Община Шабла получи сертификат “Ефективен CAF потребител”

Община Шабла премина всички процедури за външна оценка въз основа на Националните правила за външна обратна връзка след успешното внедряване на модела „Обща рамка за оценка /CAF/.
На Конференция за популяризирането на Модела CAF в администрациите, проведена на 25.11.2022 г. в София, Община Шабла бе сертифицирана с връчването на етикет “Ефективен CAF потребител” по проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка в българската администрация. Представител на Община Шабла и член на екипа работещ по внедряването на Модела за управление на качеството в администрацията, получи етикета „ЕФЕКТИВЕН CAF ПОТРЕБИТЕЛ“ на официална церемония организирана от Института по Публична Администрация. Сертификатите бяха връчени от Павел Иванов – изпълнителен директор на ИПА. Този етикет се присъжда като признание на усилията за правилно прилагане на инструмента за качество и за насърчаване на работата в администрациите.
Към семейството на CAF ефективните потребители в България, през 2022г. се присъединяват 22 администрации: Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Столична община, Областна администрация Софийска област, Областна Администрация-Велико Търново, Областна администрация-Силистра, Областна Администрация Сливен, Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас, Регионално управление на образованието – Добрич, Община Костинброд, Община Ботевград, Община Каспичан, Община Костенец, Община Ловеч, Община Николаево, Община Ружинци, Община Свиленград, Община Сливен, Община Стара Загора, Община Чавдар, Областна администрация Ямбол, Регионална здравна инспекция – Ямбол и Община Шабла.

Проведе се външна оценка за въвеждане на модела CAF в общинска администрация – Шабла – 31.08.2022 г.

Външна оценка за въвеждане на модела CAF в Общинска администрация – Шабла се проведе на 30 август 2022 г. Това е последният етап от изпълнението на проекта „Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в администрациите“, изпълняван  в партньорство с Института по публична администрация (ИПА). Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Институтът по публична администрация е национален организатор по CAF и изпълнява функциите на Национален CAF ресурсен център. Центърът разполага с група от външни оценители по CAF, специално обучени по процедурата. За община Шабла определеният външен оценител е г-жа Емилия Александрова – държавен експерт в Министерски съвет.
Външната оценка цели да даде обратна информация от независим оценител относно спазването на методиката при въвеждане на модела CAF – дали правилно и качествено е въведен моделът в организацията; да се получи обратна информация за въвеждането на принципите за цялостно управление на качеството чрез CAF и да се даде признание за положените усилия от ръководството, екипите и организацията като цяло за въвеждането на модела и за постигнатите резултати.
Външната оценка се основава на следните 3 стълба: Процесът по самооценка; Процесът на действия /мерки за подобрение; Степента на зрялост на организацията в контекста на принципите на цялостното управление на качеството. Всеки един от стълбовете се оценява на база на определена методика – въпросници с критерии и скали на оценяване и точкуване.
Процедурата цели да бъде оценен пътят на прилагането на модела от 10 стъпки. Получаването на висока оценка и последващо връчване на сертификат е признание за положените усилия и постигнати резултати чрез CAF. По този начин се поддържа мотивацията на съответната публична организация да продължи по пътя на непрекъснато подобрение и развитие.
Моделът CAF е създаден през 2000 г. в отговор на необходимостта от специален инструмент за управление на качеството в публичния сектор. Той е успешно приложим и развиващ се модел на всички нива – европейско, федерално, национално, регионално, местно.

Проведено е второто специализирано обучение по въвеждането на CAF в община Шабла – 28.01.2022 г.

В периода 26 – 27 януари 2022 г. в община Шабла служители от община Шабла взеха участие в обучителния модул 2019-CAF – 2 Въвеждане на CAF в българската администрация (Специализирано обучение – 2).
След приключване на етапа по изготвянето и утвърждаването на „Доклад от самооценката по прилагането на CAF на Община Шабла за периода 2019 – 2021 година“, предстои изготвянето на План за подобрение.
Лектор на обучението беше Елка Гергинова – мениджър обучение към CAF ресурсен център.
Обучението включваше следните основни теми: „Управление на подобрението“; „От Мерки за подобрение към План за подобрение на организационното изпълнение“; „Избор на логическа структура на Плана за подобрение“; „Методиката за приоритизиране на ЕИПА – определяне на мерките със стратегическа тежест и избиране на „бързи победи“; „Интегриране на Мерките за подобрение в системата за стратегическо и оперативно планиране и управление на изпълнението“; „Изпълнение и мониторинг на изпълнението на Плана за подобрение“; „Процедура за външна обратна връзка“.
Целта на обучението беше членовете на Групата за самооценка да усвоят практическите умения, необходими за изпълнението на дейностите по изготвянето на План за подобрение – План за действие за реализиране на мерките за подобрение от Доклада за самооценка на Община Шабла по CAF.

Проведено е първото специализирано обучение по въвеждането на CAF в община Шабла – 10.09.2021 г.

В периода 7 – 9 септември 2021 година в сградата на общинска администрация Шабла се проведе първото специализирано обучение на служителите, включени в Групата за самооценка, във връзка с реализацията на дейностите по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и със съдействието на ИПА (Институт за публична администрация).
Лектор на обучението беше Елка Гергинова – мениджър обучение към CAF ресурсен център.
Целта на обучението беше членовете на Групата за самооценка да усвоят практическите умения, необходими за изпълнението на дейностите по изготвянето на основния документ, свързан с прилагането на Модела CAF – Доклад от самооценката по прилагането на CAF на Община Шабла за периода 2019 – 2021 година.

Документи

План за подобрение - 26.02.2022
Изтегляне
Доклад от самооценка по прилагането на CAF 2020 на Общинска администрация Шабла, 2021 г - 17.12.2021
Изтегляне
Комуникационен план - 03.09.2021
Изтегляне
План график за въвеждане на общата рамка за оценка CAF в община Шабла - 31.08.2021
Изтегляне

ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО CAF

Общинска администрация – Шабла е една от 46-те целеви администрации  за  внедряване на нов модел за управление на качеството по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“.

С оглед осигуряване на висок обществен резултат чрез непрекъснато подобрение на управлението и качеството на административната дейност в съответствие с принципите за цялостно управление на качеството (TQM) в публичния сектор и най-добрите европейски практики, и в изпълнение на Споразумение за сътрудничество с Института по публична администрация при реализация на Проект BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ 2019-2021, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и в съответствие изискванията на Закона за администрацията Общинска администрация – Шабла стартира внедряването на  модела „Обща рамка за оценка – CAF” (Common Assessment Framework).

Цел на проекта е въвеждане на културата на „съвършенство“ и принципите на цялостно управление на качеството в публичния сектор, посредством изграждане и развитие на капацитета на държавните служители, чрез внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация. Наред с това, проектът цели и повишаване на информираността относно ползите по европейския модел, както и прилаганe на Националните правила за външна обратна връзка.

Какво е CAF?

CAF е европейски инструмент за управление на качеството, разработен от публичния сектор и пригоден за него. Основната му цел е подобряване на качеството на управление и работа в публичната администрация. Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване. Моделът CAF има общо 9 критерия и 28 подкритерия, определящи основните въпроси, които трябва да се вземат предвид при оценяване на дадена организация.

Стартиране на модела CAF в Общинска администрация – Шабла.

Въвеждането на модела CAF в Общинска администрация – Шабла обединява усилията на ръководството и служителите. Сформиран е екип от 11 служители, в който са включени ръководни служители и експерти от различни структурни звена, за да може чрез изследване да се обхване цялостно дейността на Общинска администрация – Шабла, да се изготви доклад за самооценка и план за подобрение.

Повече информация за проекта е публикувана на страницата на ИПА https://www.ipa.government.bg/bg/caf/proekt-vvezhdane-na-caf-v-blgarskata-administraciya-2019-2021/proekt-vvezhdane-na-caf-v.