Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 67/27.01.2020 г.

 До   ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ ДИМОВ

С адрес: гр. София,  ж.к.Лев Толстой, №26, вх.Д, ап.86, ет.5

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000262-1/26.11.2019 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода  от  27.01.2020г.  до  10.02.2020г.

Дата на поставяне на съобщението:  27.01.2020 г.

С.Марчев:                         М.Йорданова:

/подпис/                                     /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  10.02.2020 г.

С.Марчев:                            М.Йорданова:

/подпис/                                    /подпис/

Валидно до:     10.02.2020 г.               

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 66/27.01.2020 г.

До   ВАРНА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ООД

С адрес: гр. Варна,  р-н Одесос, бул. Генерал Колев, №76, ап.6, ет.3

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000259-1/25.11.2019 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода  от  27.01.2020г.  до  10.02.2020г.

Дата на поставяне на съобщението:  27.01.2020 г.

С.Марчев:                         М.Йорданова:

/подпис/                                     /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  10.02.2020 г.

С.Марчев:                            М.Йорданова:

/подпис/                                    /подпис/

Валидно до:     10.02.2020 г.               

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 65/27.01.2020г.

До   НИМЕКС 2004 ЕООД

С адрес: гр. Варна,  р-н Одесос, бул. Генерал Колев, №76, ап.6, ет.3

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000257-1/25.11.2019 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода  от  27.01.2020г.  до  10.02.2020г.

Дата на поставяне на съобщението:  27.01.2020 г.

С.Марчев:                         М.Йорданова:

/подпис/                                     /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  10.02.2020 г.

С.Марчев:                            М.Йорданова:

/подпис/                                    /подпис/

Валидно до:     10.02.2020 г.               

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 64/27.01.2020 г.

До   НЕДЯЛКОВ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД

С адрес: гр. Варна,  р-н Одесос, бул. Генерал Колев, №76, ап.5, ет.3

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000258-1/25.11.2019 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода  от  27.01.2020г.  до  10.02.2020г.

Дата на поставяне на съобщението:  27.01.2020 г.

С.Марчев:                         М.Йорданова:

/подпис/                                     /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  10.02.2020 г.

С.Марчев:                            М.Йорданова:

/подпис/                                    /подпис/

Валидно до:     10.02.2020 г.               

 

 

 

Съобщение по чл. 128, ал.1 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ събирателен газопровод /шлейф/ от устието на сондажк-261 до устието на сондажк-262, което съвпада с началото на съществуващ газопровод на сондаж к-243 Дуранкулак, изграждане на газопровод от съществуващ, сондаж к-243 Дуранкулак до газозарядна станция в с.Дуранкулак, община Шабла с определено трасе  :

– имот с идентификатор 24102.13.454 по КККР на с. Дуранкулак – общинска частна собственост;

– имот с идентификатор 24102.13.457 по КККР на с. Дуранкулак (с начин на трайно ползване – местен път)- общинска публична собственост;

– имот с идентификатор 24102.13.458 по КККР на с.Дуранкулак (с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път)- общинска публична собственост.

– имот с идентификатор 24102.23.72 по КККР на с. Дуранкулак (с начин на трайно ползване – местен път)- общинска публична собственост;

– имот с идентификатор 24102.39.55 по КККР на с. Дуранкулак (с начин на трайно ползване – изоставено трайно насаждение)- общинска частна собственост;

– имот с идентификатор 24102.40.22 по КККР на с. Дуранкулак (с начин на трайно ползване –  път-републиканска пътна мрежа)- държавна собственост;

– имот с идентификатор 24102.11.138 по КККР на с. Дуранкулак(с начин на трайно ползване – изоставено трайно насаждение)- общинска частна собственост;

– имот с идентификатор 24102.39.139 по КККР на с. Дуранкулак(с начин на трайно ползване – изоставено трайно насаждение)- общинска частна собственост

Проектът се намира в отдел ,,Устройство на територията и архитектура” при Община Шабла и на основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения до Общинска администрация Шабла.

 Обнародвано в Държавен вестник бр. 6 от 21.01.2020 г.

Scan1