Съобщение за изработен ПУП-ПРЗ в кв.18 и кв.36 по плана на с. Крапец

Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
1.ПУП-ПРЗ  Подробен устройствен план -план за промяна на  регулация на УПИ Va  и УПИ ХV от квартал 18 и квартал 36 и план за застроявяне  за УПИ ХV, УПИ ХVI, УПИ ХVII и  УПИ ХVIII  в кв.18 по регулационния план  на с.Крапец, община Шабла
В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Шабла за 2019г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Шабла организира публично  обсъждане на Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Шабла за 2019 година.
Д-р Йорданка Стоева – председател на Общински Съвет град Шабла отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 26.08.2020 година (сряда) от 14:00 часа в Пленарна зала на Община Шабла  на  II  етаж – гр. Шабла, ул. „Равно поле” №35.
Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Шабла за 2019 година е публикуван на интернет страницата на Общината: www.shabla.bg

ОТЧЕТ 2019Г.

Приложение № 1 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2019

Приложение № 7 Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-ДМП 31.12.2019г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8_ПЛАН-СМЕТКА ЧИСТОТА 2019

Приложение №2 Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-РА 31.12.2019г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3А_ТЕКУЩ РЕМОНТ 31.12.2019

Приложение №4 Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства 31.12.2019г.

Приложение №5 Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-КСФ 31.12.2019г.

Приложение №6 Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-ДЕС 31.12.2019г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 СПРАВКА ЗА КОМАНДИРOВКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №14

Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец“ в ПИ 72179.21.7, с обща площ 314,7 дка, земеделска територия, НТП „Нива“, землище с. Твърдица, община Шабла, с възложител: ЗП И. Баналиев.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС чрез Интернет страницата на община Шабла, както и в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в кметско наместничество с. Божаново, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа, за срок от 14 дни – от 14 до 28 август 2020 година включително.
Община Шабла
14.08.2020 г.

Съобщение на ОС „Земеделие“

Общинска служба по земеделие гр.Шабла съобщава, че на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ са изготвени предварителни регистри на имотите на всички  16бр. землища на общината, като същите са на разположение в ОСЗ. На основание чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ промени в проектите на регистрите могат да се правят в срок до 15.08.2020г.