Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 55/08.08.2019 г.

До АУТОТРАДЕР ДИА ЕООД
С адрес: с. Дуранкулак, ул. Втора №7
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация № 5808000189-1/26.04.2018г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода  от  08.08.2019г.  до  22.08.2019 г.
Дата на поставяне на съобщението:  08.08.2019 г.
М. Йорданова:                        М.Великова:
/подпис/                                   /подпис/
Дата на сваляне на съобщението:  22.08.2019 г.
М. Йорданова:                   М.Великова
/подпис/                               /подпис/
Валидно до:     22.08.2019г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 54/08.08.2019 г.

До ШЕРГАР ЕООД
С адрес: гр. Варна, ул. Мир бл.14, вх.Б
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация № 5808000211-1/08.04.2019г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода  от  08.08.2019г.  до  22.08.2019 г.
Дата на поставяне на съобщението:  08.08.2019 г.
М. Йорданова:    М.Великова:
/подпис/           /подпис/
Дата на сваляне на съобщението:  22.08.2019 г.
М. Йорданова:    М.Великова
/подпис/        /подпис/
Валидно до:     22.08.2019г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 53/01.08.2019 г.

До ГРУП ДВ ООД
С адрес: гр. Русе, ул. Александровска № 62
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация № 5808000219-1/04.06.2019г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 01.08.2019г. до 15.08.2019 г.
Дата на поставяне на съобщението: 01.08.2019 г.
М. Йорданова: С.Марчев:
/подпис/ /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 16.08.2019 г.
М. Йорданова: С.Марчев:
/подпис/ /подпис/
Валидно до: 16.08.2019г.

Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Прокарване на оценъчно-експлоатационни сондажи К-261 и К-262 „Дуранкулак“, добив на природен газ, изграждане на събирателен газопровод (шлейф) и газозарядна станция за компенсиран природен газ“ в с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, с Възложител: „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, гр. София.

За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС чрез Интернет страницата на община Шабла, в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в кметството в с. Дуранкулак, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.

Срокът за обществен достъп е за периода от 29 юли 2019 година до 12 август 2019 година включително.

 

Община Шабла

29.07.2019 г.

Информация за преценка ОВОС 

 

Съобщение по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ – ПУП гр. Шабла

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план за промяна на регулация и застроявяне /  на  УПИ XVII от кв.9ц по плана на гр.Шабла, община Шабла.
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация  гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница  на Общината.
В 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени  възражения, предложения и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла.