Отмяна на обществено обсъждане на проекта за Областен план за развитие на горските територии на област Добрич

Регионална дирекция по горите Варна уведомява обществеността и заинтересованите страни, че във връзка с преустановеното провеждане на обществени мероприятия в присъствена форма, съгласно т. I.6 от Заповед № РД-01-677/ 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, няма да се проведат обявените обществени обсъждания на проекта на Областен план за развитие на горските територии на област Добрич и Доклада за екологична оценка към него, в периода от 07.12.2020 г. до 09.12.2020 г., във всяка община в териториалния обхват на област Добрич.

Съобщение по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за изработен ПУП-ПРЗ в с. Езерец

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 съобщава на заинтересованите лица че е изработен :

1.ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за промяна на регулация и план застроявяне / за УПИ­ ХIII, УПИ­ ХIV, УПИ­ ХV и УПИ ХVI  кв.13  по регулационния план  на с.Езерец, община Шабла

В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1

Съобщение за изработен ПУП в с. Езерец

Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:

1.ПУП-ПР /Подробен устройствен план -план за промяна на регулация  / за УПИ III, УПИ IV и УПИ XVII в кв.12 по регулационния план  на с.Езерец, община Шабла

В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1

Съобщение по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ за изработен ПУП

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
1.ПУП-ППР /Подробен устройствен план -план за промяна на регулация / на част от квартали 79,80,81,116, и ул.»Стара Планина» от о.т.415 до о.т.467 и ул.»Долина» от о.т.414 до о.т.421 по регулационния план на гр.Шабла, община Шабла
ПУП –а е обявен в ДВбр.100/24.11.2020г.страница 69
В едномесечен срок от обявлението съгласно чл.128,ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1.

към съобщение 1 стара планина

към съобщение стара планина

Съобщение по чл. 128 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 съобщава на заинтересованите лица че е изработен :
1.ПУП-ПЗ Подробен устройствен план, план -застроявяне за ПИ 83017.503.3341/стопански двор/ по кадастралната карта на гр.Шабла, община Шабла с конкретно предназначение за ПСД /производствено-складова дейност/
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1