Съобщение за одобрен ПУП, с. Тюленово

Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131 , ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-620 от 07.12.2023г. на кмета на община Шабла е одобрен проект ПУП-ПР в обхват УПИ IX, УПИ XVI, УПИ XVII и ПЗ за УПИ IX и УПИ XVI в кв.17 по регулационния план на с. Тюленово, община Шабла
Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215, ал.4 от ЗУТ.

Съобщение по чл. 4 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец за добив на подземни води в ПИ с идентификатори 17782.111.31 за напояване на земеделски култури“ в поземлени имоти с идентификатори 17782.111.31 – 120дка, 17782.111.32 – 110.884дка, 17782.11.2 – 214 дка, 17782.12.40 – 80дка, с обща площ 524.884 дка, трайно предназначение на територията –земеделска, начин на трайно ползване – ниви, с. Граничар, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител: ЗК „ГРАНИЦА“.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 09.12.2023 г.

Уведомление по чл. 4 от Наредбата за ОВОС

Публикувано на 08.12.2023 г.

Съобщение за одобрен ПУП, с. Езерец

Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131 , ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-619 от 06.12.2023 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект ПУП-ПР в обхват УПИ XVII, УПИ XV, УПИ XIV, УПИ XVI, и ПЗ за УПИ XXXI, УПИ XXXII в кв.2 по регулационния план на с. Езерец, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Съобщение за одобрен ПУП, с. Тюленово

Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК  и във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131, ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-609 от 30.11.2023 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект ПУП-ПР за УПИ I и ПЗ УПИ I, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII,  УПИ IX,  УПИ X,   УПИ XII,  УПИ XIII в  кв.39  по регулационния план  на с. Тюленово, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Съобщение за одобрен ПУП, с. Крапец

Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131 , ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-608 от 30.11.2023 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект ПУП-ПР за УПИ ХIII, УПИ XV, УПИ XVII, УПИ XIV УПИ XXXVI и ПЗ за УПИ XL, УПИ XXXVII в кв.17 по регулационния план на с. Крапец, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ.