Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за промяна на регулация/ за УПИ V, и УПИ VI от квартал 13, по регулационния план на с.Езерец, община Шабла
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, техническа служба стая 105, ет.1

Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение, свързано с „Изграждане на пет водовземни съоръжения – тръбни кладенци за напояване на земеделски култури“ в ПИ с идентификатори: 39493.28.38, 39493.9.11, 394393.4.24, 39493.5.100 и 39493.15.14 в землището на с. Крапец, община Шабла, с Възложител: „Кирилови“ ООД, с. Крапец, община Шабла.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС чрез Интернет страницата на община Шабла, както и в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в кметско наместничество с. Крапец, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа, за срок от 14 дни – от 10 май до 24 май 2021 година включително.

Община Шабла
10.05.2021 г.

Информация за преценка ОВОС

Съобщение по чл. 4 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение, свързано с „Изграждане на десет броя къщи за гости“ в ПИ 83017.503.3112, гр. Шабла и изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на по-горе цитирания имот в гр. Шабла, с Възложител Ж. Трошев, гр. Шабла.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.04.2021 г.
Публикувано на 29.04.2021 г.

Допълнителна инфромация

Уведомление