Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ за изработен ПУП-ПРЗ по плана на с. Дуранкулак

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план за промяна на регулация и застрояване / на УПИ V-707 и УПИ ІІІа в кв.1 по плана на с.Дуранкулак, община Шабла
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла.

Съобщение по чл. 128, ал.1 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
Обявява на заинтересуваните лица, че е изработен ПУП-ППР/Подробен устройствен план – план за промяна на регулация заУПИ І, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ от кв.36 и план застрояване за УПИ І от квартал 45 по регулационния план на с.Крапец, община Шабла
В едномесечен срок от обявлението на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/- стая 105

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 55/11.09.2019 г.

До ЯРН ХАУС ЕООД
С адрес: гр. Казанлък, ж.к.Изток №42, вх.Г, ап.78, ет.8
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000222-1/13.06.2019 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 11.09.2019г. до 24.09.2019г.
Дата на поставяне на съобщението: 11.09.2019 г.
М. Великова: Г.Семерджиева:
/подпис/ /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 25.09.2019 г.
М. Великова: Г.Семерджиева :
/подпис/ /подпис/
Валидно до: 24.09.2019 г.

Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план регулация и застрояване / изменение на плана за регулация на част от кв.28 в обхват УПИ І, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ХІ, УПИХІІ и УПИ ХІІІ по плана на с.Тюленово, община Шабла
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла

Съобщение за изработен ПУП-ПРЗ по плана на с. Тюленово

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план регулация и застрояване / изменение на плана за регулация на част от кв.24 в обхват УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ ХVІІІа по плана на с.Тюленово, община Шабла
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла