Обявление за изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Крайморска Добруджа“

Министерство на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закон за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000130 „Крайморска Добруджа“.
Защитената зона е разположена в землищата на с. Гурково, с. Дропла, с. Кремена, с. Тригорци, община Балчик, област Добрич, с. Видно, с. Вранино, с. Иречек, с. Камен бряг, с. Крупен, с. Нейково, с. Поручик Чунчево, с. Септемврийци, с. Челопечене, община Каварна, област Добрич, гр. Шабла, с. Божаново, с. Ваклино, с. Горун, с. Твърдица, община Шабла, област Добрич, с. Александър Стамболийски, с. Балканци, с. Бежаново, с. Василево, с. Великово, с. Горица, с. Калина, с. Малина, с. Петлешково, с. Преселенци, с. Рогозина, с. Сираково, с. Спасово, с. Средина, с. Сърнино, община Генерал Тошево, област Добрич.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите – http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна, община Шабла и кметствата в с. Божаново, с. Ваклино, с. Горун, с. Твърдица, община Шабла.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на Министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповедта режими.

Публикувано на 31.10.2018 г.

Проект на заповед

Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ППР/Подробен устройствен план-план за промяна на регулация/ на УПИ ХХ и УПИ ХХІ от кв.2 и ПЗ на УПИ ХХ-470 по плана на с.Езерец община Шабла
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла

Провеждане на изнесени приемни на НССЗ-ТОО Добрич в Шабла и Тюленово

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), чрез териториалния си областен офис (ТОО) Добрич, планира да проведе изнесени приемни в община Шабла. Земеделските стопани ще бъдат консултирани на място, респективно ще получат навременна и точна информация за възможностите, които предлага Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейността е изцяло насочена към малките земеделски стопани, на които ще изготвим безплатно проектни предложения по мерки от ПРСР 2014-2020.

В град Шабла, приемната ще бъде на 23-ти октомври вторник, от 10:00 до 12:00 часа в Общинска служба Земеделие. В село Тюленово – на 25-ти октомври четвъртък, в кметството на селото.

Съобщение по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-399 от 03.10.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ, част от кв.5 по плана на с.Езерец, община Шабла, област Добрич.
Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”.
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич
05.10.2018г.