Съобщение по чл. 58, ал. 10 от Нaредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии

На основание чл. 58, ал. 10 от Нaредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране  в горските територии, община Шабла публикува протокол от проведено обществено обсъждане и мотивирана справка за приетите и неприетите бележки и препоръки по изработения проект на Областен план за развитие на горските територии на Област Добрич.

Становища ОПРГТ ДОБРИЧ

Присъствен списък община Шабла

Община Шабла Протокол обществено обсъждане

Мотивирана справка ОПРГТ Добрич

Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на малък хотел с ресторант и басейн“ в поземлен имот с идентификатор 24102.503.186 (номер по предходен план 504.153), с площ 6378 кв. м., урбанизирана територия, по плана на с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, с Възложител „НОРТ БЕЙ“ ООД, гр. Шабла.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.
Срокът за обществен достъп е за периода от 13 март 2019 година до 27 март 2019 година включително.

Община Шабла
13.03.2018 г.

DISK 7676

Съобщение по чл. 124 б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация Шабла обявява, че с Решение № 503 от 30.01.2019 год. на Общински съвет Шабла разрешава изработване на проект за изменение на ПУП-ПР състоящо се в промяна местоположението на част от улична отсечка между квартал 4 и квартал 5 и изменения в обхват УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XVII в кв.4 и УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ IX, УПИ X, УПИ ХI, УПИ XII и УПИ XIII в кв.5 по плана на с.Стаевци, община Шабла

График за провеждане на ежегодни срещи на служители от РУ – гр. Шабла с обществеността

ГРАФИК

за провеждане на ежегодните срещи на служители от Районно управление – гр. Шабла с обществеността и органите на местно самоуправление в населените места на община Шабла

1. Село Тюленово – 6.03.2019 г. от 10.00 часа;
2. Село Горун – 7.03.2019 г. от 11.00 часа;
3. Село Горичане – 11.03.2019 г. от 11.00 часа
4. Село Пролез –12.03.2019 г.от 10.00 часа;
5. Село Езерец – 13.03.2019 г. от 10.00 часа;
6. Село Крапец – 14.03.2019 г. от 11.00 часа;
7. Село Ваклино – 15.03.2019 г. от 10.00 часа;
8. Село Смин –15.03.2019 г. от 11.00 часа;
9. Село Божаново – 18.03.2019 г. от 11.00 часа;
10. Село Черноморци –19.03.2019 г. от 10.00 часа;
11. Село Захари Стояново –20.03.2019 г. от 10,00 часа;
12. Село Граничар –21.03.2019 г. от 11.00 часа;
13. Село Дуранкулак –22.03.2019 г. от 11.00 часа;
14. Град Шабла –27.03.2019 г. от 14.00 часа.

Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ПЗ/Подробен устройствен план-план за застрояване/ на ПИ 24102.201.2 по плана на с.Дуранкулак, община Шабла
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр. Шабла