Съобщение за изработен ПУП, с. Езерец

Общинска администрация, гр. Шабла съобщава на заинтересованите лица за изработено изменение на ПУП-ПР/Подробен устройствен план -план регулация/ в обхват УПИ IV-54, от квартал 2 по регулационния план на с. Езерец, община Шабла.

В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация, гр. Шабла, стая 105, ет.1.

Съобщение за изработен ПУП, с. Дуранкулак

Общинска администрация, гр. Шабла на основание чл.128,ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен:
ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-план за промяна на регулация/ и ПЗ /план застрояване/ УПИ IХ -118 в квартал 18, по регулационния план на с. Дуранкулак, община Шабла.
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Шабла, стая 105, ет.1.

Съобщение за изработен ПУП, с . Крапец

Общинска администрация, гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП:
1.ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план -план за промяна на регулация и застрояване/за УПИ XVIII и УПИ ХХ-261 в кв.32 по регулационния план на с. Крапец, община Шабла.
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1.

Съобщение за одобрен ПУП, с. Езерец

Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131, ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-19 от 10.01.2023 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект ПУП-ПРЗ за УПИ XII-44 и УПИ XIII-44 отредени за ПИ 27108.501.44, кв.7 по плана на с. Езерец, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл. 215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ.