Съобщение по чл.28 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, обявява на заинтерeсуваните лица, че е изработен за ПУП – ПП /парцеларен план/ за линейна инфраструктура – трасе на външен  водопровод обслужващ поземлен имот 24102.201.2,  по КК на с.Дуранкулак,община Шабла с възложител „СИДОМ”ООД.
В едномесечен срок от обявлението на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писменни възражения,  предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/- стая 105.

Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда община Шабла съобщава, че е постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на три броя сламени къщи и пункт (вишка) за изучаване на видовете в Дуранкулашко езеро”, разположени в ПИ 24102.201.2, землище с. Дуранкулак, община Шабла, с Възложители „Сидом“ ООД, „Парк Резиденс Пирин“ АД и Донка Боянова Христова.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до постъпилата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в сградата кметството в с. Дуранкулак, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.
Срокът за обществен достъп е от 16 до 30 април 2018 година включително.

Информация за преценка
Община Шабла
16.04.2018 г.

Съобщение по чл. 129 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-112 от 5.04.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен изменение проект за ПУП-ПР за УПИ I, кв.165 по плана на гр.Шабла, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура.
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр. Добрич

10.04.2018г.