Съобщение по чл. 128 от ЗУТ

На основание чл.128 от ЗУТ, Общинска администрация Шабла обявява, че със заповед № РД-04-469/1911.2018 год. на кмета на община Шабла е разрешено изработване проект за изменение на ПУП-ПР в обхват УПИ VII, УПИ VIII, УПИ XI, УПИ XII и УПИ ХIII в кв.28 по плана на с.Тюленово, община Шабла. В 14 дневен срок от обявлението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта за изменение на ПУП.

 

20.11.2018 год.

Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ППР/Подробен устройствен план-план за промяна на регулация/ на УПИ ІІ, УПИ VІ,УПИ VІІ, УПИ ХІІІ и УПИ ХІV от кв.140 и ПЗ/план застрояване/ на УПИ ХV-2300 по плана на гр.Шабла община Шабла
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла

Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ППР/Подробен устройствен план-план за промяна на регулация/ на УПИ VІІ, УПИ VІІІ и УПИ ІХ от кв.82 и ПЗ на УПИ ІХ,УПИ ХІV и УПИ ХV по плана на гр.Шабла община Шабла
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла

Обявление за изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Крайморска Добруджа“

Министерство на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закон за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000130 „Крайморска Добруджа“.
Защитената зона е разположена в землищата на с. Гурково, с. Дропла, с. Кремена, с. Тригорци, община Балчик, област Добрич, с. Видно, с. Вранино, с. Иречек, с. Камен бряг, с. Крупен, с. Нейково, с. Поручик Чунчево, с. Септемврийци, с. Челопечене, община Каварна, област Добрич, гр. Шабла, с. Божаново, с. Ваклино, с. Горун, с. Твърдица, община Шабла, област Добрич, с. Александър Стамболийски, с. Балканци, с. Бежаново, с. Василево, с. Великово, с. Горица, с. Калина, с. Малина, с. Петлешково, с. Преселенци, с. Рогозина, с. Сираково, с. Спасово, с. Средина, с. Сърнино, община Генерал Тошево, област Добрич.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите – http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна, община Шабла и кметствата в с. Божаново, с. Ваклино, с. Горун, с. Твърдица, община Шабла.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на Министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповедта режими.

Публикувано на 31.10.2018 г.

Проект на заповед

Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ППР/Подробен устройствен план-план за промяна на регулация/ на УПИ ХХ и УПИ ХХІ от кв.2 и ПЗ на УПИ ХХ-470 по плана на с.Езерец община Шабла
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла