Покана до представителите на туристическия бранш на територията на община Шабла

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с предстоящият летен туристически сезон, отправям покана към Вас, работещите в бранша и имащи отношение по въпросите на туризма, за провеждане на дискусионна среща на която да се разгледат и обсъдят основните предизвикателства пред туристическия сектор и актуални теми свързани с развитието му.
Срещата ще се състои на 25.04.2024 г (четвъртък) от 16:00 часа в заседателната зала (ет.3) в сградата на Община Шабла.
Мариян Жечев
Кмет на Община Шабла

Уведомление за провеждане на дезакаризация срещу кърлежи

В изпълнение на чл. 31, ал. 1 и 2 от Закона за здравето и Предписание № ЗП-02-5/ 01.03.2024 г. на РЗИ Добрич, Община Шабла уведомява:
На 24 и 25 април 2024 гще се извърши дезаакризация на общински зелени площи срещу кърлежи в селата Горун, Тюленово, Езерец, Крапец, Ваклино, Дуранкулак, Граничар, Захари Стояново и на територията на СО „Кария“.
Продуктът, който ще се прилага, е Бандит 10ЕВ – биоцид, разрешен за употреба с Разрешително № 0312-4/ 09.03.2017 г. от Министерството на здравеопазването, включен в Списъка на разрешените за употреба и предлагане на пазара биоциди за 2024 г.
За изпълнители на пръскането са определени със сключен договор „Буболечкоубийци – 1” ЕООД.

Съобщение за одобрен ПУП, гр. Шабла

Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131 , ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-134 от 03.04.2024 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект ПУП-ПР за УПИ III, УПИ XV, УПИXIV, УПИ XVII, УПИ XVIII и ПЗ за УПИ XVI-2339 в кв.94 по регулационния план на гр. Шабла, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Съобщение за одобрен ПУП, с. Тюленово

Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131, ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-135 от 03.04.2024 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект ПУП-ПР за ПИ 73780.501.233 и ул. „Първа“ в кв.17 по ПУП на с. Тюленово община Шабла. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Уведомление за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Шабла уведомява:
1. На 18 и 19 април 2024 г. ще се проведе третиране на кестенови насаждения с продукт за растителна защита/препарат – Децис 100ЕК в доза 100 г/л. Третирането ще се извършва срещу вредител листоминиращ кестенов молец.
2. Подлежащите на третиране площи са кестеновите насаждения в гр. Шабла – централна градска част, Зелен образователен център, градски парк, гробищен парк, автосервиз на ул. „Равно поле” № 3 и в с. Крапец – централна улица.
3. Продуктът за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата с Разрешение № 01180-3/20.12.2017 г.
4. За изпълнител на пръскането е определен със сключен договор „Буболечкоубийци – 1” ЕООД.