Кампания за събиране на непотребни електроуреди

На 17 и 18 юни 2020 година (сряда и четвъртък) „Елтехресурс” АД, съвместно с oбщина Шабла, организират кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване във всички населени места от общината.

Гражданите и фирмите могат да се освободят от неработещите си електроуреди (печки, хладилници, перални, телевизори, компютри и др.) с предварителна заявка за извозване, подадена до 17 юни 2020 година включително, на безплатен национален телефон 0800 14 100 и на номер 0885 77 00 41, както и на електронен адрес [email protected].

 

Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК  и във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131 , ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-193 от 20.05.2020 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за УПИ ХII,ХII в  кв.12 по регулационния план  на с.Тюленово, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ

 

21.05.2020г.

Съобщение за изработване на ПУП-ПРЗ по плана на с. Езерец

Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за регулация и застроявяне / за ПИ­ 27108.48.77, кадастрален район  48 /до селото/ по плана   на с.Езерец, община Шабла

В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1