Доклад от д-р Йорданка Стоева – председател на временна комисия за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Каварна, създадена с Решение № 618 от протокол № 64/10.10.2019 г.

Доклад от д-р Йорданка Стоева – председател сна временна комисия за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Каварна, създадена с решение № 618 от протокол № 64/10.10.2019 г.

Съобщение за изработен ПУП в с. Крапец

Общинска администрация гр. Шабла съобщава на заинтересуваните лица че е изработен ПУП:
1. ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за регулация и застроявяне / за УПИ¬ I, УПИ ІІ, УПИ ХIХ и УПИ ХХI , кв.2 по регулационния план на с. Крапец, община Шабла.
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация гр. Шабла, стая 105, ет.1

Съобщение за изработен ПУП в гр. Шабла

Общинска администрация гр. Шабла съобщава на заинтересуваните лица че е изработен ПУП:
1. ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за регулация и застроявяне / за УПИ¬ VII и УПИ XVII кв.53 ц по регулационния план на гр. Шабла, община Шабла.
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация гр. Шабла, стая 105, ет.1.

Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Дропла“ от п/ст „Генерал Тошево“ до п/ст „Шабла“, с 311 бр. стоманорешетъчни стълбове“, с Възложител: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС чрез Интернет страницата на община Шабла, в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в сградите на кметските наместничества в с. Горичане и с. Пролез, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.
Срокът за обществен достъп е за периода от 3 декември 2019 година до 17 декември 2019 година включително.

Община Шабла
03.12.2019 г.

Искане

Преценка