Съобщение по ЗУТ

На основание параграф 4 ДР на ЗУТ и чл.61, ал.1 и 2 от АПК Ви съобщаваме, че със заповед № РД-04-188/22.05.2017 г. на кмета на Община Шабла е одобрен ПУП /Подробен устройствен план/ за УПИ VIII-40 и XIX-549,565, част от кв.6 по плана на с.Крапец, община Шабла.

В 14-дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр. Добрич.

25.05.2017 г.

Валидно до 09.06.2017 г.

Годишен отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност за 2016 г.

  1. Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Шабла
  2. Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Съобщение за безплатни профилактични очни прегледи на деца от 4 до 10 годишна възраст

Община Шабла и Пациентска организация „Право на зрение“
Д-р Стела Дикова /офталмолог/
организират безплатни профилактични очни прегледи на деца от 4 до 10 годишна възраст на 3 и 4 юни 2017 г.
Прегледите ще се провеждат на 2 етаж в Поликлиниката в гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 37.
Моля за записване да се обадите на телефон 0888 990 129.

Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда община Шабла съобщава, че е постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за “Създаване на ботаническа градина с оранжерии” в ПИ № 10032.10.22, землище с. Ваклино, община Шабла, с Възложител ФОНДАЦИЯ «ДОБРУДЖА, ПРИРОДА И ХОРА».
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до постъпилата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в сградата кметството в с. Ваклино, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.
Срокът за обществен достъп е от 25 април до 9 май 2017 година включително.

Община Шабла
25.04.2017 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда община Шабла съобщава, че е постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на “Девет жилищни сгради” в ПИ №№ 24102.11.89, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 и 125, землище с. Дуранкулак, община Шабла, с Възложител «ЕМ ВИ ЕФ ХОЛДИНГ» АД, гр. София.

За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до постъпилата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в сградата кметството в с. Дуранкулак, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.

Срокът за обществен достъп е от 21 април до 5 май 2017 година включително.

 

Община Шабла

21.04.2017 г.

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС