График за раздаване на изборни книжа от ОИК Шабла и Община Шабла на СИК и ПСИК на 28.10.2023 г., за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Съобщение относно провеждане на обучение на членовете на СИК и ПСИК на 25.10.2023 г.

Съобщение за пробно гласуване и демонстрация на гласуване с машина

Условия за гласуване на хора с увреждания

Съобщение изтичащи срокове

Заповед за образуване на подвижна избирателна секция на територията на община Шабла в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Съобщение

Заповед относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания в Изборите за общински съветници и за кмет на 29.10.2023 г.

Избори за кметове на кметства

Интерактивна електронна брошура с подробна информация във връзка с гласуването за общински съветници и кметове
www.cik.bg/mi_2023/brochure/

Разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите, срокове, свързани с гласуването, видове гласуване – за общински съветници и кметове
https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/campaign

Електронни услуги, свързани с изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. в сайта на Министерството на електронното управление

3308 Изключване от Списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3308

3307 Изключване от Списъка на заличените лица
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3307

3306 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3306

3305 Вписване в избирателния списък
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3305

3304 Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3304

3303 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3303

Съобщение

Покана сформиране СИК

Решение №2378-МИ на ЦИК

Решение №11-МИ ОИК- Шабла

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за местни избори 2023 г.

Заповед за образуване на избирателни секции

Покана за провеждане на консултации за сформиране състав на Общинска избирателна комисия (ОИК) на територията на община Шабла

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 г.

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 и 2 ИК)

Заявлението се подава от избирател, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден, до кмета на общината, кметството или до кметския наместник. След, което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес и се заличава от избирателния списък по постоянен адрес. Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите – 28 април 2023г.

Начини за подаване на заявление:

– в Община Шабла, Център за административно обслужване, стая 106 на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле“ №35;

– до кмет на кметство или до кметския наместник по населените места от община Шабла;

– чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ https://regna.grao.bg/, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис.

Срок за подаване: 14.10.2023 г. (събота).

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

Заявлението се подава от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес.
Ако е подадено заявление по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес – настоящото заявление се подава пред органите по чл. 23 ал. 1 ИК по настоящ адрес.
Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.
Начини за подаване на заявление:
– в Община Шабла, Център за административно обслужване, стая 106 на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле“ №35;
– чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Шабла;
– по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/;
– до кмет на кметство или до кметския наместник по населените места от община Шабла.
Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 14.10.2023 г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление могат да го направят в срок до 23.10.2023 г. (понеделник).

Заявление – Декларация за вписване в избирателния списък – част II (чл. 408, ал. 1 във връзка с чл. 396, ал. 2 ИК)

Заявлението-декларация се подава от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 ИК и желае да бъде вписан в избирателния списък – част ІІ. Заявлението-декларация се подава в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Гражданите на друга държава- членка на Европейския съюз, които веднъж са подали заявление-декларация и са били включени в избирателен списък за гласуване, при следващи избори за общински съветници и за кметове се вписват служебно в избирателния списък, без да е необходимо да подават ново заявление-декларация. Ново заявление-декларация се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.
Начини за подаване на заявление:
– в Община Шабла, Център за административно обслужване, стая 106 на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле“ №35;
– до кмет на кметство или до кметския наместник по населените места от община Шабла.

Срок за подаване: 18.09.2023 г.(понеделник).

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр.1 ИК)

Заявлението се подава от избирателя, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, най-късно седем дни преди изборния ден, и се адресират до кмета на общината, кметството или до кметския наместник.
Начини за подаване на заявление:
– в Община Шабла, Център за административно обслужване, стая 106 на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле“ №35;
– по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/;
– до кмет на кметство или до кметския наместник по населените места от община Шабла.

Срок за подаване: 21.10.2023 г.(събота).

Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз(чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 ИК)

Заявлението се подава от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателен списък и желае да бъде заличен. Заявленията се подават най-късно 7 дни преди изборния ден до кмета на общината, кметството или кметския наместник.
Начини за подаване на заявление:
в Община Шабла, Център за административно обслужване, стая 106 на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле“ №35;
– до кмет на кметство или до кметския наместник по населените места от община Шабла.

Срок за подаване: 21.10.2023 г.(събота).

Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък (чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във връзка с чл. 45, ал. 1 ИК)

Заявлението се подава от български гражданин или от гражданин на друга държава – членка на ЕС, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателния списък или за който е отпаднало основанието за заличаване, до кмета на общината, кметството или до кметския наместник до предизборния ден.
Лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, или е отпаднало основанието, на което са били лишени от правото да избират в държава – членка на Европейския съюз, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ, приложен към заявлението.
Вписването се извършва от органите по чл. 23, ал. 1 ИК по писмено искане на избирателя до предаването на списъците на СИК.
Начини за подаване на заявление:
– в Община Шабла, Център за административно обслужване, стая 106 на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле“ №35;
– по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/;
– до кмет на кметство или до кметския наместник по населените места от община Шабла.

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)

Заявлението се подава до общинската администрация от лице, което е заличено от избирателния списък на секцията по постоянния си адрес, но има право да гласува и иска да бъде изключено от списъка на заличените лица, до предаване на избирателните списъци на СИК. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи правото на лицето да гласува.
Начини за подаване на заявление:
– в Община Шабла, Център за административно обслужване, стая 106 на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле“ №35;
– чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Шабла;
– по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/;
– до кмет на кметство или до кметския наместник по населените места от община Шабла.