Съобщение по чл. 129, ал.2 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-219 от 27.05.2019 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-243 в кв.28 по плана на с.Крапец, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр. Добрич

Съобщение по чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ и инвестиционен проект за обект „Морски клуб в УПИ ХІІІ, кв. 9 по ПУП-ПР на СО „Кария“, находящ се в землището на гр. Шабла, община Шабла, област Добрич, с възложител: община Шабла.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 17.05.2019 г.
Публикувано на 17.05.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение

 

Съобщение по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ПР/Подробен устройствен план-план за промяна на регулация  /  на УПИ VІІІ-1332 от кв.68   по плана на гр.Шабла, община Шабла

Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация  гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница  на общината.

В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени  възражения, предложения  и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла

15.05.2019г.

Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ПР/Подробен устройствен план-план за промяна на регулация /  на УПИ VІІ, УПИ ХV и УПИ ХVІ от кв.34 по плана на с.Дуранкулак, община Шабла

Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация  гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница  на общината.

В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени  възражения, предложения  и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла

 

Съобщение по чл. 95, ал.1, изр.3 от ЗООС и чл. 4, ал.2, изр.2 от НУРИОВОС

На основание чл. 95, ал. 1, изр. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение, свързано с „Прокарване на оценъчно-експлоатационни сондажи К-261 и К-262 „Дуранкулак“, добив на природен газ, изграждане на събирателен газопровод (шлейф) и газозарядна станция за компенсиран природен газ“ в с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, с Възложител: „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, гр. София.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 14.05.2019 г.
Публикувано на 14.05.2019 г.

Уведомление за ИП