Заповед ОУПО Шабла

Правила и норми за прилагане на ОУПО Шабла

Обяснителна записка

Схема 1 – Териториално устройствен план

Схема 2.1 – Опорен план

Схема 2.2 – Вид собственост

Схема 3 – Прогноза за социално – икономическо и пространствено развитие

Схема 3.1 – Предвижданията на ОУП спрямо защитените зони и техните елементи

Схема 4.1 – Регионални връзки и проблеми

Схема 4.2 – Регионални връзки и проблеми

Схема 5 – Транспортна инфраструктура

Схема 6 – Зелена система

Схема 7.1 – Рекреация и туризъм

Схема 7.2 – Рекреационни и туристически маршрути

Схема 8.1 – Културно наследство

Схема 8.2 Културно наследство

Схема 8.3 – Културно наследство

Схема 9 – Социална инфраструктура

Схема 10.1 – Ландшафт и макроестетически проблеми и устройство на територията

Схема 10.2 – Ландшафтно – композиционни и макроестетически проблеми

Схема 11 – Техническа инфраструктура. Електроснабдяване

Схема 12 – Техническа инфраструктура. Водоснабдяване и канализация

Схема 13 – Техническа инфраструктура. Газификация

Схема 14 – Техническа инфраструктура. Електронни съобщения. Далекосъобщения

Схема 15 – Геоложка карта и хидродинамична схема на Сарматския и Малм – Валанжински водоносни хоризонти

Схема 16 – Зониране на прилежащата акватория

Схема 17 – Нефтени сондажи и сервитути концесия Тюленово; концесия Дуранкулак

Схема 18 – Разпространение на природните местообитания и местообитания на видове

Схема 19 – Действащи ПУП