Съобщение за одобрен ПУП, с. Дуранкулак

Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131 , ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-355от 10.07.2024 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект ПУП-ПР за УПИ VII и ПЗ УПИ VII-304 и XV-304 кв.35 по плана на с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.4 от ЗУТ.

Съобщение за одобрен ПУП, гр. Шабла

Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131 , ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-373 от 17.07.2024 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект ПУП-ПЗ за УПИ VI-1050, кв.49 по плана на гр. Шабла, община Шабла, област Добрич. С конкретно предназначение „за обществено хранене и жилищни нужди“ Заинтересованите лица могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Съобщение за одобрен ПУП, гр. Шабла

Община Шабла на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица по чл.131 , ал.2 т.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-04-336 от 02.07.2024 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект ПУП-ПР за УПИ XVII, УПИ XVIII и УПИ XIX и ПЗ за новообразувани УПИ XXX, XXIX, XXVIII, XXVII кв.134 по плана на гр. Шабла, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич чрез Общинска администрация Шабла в 14 дневен срок от съобщението по чл.215 ал.4 от ЗУТ.

Уведомление за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Шабла уведомява:
1. На 24 и 25 юли 2024 г. ще се проведе третиране на кестенови насаждения с продукт за растителна защита/препарат – Децис 100ЕК в доза 100 г/л. Третирането ще се извършва срещу вредител листоминиращ кестенов молец.
2. Подлежащите на третиране площи са кестеновите насаждения в гр. Шабла – централна градска част, Зелен образователен център, градски парк, гробищен парк, автосервиз на ул. „Равно поле” № 3 и в с. Крапец – централна улица.
3. Продуктът за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата с Разрешение № 01180-3/20.12.2017 г.
4. За изпълнител на пръскането е определен със сключен договор „Буболечкоубийци – 1” ЕООД.