Съобщение за провеждане на имагоцидни обработки срещу комари

На основание Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на  дезинфекции, дезинсекции и дератизации  и предписание № ЗП-02-17/ 31.03.2022 г. на РЗИ – Добрич, община Шабла уведомява:

1. На 28 и 29 юни 2022 г. от 19.30 часа до 01.00 ч. на следващия ден ще се извършат имагоцидни обработки срещу комари в гр. Шабла, с. Тюленово, с. Дуранкулак, с. Крапец, с. Езерец и с. Ваклино. Ще се прилага топъл аерозол на препарата Цитрол 10/4 УЛВ, като пръскането ще се извърши с техника, която образува дим.
2. В случай на лоша метеорологична обстановка и превалявания, обработките ще се проведат на 30 юни и 1 юли 2022 г. от 19.30 часа до 01.00 ч. на следващия ден.
3. Подлежащите на третиране площи са разпределени както следва: гр. Шабла – 2000 дка, СО „Кария” – 50 дка, СО „Къмпинг Добруджа” – 250 дка, с. Тюленово – 400 дка, с. Дуранкулак – 700 дка, къмпинг „Космос”, с. Дуранкулак – 100 дка, с. Крапец – 550 дка,  с. Езерец – 500 дка, с. Ваклино – 450 дка.
4. Продуктът е включени в Списъка на разрешените за употреба и предлагане на пазара биоциди, с издадено от Министерството на здравеопазването Разрешително № 0292-2/ 29.09.2016 година.
5. За изпълнител на пръскането е определен със сключен договор «Дезинфекционна станция БГ» ООД.
6. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работни площадки, намиращи се в посочените по-горе населени места.

Обявление за откриване на процедура за определяне на един съдебен заседател към Окръжен съд – Добрич за мандат 2023-2026 г.

В изпълнение на Решение  №370 по Протокол №44 от 31.05.2022 година, Общински съвет-Шабла открива процедура за определяне на 1(един)  съдебен заседатели към съдебния район на Окръжен съд-Добрич, мандат 2023-2026 година.

Изисквания към кандидатите:

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия::

 • Е на възраст от 21 до 68 години;
 • Има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
 • Има завършено най-малко средно образование;
 • Не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • Не страда от психически заболявания;
 • Не е съдебен заседател в друг съд;
 • Не общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 • Не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • Не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

Кандидатите подават в срок от 15.06.2022 г. до 15.07.2022 г. в деловодството на  Общински съвет-Шабла, в сградата на Община Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, стая 305, III етаж от 08.00 ч. до 17.00 часа  Заявление за кандидатстване (Приложение №1), ведно с другите документи:

 • Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №2)
 • Писмено съгласие (Приложение №3)
 • Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • Данни за контакт на две лица, към които общинският съвет/комисията да се обръща за препоръки;
 • Мотивационно писмо;
 • Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА), ако са родени преди 16 юли 1973 година. Кандидатите могат да подадат заявления до председателя на КРДОПБГДСРСБНА и по електронна поща на адрес [email protected] .В заявлението следва да посочат, че документът им е необходим преди 15.07.2022 година.

Правила за определяне на съдебни заседатели 2023-2026 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Отбелязване на 29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата

По инициатива на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата датата 29 юни е обявена с Решение на Министерския съвет за Ден на безопасността на движение по пътищата.

Материал 1

Материал 2

Материал 3

 

Съобщение за одобрен проект ПУП-ПРЗ в кв. 17 по РП на с. Езерец

Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131 , ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-276 от 03.06.2022 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект ПУП-ПРЗ в обхват УПИ II, УПИ III, УПИ IV, в кв.17 по регулационния план на с.Eзерец, община Шабла, отредени за ПИ 27108.501.157 Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ
7.06.2022г.

Съобщение за одобрен проект ПУП-ПРЗ в кв. 18 по РП на с. Крапец

Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131 , ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-266 от 30.05.2022 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект ПУП-ПРЗ в обхват УПИ ХХХII, в кв.18 по регулационния план на с.Крапец, община Шабла
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ
7.06.2022г.