Обществени обсъждания на проекти на заповед за обявяване на защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ и заповеди за изменение и допълнение на режимите на защитени зони BG0002051 „Калиакра” и BG0002115 „Било“

Министерството на околната среда и водите съобщава, че е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра” и проекти на заповеди за изменение на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на дивите птици BG0002051 „Калиакра“ и BG0002115 „Било“- подробна информация може да намерите на http://www.moew.government.bg/bg/priroda/obstestveni-obsujdaniya/.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Съобщение по чл. 129 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-403 от 20.09.2017 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ I и УПИ ХХІІ част от кв.96 по плана на гр.Шабла, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”.
В 14-дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич.

Съобщение по чл. 128 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Съобщава на заинтересованите лица, че е изработен  ПУП-ППР /Подробен устройствен план-план за  промяна на регулация / на УПИ І от кв.26  и план застрояване на  УПИ І -80 и УПИ ХІХ-80 , по плана на с.Дуранкулак, община Шабла

 

В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисованите лица могат да направят писменни възражения,  предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/

стая 105

Съобщение по чл. 128 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП-ППР /Подробен устройствен план-план за промяна на регулация / за част от кв.117 и план застрояване на УПИ ХV-3086 , по плана на гр.Шабла, община Шабла

В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисованите лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/
стая 105