Съобщение по чл. 128 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план регулация и застрояване/ за ПИ 39493.35.156 по /КК/ Кадастралната карта на с.Крапец, община Шабла за „Рибарско селище -с.Крапец”.
Подробният устройствен план с направени корекции може да бъде разгледан в общинска администрация  гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на сайта на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени  възражения, предложения  и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр.Шабла
Дата на поставяне 22.06.2017г.
Валидно до 7.07. 2017г.

 

Съобщение за провеждане на бойни зенитни стрелби на Зенитния полигон на ВВС – Шабла

Общинска администрация – Шабла съобщава, че в изпълнение на плановете за подготовка на формированията за Противовъздушна отбрана на Българската армия, на Зенитния полигон на Военновъздушните сили – Шабла, ще бъдат проведени бойни зенитни стрелби в периода от 14 до 18 юли 2017 година, резервен ден – 19 юли 2017 година.
С цел осигуряване безопасността на стрелбите са въведени временни забрани за корабоплаването и въздухоплаването в морското и въздушно пространство, заключено между ивицата от нос „Карталборун” (Дуранкулак) до нос „Калиакра” и акваторията на Черно море, както следва:
– на 14, 15 и 16 юли 2017 година, на разстояние 12 мили от бреговата ивица и височина до 10000 м. над морската повърхност;
– на 17, 18 и 19 юли 2017 година, на разстояние 12 мили от бреговата ивица и височина до 40000 м. над морската повърхност.

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Шабла за 2016г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Шабла организира публично  обсъждане на Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Шабла за 2016 година.
Госпожа д-р Йорданка Стоева – председател на Общински Съвет гр.Шабла отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 27.06.2017г.  от 13.00  часа в пленарната зала на Община Шабла – гр.Шабла, ул. „Равно поле” №35.
Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Шабла за 2016 година е публикуван на интернет страницата на общината www.shabla.bg

  1. Докладна записка за отчет 2016 г.
  2. Справка за командировките
  3. Разчет за финансиране на капиталовите разходи
  4. План-сметка Чистота
  5. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
  6. Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-РА
  7. Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-КСФ
  8. Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-ДЕС
  9. Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.

 

Питейната вода в гр. Шабла, с. Пролез и с. Горичане вече може да се ползва по предназначение

Община Шабла съобщава, че след предприемане на допълнителни мерки от страна на «Водоснабдяване и канализация Добрич» АД, подаваната във водопроводната мрежа вода в гр. Шабла, с. Горичане и с. Пролез, отговаря на Наредба № 9/ 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и същата може да се ползва за такива.
С писмо изх. № РД-1731/ 02.06.2017 г. от РЗИ информират, че при извършения на 31.05.2017 г. лабораторен контрол – пробонабиране и изследване на проба вода по микробиологични показатели (Коли форми и Ешерихия коли) от пункт при крана на консуматора е установено, че получените резултати отговарят на здравните норми.

Предписание на Регионална здравна инспекция – Добрич за качеството на водата в Шабла

Община Шабла съобщава, че питейна вода, подавана по водопроводната мрежа в гр. Шабла, с. Горичане и с. Пролез не отговаря по микробиологични показатели (Коли форми и Ешерихия коли) на Наредба № 9/ 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и същата не следва да се ползва за такива. Несъответствието е установено при извършено пробонабиране в Помпена станция – Шабла от Регионална здравна инспекция – Добрич. От инспекцията препоръчват, до отстраняване на несъответствията, да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, а при невъзможност за закупуване на такава или ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация да се преварява.