Проведе се външна оценка за въвеждане на модела CAF в общинска администрация – Шабла – 31.08.2022 г.

Външна оценка за въвеждане на модела CAF в Общинска администрация – Шабла се проведе на 30 август 2022 г. Това е последният етап от изпълнението на проекта „Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в администрациите“, изпълняван  в партньорство с Института по публична администрация (ИПА). Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Институтът по публична администрация е национален организатор по CAF и изпълнява функциите на Национален CAF ресурсен център. Центърът разполага с група от външни оценители по CAF, специално обучени по процедурата. За община Шабла определеният външен оценител е г-жа Емилия Александрова – държавен експерт в Министерски съвет.
Външната оценка цели да даде обратна информация от независим оценител относно спазването на методиката при въвеждане на модела CAF – дали правилно и качествено е въведен моделът в организацията; да се получи обратна информация за въвеждането на принципите за цялостно управление на качеството чрез CAF и да се даде признание за положените усилия от ръководството, екипите и организацията като цяло за въвеждането на модела и за постигнатите резултати.
Външната оценка се основава на следните 3 стълба: Процесът по самооценка; Процесът на действия /мерки за подобрение; Степента на зрялост на организацията в контекста на принципите на цялостното управление на качеството. Всеки един от стълбовете се оценява на база на определена методика – въпросници с критерии и скали на оценяване и точкуване.
Процедурата цели да бъде оценен пътят на прилагането на модела от 10 стъпки. Получаването на висока оценка и последващо връчване на сертификат е признание за положените усилия и постигнати резултати чрез CAF. По този начин се поддържа мотивацията на съответната публична организация да продължи по пътя на непрекъснато подобрение и развитие.
Моделът CAF е създаден през 2000 г. в отговор на необходимостта от специален инструмент за управление на качеството в публичния сектор. Той е успешно приложим и развиващ се модел на всички нива – европейско, федерално, национално, регионално, местно.

Проведено е второто специализирано обучение по въвеждането на CAF в община Шабла – 28.01.2022 г.

В периода 26 – 27 януари 2022 г. в община Шабла служители от община Шабла взеха участие в обучителния модул 2019-CAF – 2 Въвеждане на CAF в българската администрация (Специализирано обучение – 2).
След приключване на етапа по изготвянето и утвърждаването на „Доклад от самооценката по прилагането на CAF на Община Шабла за периода 2019 – 2021 година“, предстои изготвянето на План за подобрение.
Лектор на обучението беше Елка Гергинова – мениджър обучение към CAF ресурсен център.
Обучението включваше следните основни теми: „Управление на подобрението“; „От Мерки за подобрение към План за подобрение на организационното изпълнение“; „Избор на логическа структура на Плана за подобрение“; „Методиката за приоритизиране на ЕИПА – определяне на мерките със стратегическа тежест и избиране на „бързи победи“; „Интегриране на Мерките за подобрение в системата за стратегическо и оперативно планиране и управление на изпълнението“; „Изпълнение и мониторинг на изпълнението на Плана за подобрение“; „Процедура за външна обратна връзка“.
Целта на обучението беше членовете на Групата за самооценка да усвоят практическите умения, необходими за изпълнението на дейностите по изготвянето на План за подобрение – План за действие за реализиране на мерките за подобрение от Доклада за самооценка на Община Шабла по CAF.

Проведено е първото специализирано обучение по въвеждането на CAF в община Шабла – 10.09.2021 г.

В периода 7 – 9 септември 2021 година в сградата на общинска администрация Шабла се проведе първото специализирано обучение на служителите, включени в Групата за самооценка, във връзка с реализацията на дейностите по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и със съдействието на ИПА (Институт за публична администрация).
Лектор на обучението беше Елка Гергинова – мениджър обучение към CAF ресурсен център.
Целта на обучението беше членовете на Групата за самооценка да усвоят практическите умения, необходими за изпълнението на дейностите по изготвянето на основния документ, свързан с прилагането на Модела CAF – Доклад от самооценката по прилагането на CAF на Община Шабла за периода 2019 – 2021 година.

Документи

План за подобрение - 26.02.2022
Изтегляне
Доклад от самооценка по прилагането на CAF 2020 на Общинска администрация Шабла, 2021 г - 17.12.2021
Изтегляне
Комуникационен план - 03.09.2021
Изтегляне
План график за въвеждане на общата рамка за оценка CAF в община Шабла - 31.08.2021
Изтегляне

ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО CAF

Общинска администрация – Шабла е една от 46-те целеви администрации  за  внедряване на нов модел за управление на качеството по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“.

С оглед осигуряване на висок обществен резултат чрез непрекъснато подобрение на управлението и качеството на административната дейност в съответствие с принципите за цялостно управление на качеството (TQM) в публичния сектор и най-добрите европейски практики, и в изпълнение на Споразумение за сътрудничество с Института по публична администрация при реализация на Проект BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ 2019-2021, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и в съответствие изискванията на Закона за администрацията Общинска администрация – Шабла стартира внедряването на  модела „Обща рамка за оценка – CAF” (Common Assessment Framework).

Цел на проекта е въвеждане на културата на „съвършенство“ и принципите на цялостно управление на качеството в публичния сектор, посредством изграждане и развитие на капацитета на държавните служители, чрез внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация. Наред с това, проектът цели и повишаване на информираността относно ползите по европейския модел, както и прилаганe на Националните правила за външна обратна връзка.

Какво е CAF?

CAF е европейски инструмент за управление на качеството, разработен от публичния сектор и пригоден за него. Основната му цел е подобряване на качеството на управление и работа в публичната администрация. Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване. Моделът CAF има общо 9 критерия и 28 подкритерия, определящи основните въпроси, които трябва да се вземат предвид при оценяване на дадена организация.

Стартиране на модела CAF в Общинска администрация – Шабла.

Въвеждането на модела CAF в Общинска администрация – Шабла обединява усилията на ръководството и служителите. Сформиран е екип от 11 служители, в който са включени ръководни служители и експерти от различни структурни звена, за да може чрез изследване да се обхване цялостно дейността на Общинска администрация – Шабла, да се изготви доклад за самооценка и план за подобрение.

Повече информация за проекта е публикувана на страницата на ИПА https://www.ipa.government.bg/bg/caf/proekt-vvezhdane-na-caf-v-blgarskata-administraciya-2019-2021/proekt-vvezhdane-na-caf-v.

 

 

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }