Уведомление за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Шабла уведомява:
1. На 14, 15 и 16 юни 2023 г., от 06.00 до 10.00 ч. и от 19.00 до 21.00 часа ще се проведе третиране на кестенови насаждения с продукт за растителна защита/препарат – Децис 100ЕК в доза 100 г./л. Третирането ще се извършва срещу вредител листоминиращ кестенов молец.
2. Подлежащите на третиране площи са кестеновите насаждения в гр. Шабла – централна градска част, Зелен образователен център, градски парк, гробищен парк, автосервиз на ул. „Равно поле” № 3 и в с. Крапец – централна улица.
3. Продуктът за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата с Разрешение № 01180-3/20.12.2017 г.
4. За изпълнител на пръскането е определен със сключен договор „Дезинфекционна станция БГ” ООД.

Съобщение по чл. 6, ал.10 от наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на поливна система и водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение в поземлен имот с идентификатор 68610.2.435 п кадастралната карта на с. Стаевци, община Шабла, област Добрич, с Възложител ЕТ „ТЕРА – НОНА ВАЛЕНТИНОВА“.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС чрез Интернет страницата на община Шабла, в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в кметство с. Дуранкулак, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа, за срок от 14 дни – от 6 до 20 юни 2023 година включително.

Община Шабла
06.06.2023 г.

Информация за преценка ОВОС

Карта

Съобщение за одобрен ПУП, с. Граничар

Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131, ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-261 от 31.05.2023 г. на кмета на община Шабла е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ VI-144, кв.27 по регулационния план на с. Граничар, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Съобщение за одобрен ПУП, гр. Шабла

Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131, ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-262 от 31.05.2023 г. на кмета на община Шабла е одобрен ПУП за УПИ I и УПИ VIII, кв.75 по регулационния план на гр. Шабла, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ.