Съобщение по чл. 128 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП-ППР /Подробен устройствен план-план за промяна на регулация / за УПИ ХІ, ХІІ, и ХІІІ и ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХІІІ-225 и УПИ ХХХ-225 от квартал 10, по плана на с.Езерец, община Шабла

В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисованите лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/
стая 105

22.08.2018г.

Важи до 6.09.2018г.

Съобщил: Й.Варналиева-гл.спец. ЗУТ в ОбА Шабла

Съобщение по чл.128 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП-ППР /Подробен устройствен план-план за промяна на регулация / за УПИ ХІ, ХІІ, и ХІІІ и ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХІІІ-225 и УПИ ХХХ-225 от квартал 10, по плана на с.Езерец, община Шабла

В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисованите лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/
стая 105

22.08.2018г.

Важи до 6.09.2018г.

Съобщил: Й.Варналиева-гл.спец. ЗУТ в ОбА Шабла

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на едноетажна сграда за почивна база със застроена площ от 105,80 кв. м., включваща два апартамента“ в урегулиран поземлен имот XI (поземлен имот с идентификатор: 83017.506.118), с площ 1694 кв. м., кв. 1, къмпинг „Добруджа“, гр. Шабла, с Възложител Ж. Желев, гр. София.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.
Срокът за обществен достъп е за периода от 27 август 2018 година до 10 септември 2018 година включително.

Община Шабла
27.08.2018 г.

Информация

Съобщение по чл. 128 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП-ППРЗ /Подробен устройствен план-план за промяна на регулация и застрояване в обхват УПИ ХІІ, ХІІІ и ХІV, кв.4 по плана на с.Крапец, община Шабла

В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисованите лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/
стая 105