Обявление по чл. 128 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с решение № 280 от протокол №34/ 15.10.2021г. одобрява подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура –отклонение за присъединяване на строеж към общи мрежи на техническата инфраструктура, представляващ подземна и въздушна кабелна захранваща линия НН 1Кv, попадаща в землището на с.Дуранкулак община Шабла с обща дължина на трасето 410.04м, от които подземно трасе с дължина 255,93,въздушно трасе с държина 154,11м преминаващо през следните поземлени имоти :- 206.40м през ПИ24102.40.3, по КККР на с. Дуранкулак –вид територия- територия на транспорта,с НТП за друг поземлен имот за движение, публична държавна собственост.- 203.64м през ПИ24102.40.22, по КККР на с. Дуранкулак –вид територия- територия на транспорта, с НТП за път от републиканската пътна мрежа, публична държавна собственост. Парцеларният план е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150, ал.6 от ЗУТ- Обект: Изграждане на кабелна захранваща линия НН1Кv за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ№1042 на път 1-9 Дуранкулак-ГКПП Дуранкулак км 0+632, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база измината разтояние за превозни средства с обща технически допустема максимална маса над 3,5т./Тол/ и на база време за леки автомобили с обща допустима максимална маса до3,5т. /електронна винетка/.
Проекта е обявен в ДВ брой 99 от 26.11.2021г.стр.43

Съобщение по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

На основание  чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за реализацията на инвестиционно предложение, „Изграждане на девет едноетажни жилищни сгради“, свързано с изработването на проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ I, кв. 39, идентичен с ПИ 73780.501.165, урбанизирана територия, с площ 6315 кв. м., НТП „За курортен хотел, почивен дом“, с. Тюленово, община Шабла, област Добрич,  с цел образуването на следните УПИ:

  • УПИ I-165 – с площ 3103 кв.м;
  • УПИ VI-общ. – с площ 456 кв.м;
  • УПИ VII-общ. – с площ 456 кв.м;
  • УПИ VIII-165 – с площ 447 кв.м;
  • УПИ IX-165 – с площ 420 кв.м;
  • УПИ X-165 – с площ 545 кв.м;
  • УПИ XI-165- с площ 481 кв.м;
  • УПИ XII-165- с площ 455 кв.м;
  • УПИ XIII- 165- с площ 478 кв.м.

с възложители Кръстева и Семерджиев.

Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 22.12.2021 г.

Публикувано на 21.12.2021 г.

Допълнителна информация

Уведомление за инвестиционно предложение

Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение, свързано с „Водовземане от подземни води чрез съществуващо съоръжение – тръбен кладенец, с цел капково напояване на зеленчукова градина“ в ПИ 83017.213.5, урбанизирана територия, с площ 8803 кв. м., НТП „За стопански двор“, гр. Шабла, община Шабла, област Добрич, с Възложител „ОВЧАРОВИ АГРО“ ЕООД.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС чрез Интернет страницата на община Шабла, както и в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа, за срок от 14 дни – от 16 до 30 декември 2021 година включително.

Община Шабла
16.12.2021 г.

Информация за преценка ОВОС

 

Съобщение на основание чл.4, ал.2, изр.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

На основание чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение, свързано с „Водовземане от подземни води чрез съществуващо съоръжение – тръбен кладенец, с цел капково напояване на зеленчукова градина“ в ПИ 83017.213.5, урбанизирана територия, с площ 8803 кв. м., НТП „за стопански двор“, гр. Шабла, община Шабла, област Добрич, с Възложител „ОВЧАРОВИ АГРО“ ЕООД.
Уведомлението е предоставено на обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 08.12.2021 г.
Публикувано на 07.12.2021 г.

Уведомление по чл. 4 от Наредбата за ОВОС

Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131 , ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-608 от 30.11.2021 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект ПУП-ПРЗ за УПИ XVI, УПИ XVII, УПИXVIII, УПИ XIX, УПИ XX и УПИ XXI в кв.7 по регулационния план на с.Езерец , община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ

7.12.2021г.