Важно съобщение!!!

Общинска администрация  – град Шабла Ви уведомява, че поради възникнали технически проблеми от страна на  доставчика на електронна поща в общината, в периода от началото на м.юни до 26.06.2020 г. имаше затруднения в получаването и изпращането на електронни писма.

Молим, потребителите на електронната поща, които са кореспондирали с общината през този период да пуснат отново своите писма за да бъдат придвижени по надлежния ред.

Благодаря за разбирането!

 

Съобщение по чл. 149 ал.1 от ЗУТ

ОБЩИНА ШАБЛА, на основание чл. 149 ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадена заповед № 1/26.06.2020 г. към Разрешение за строеж № 35 от 30.09.2016 г. за строеж: „Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла“, променено със заповед № 1 от 10.04.2018 г., за допусната поправка на основание чл.62 ал.2 от АПК.
Необходимата информация заинтересoваните лица могат да получат в ст. 105 в сградата на общинска администрация – Шабла.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването и пред Административен съд-гр. Добрич по реда на АПК.

Съобщение за изработване на ПУП-ПРЗ по плана на с. Дуранкулак

Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП:

ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за регулация и застроявяне / за УПИ II-175  кв.21 по регулационния план  на с.Дуранкулак, община Шабла
В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1

Обявено на 19.06.2020г.
Важи до 6.07.2020г.

Съобщение за изработване на ПУП-ПРЗ по плана на гр. Шабла

Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП:
ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за регулация и застроявяне / за УПИ II, и УПИ III в кв.63 по регулационния план на гр.Шабла, община Шабла
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1

Обявено на 19.06.2020г.
Важи до 6.07.2020г.

Съобщение за изработване на Проект за изменение на ПУП-ПЗ по плана на с. Езерец

Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица, че е изработен Проект за изменение на ПУП-ПЗ -план за регулация и застроявяне / за УПИ­ VIII и ХI, кв.8 по плана на с.Езерец, община Шабла

В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1