Съобщение по чл. 4 от Наредбата за ОВОС

На основание  чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение, свързано с „Изграждане на тръбен кладенец“ в ПИ 83017.83.273 за напояване на земеделски култури предимно зеленчуци“ в ПИ 83017.83.273, 83017.83.22, 83017.83.23, 83017.83.92, 83017.83.274, 83017.83.21, 83017.83.89, 83017.83.91, 83017.83.90 по КККР на гр. Шабла, област Добрич, с възложител: ЗП Николов, гр. Шабла, област Добрич.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 06.03.2021 г.
Публикувано на 05.03.2021 г.

Уведомление

Съобщение по чл. 4 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на ресторант, стаи за гости над него и 9 двуетажни къщички (бунгала) в поземлен имот с идентификатор 83017.506.122 по КККР на град Шабла, във връзка с изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ XII в кв. 1 по плана на къмпинг „Добруджа“, община Шабла, с Възложител: Т. Димитров.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.02.2021 г.
Публикувано на 25.02.2021 г.

Уведомление

Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение, свързано с „Водовземане от подземни води чрез съществуващ тръбен кладенец – ТК-1 „Георгиев – Крапец“, за напояване на земеделски култури (пипер)“ в поземлени имоти  с идентификатори: 39493.17.6, 39493.17.22, 39493.17.124 и 024029, с обща площ 130.033 дка, землище с. Крапец, община Шабла, област Добрич, с възложител: ЗП Василев, с. Крапец, община Шабла, област Добрич.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС чрез Интернет страницата на община Шабла, както и в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в кметско наместничество с. Крапец, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа, за срок от 14 дни – от 22 февруари до 8 март 2021 година включително.

Община Шабла
22.02.2021 г.

Информация за преценка ОВОС

Съобщение за трасиране и маркиране на неловната зона на разстояние 350 м. от сухоземните граници на Дуранкулашко и Шабленско езеро

Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Варна, стартира изпълнението  на Проект BG16M1OP002-3.015-0002-C01 ”Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро” , финансиран по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16М1OРОО2-3.015 „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
Една от заложените дейности е трасиране на 350 м. от бреговете на Шабленско езеро и Дуранкулашко езеро и доставка и монтаж на маркировъчни колчета, с цел маркиране на неловната зона на разстояние 350 м. от сухоземните граници на Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро. Дейностите са в съответствие с издадени заповеди на Министъра на околната среда и водите, с които се забранява лов до 350 м. от бреговете на Дуранкулашко езеро и Балтата (Дуранкулашка балта) и от бреговете на Шабленско езеро, Езерецко езеро и Шабленска тузла в периода 1 декември – 31 януари. Заповедите са както следва:
•    Заповед РД №695/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите за промяна забраните, въведени със Заповед № РД-258/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28 от 2010 г.) за обявяване на защитена зона /ЗЗ/ за опазване на дивите птици BG0002050 „Дуранкулашко езеро“;
•    Заповед РД №698/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите за промяна забраните, въведени със Заповед № РД-259/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28 от 2010 г.) за обявяване на /ЗЗ/ за опазване на дивите птици BG0000156 „Шабленски езерен комплекс“.
РИОСВ-Варна ще уведоми допълнително собствениците на засегнатите имоти.

Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000154 „Езеро Дуранкулак“

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000154 „Езеро Дуранкулак“.
Защитената зона е разположена в землищата на с. Ваклино, с. Дуранкулак, с. Крапец, с. Смин, с. Стаевци, община Шабла, област Добрич.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Варна, както и в община Шабла и кметствата на посочените по-горе населени места.
В едномесечен срок, считано от 11.02.2021 г., заинтересованите лица могат да представят на Министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Pr_zap_ZZ_BG0000154_Ezero_Durankulak

Karta_BG0000154_obshta

Karta_imoti_BG0000154

Karta_imoti_mestoobitanie_62C0

Karta_mestoobitanie_62C0_obshta