Съобщение на Областен информационен център – Добрич за провеждане на информационна среща в Шабла

Областен информационен център – Добрич има удоволствието да покани земеделски стопани, рибари, общински съветници, кметове и кметски наместници, граждани и медии за участие в информационна среща на тема: „Европейски средства за развитие за селските райони“.

Събитието ще се проведе на 7 ноември (четвъртък) 2019 г., с начален час 14:00 часа,  в залата III етаж в сградата на Община Шабла

 По време на събитието ще бъдат представени подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по тематичната подпрограма“, насочена към малки стопанства в областта на животновъдството, плодове и зеленчуци или на етерично-маслени и лекарствени култури, както и актуалните процедури по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне. Информацията е насочена към всички потенциални бенефициенти в областта.

Срещата е безплатна и не изисква предварителна регистрация.

 Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!

 ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

 

Съобщение – Обявление на Общински съвет – Шабла

Приложение №1
На основание чл.68, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 618 от 10.10.2019 г. по Протокол №64/10.10.2019 г. на Общински съвет –Шабла, открива процедура за определяне на съдебни заседатели към Районен съд Каварна за мандат 2020 – 2023 г., с определен брой от 8(осем) кандидати, съгласно Решение на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Добрич.
Изисквания към кандидатите:
За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
• е на възраст от 21 до 68 години;
• има настоящ адрес в община Шабла, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд – Добрич;
• има завършено най-малко средно образование;
• не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията /установява се служебно от Комисията по чл.68, ал.1 от ЗСВ/;
• не страда от психически заболявания;
• не е съдебен заседател в друг съд;
• не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатства;
• не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
• не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Необходими документи за кандидатстване:
• Подробна автобиография, подписана от кандидата;
• Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
•Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
• Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Шабла да се обръща за препоръки;
• Мотивационно писмо;
• Писмено съгласие – Приложение № 1.3;
• Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ – Приложение №1.2;
• Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Място и срок за подаване на документите:
В срок до10.11.2019 г., 17:00 часа, кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд Каварна подават необходимите документи в Деловодството на Общински съвет –Шабла: град Шабла, ул. „Равно поле“ №35,трети етаж,стая №305
Част от документите са по утвърдени като образци от Общински съвет – Шабла,както следва:
•Заявление за кандидатстване (Приложение № 1.1);
•Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение № 1.2);
•Писмено съгласие (Приложение № 1.3).

Начин и ред за провеждане на процедурата:
С Решение № 618 от 10.10.2019г. по Протокол №64/10.10.2019 г. на Общински съвет – Шабла е избрана временна комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд Каварна, и да изготви доклад.
ВАЖНО: Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г., се публикуват на интернет страницата на Община Шабла, най-малко 14 дни преди датата на изслушването им. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.
Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член може да задава въпроси. Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
След проведеното от Временната комисия изслушване, се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общински съвет- Шабла в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Община Шабла заедно с протокола от изслушването.
Общински съвет Шабла в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели, които предлагат за избиране от Общото събрание на съдиите в Окръжен съд Добрич.

Д-р Йорданка Стоева
Председател Временната комисия към Общински съвет – Шабла

Приложения – Заявление

Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ за изработен ПУП-ПРЗ в кв. 6 по плана на с. Тюленово

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план за промяна на регулация и застрояване / на УПИ ХІІ-60 в кв.6 по плана на с.Тюленово, община Шабла /ПИ 73780.501.659,688,689 по КК на с.Тюленово
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла.

Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ за изработен ПУП-ПРЗ в кв. 15 по плана на с. Езерец

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план за промяна на регулация и застроявяне / на УПИ І и УПИ ІV-504 от кв.15 по плана на с.Езерец, община Шабла
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр.Шабла.

 

Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ за изработен ПУП-ПРЗ в кв. 21 по плана на с. Дуранкулак

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план за промяна на регулация и застрояване / на УПИ ІV и УПИ VІ в кв.21 по плана на с.Дуранкулак, община Шабла
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла.