Решение № ВА-105/ЕО/ 2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за екологична оценка, Община Шабла съобщава за постановено Решение № ВА-105/ЕО/ 2022 г. на Директора на РИОСВ – Варна, за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на Програма за опазване на околната среда (ПООС) за периода 2021-2028 г. с раздел „Лечебни растения“ и Програма за управление на отпадъците (ПУО) за периода 2021-2028 г., с характер – да не се извършва ЕО.
Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на АПК чрез Директора на РИОСВ – Варна пред Министъра на ОСВ и Административен съд – Добрич в 14-дневен срок от съобщаването му.

105-EO

Дата на публикуване: 20.09.2022 г.

Съобщение за одобрен проект за УПИ VIII – 449 в кв.9 по РП на с. Езерец, община Шабла

Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК  и във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131 , ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-482 от 14.09.2022 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за УПИ  VIII -449 в кв.9 по регулационния план  на с.Езерец, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ

Съобщение за изработен ПУП-ПРЗ в кв.15 по РП на с. Крапец, община Шабла

Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131 , ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-483 от 14.09.2022 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект ПУП-ПРЗ за УПИXIX и XХII в кв.15 по регулационния план на с.Крапец, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ

Съобщение за избработен ПУП-ПРЗ в кв. 20 по плана на с. Езерец, община Шабла

Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131 , ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-484 от 14.09.2022 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-530, УПИ XIX-530 и УПИ XX-530 , кв.20 по плана на с.Езерец, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ

Съобщение за изработен ПУП за ПИ 72179.49.55 по плана на с.Твърдица, община Шабла

Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
1.ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план -план за застрояване  /за ПИ  72179.49.55  плана на с.Твърдица, община Шабла
В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }