Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Шабла за 2016г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Шабла организира публично  обсъждане на Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Шабла за 2016 година.
Госпожа д-р Йорданка Стоева – председател на Общински Съвет гр.Шабла отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 27.06.2017г.  от 13.00  часа в пленарната зала на Община Шабла – гр.Шабла, ул. „Равно поле” №35.
Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Шабла за 2016 година е публикуван на интернет страницата на общината www.shabla.bg

 1. Докладна записка за отчет 2016 г.
 2. Справка за командировките
 3. Разчет за финансиране на капиталовите разходи
 4. План-сметка Чистота
 5. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
 6. Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-РА
 7. Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-КСФ
 8. Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-ДЕС
 9. Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.

 

Питейната вода в гр. Шабла, с. Пролез и с. Горичане вече може да се ползва по предназначение

Община Шабла съобщава, че след предприемане на допълнителни мерки от страна на «Водоснабдяване и канализация Добрич» АД, подаваната във водопроводната мрежа вода в гр. Шабла, с. Горичане и с. Пролез, отговаря на Наредба № 9/ 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и същата може да се ползва за такива.
С писмо изх. № РД-1731/ 02.06.2017 г. от РЗИ информират, че при извършения на 31.05.2017 г. лабораторен контрол – пробонабиране и изследване на проба вода по микробиологични показатели (Коли форми и Ешерихия коли) от пункт при крана на консуматора е установено, че получените резултати отговарят на здравните норми.

Предписание на Регионална здравна инспекция – Добрич за качеството на водата в Шабла

Община Шабла съобщава, че питейна вода, подавана по водопроводната мрежа в гр. Шабла, с. Горичане и с. Пролез не отговаря по микробиологични показатели (Коли форми и Ешерихия коли) на Наредба № 9/ 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и същата не следва да се ползва за такива. Несъответствието е установено при извършено пробонабиране в Помпена станция – Шабла от Регионална здравна инспекция – Добрич. От инспекцията препоръчват, до отстраняване на несъответствията, да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, а при невъзможност за закупуване на такава или ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация да се преварява.

Съобщение по ЗУТ

На основание параграф 4 ДР на ЗУТ и чл.61, ал.1 и 2 от АПК Ви съобщаваме, че със заповед № РД-04-188/22.05.2017 г. на кмета на Община Шабла е одобрен ПУП /Подробен устройствен план/ за УПИ VIII-40 и XIX-549,565, част от кв.6 по плана на с.Крапец, община Шабла.

В 14-дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр. Добрич.

25.05.2017 г.

Валидно до 09.06.2017 г.

Годишен отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност за 2016 г.

 1. Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Шабла
 2. Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ