Съобщение за изработен ПУП по регулационния план на гр. Шабла

Общинска администрация гр.Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:

1.ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за промяна на  регулация на УПИ III, УПИ Х, УПИ ХI, УПИ ХII, УПИ ХIII и УПИ ХV от квартал 43 и план за застроявяне / за УПИ Х-919,1021,1024   кв.43 по регулационния план  на гр.Шабла, община Шабла

В  четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр.Шабла, стая 105, ет.1

Съобщение по чл. 128 от ЗУТ

Общинска администрация Шабла на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ подземен електропровод 20 KV и подземен външен водопровод свързващ ПИ 24102.503.186 в землище с.Дуранкулак, община Шабла с определено трасе:

– имот с идентификатор 24102.13.457 по КККР на с. Дуранкулак – (с начин на трайно ползване – местен път)- общинска публична собственост;

– имот с идентификатор 24102.503.185 по КККР на с.Дуранкулак (второстепенна улица)

Проектът се намира в отдел ,,Устройство на територията и архитектура” при Община Шабла и на основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения до Общинска администрация Шабла.

Обнародвано в Държавен вестник бр. 98 от 17.11.2020 г.

PP_Voda_Durankulak_new

Съобщение за извършване на ОВОС

На основание  чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на център за иновационен туризъм и релаксация“ в поземлен имот 39493.12.68 с площ 2000 кв. м., земеделска земя с НТП „нива“ в землището на с. Крапец, община Шабла, с възложител „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД.

Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.11.2020 г.

Публикувано на 11.11.2020 г.

Уведомление

Провеждане на консултации по ДЕО по проекта за Областен план за развитие на горските територии на област Добрич

РДГ Варна започва процедура за провеждане на консултации по ДЕО на проекта за ОПРГТ на област Добрич в съответствие
с изискванията на чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Приложено ви представяме: Съобщение за провеждане на консултации с график за провеждане на обществени обсъждания; проект за ОПРГТ на област Добрич и приложения към него; ДЕО и приложения към него, в това число Нетехническо резюме.
Становищата и мненията могат да се депозират на място в сградата на Регионална дирекция по горите – Варна: гр. Варна, ул. „Радко Димитриев” № 10, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. или на електронна поща: [email protected], [email protected] , в срок до 30 ноември 2020 г.
За контакти: (инж. Здравка Дейкова – зам.-директор, тел.: 052/ 69 29 33; 0889 233 159)

Prilojenia_DEO_OPRGT_Dobrich

Prilojenie_6_NTRezume_DEO_OPRGT_Donrich

Saobshtenie_za_konsultacii_Dobrich_1 (2)

EO_OPRGT_Dobrich

Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Петранка Георгиева Петрова от гр.София, в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, собственик  на част от УПИ IV-137, в кв. 36 по регулационния план  на с. Крапец, община Шабла, област Добрич, че е изработен подробно устройствен план- план за регулация засягащ УПИ Vа, УПИХV кв.18 и кв.36,и план застрояване УПИ ХV, УПИ XVI, УПИ XVII и УПИ XVIII, в кв.18 по действащия регулационен план на с.Крапец, общ. шабла предвиждащ корекция на дворищните регулационни линии, така че да съвпадат с кадастралните граници. Преписката се намира в отдел „Устройство на територията“,стая 105 при общ. Шабла, като при желание заинтересованото лице, може да се запознае с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Шабла в 14 дневен срок от обявяването  на настоящото съобщение, съгласно чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията.