Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ППР/Подробен устройствен план-план за промяна на регулация/ на УПИ VІІІ, ІХ, ХІІ,ХІІІ и УПИ ХІV от кв.18 по плана на с.Тюленово, община Шабла
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла

Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ППР/Подробен устройствен план-план за промяна на регулация/  на УПИ ІІІ, ІV, ХVІІІ и УПИ ХІХ от кв.18 по плана на с.Крапец, община Шабла

Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация  гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница  на общината.

В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени  възражения, предложения  и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла

Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ППР/Подробен устройствен план-план за промяна на регулация/ на УПИ ІV и УПИ V от кв.23 по плана на с. Граничар община Шабла
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр. Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр. Шабла

Съобщение по чл.95, ал.1 от ЗООС

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение, свързано с „Изграждане на малък хотел с ресторант и басейн“ в поземлен имот с идентификатор 24102.503.186 (номер по предходен план: 503.153), с площ от 6378 кв.м, урбанизирана територия, по плана на с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител: „НОРТ БЕЙ“ ООД, с. Дуранкулак, общ. Шабла.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 28.12.2018 г.
Публикувано на 28.12.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение

Съобщение по чл. 6, ал.10 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за изготвено искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Аварийно възстановителни работи – корекция на сухо дере /изграждане на 230м открит облицован канал с правоъгълно сечение/ и изместване на водопровод в населено място: ул. „Първа“, село Черноморци, общ. Шабла“, с Възложител Община Шабла.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в сградата на кметството в с. Черноморци и в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.
Срокът за обществен достъп е за периода от 12 до 26 декември 2018 година включително.

Община Шабла
12.12.2018 г.

Ситуация

Преценка ОВОС