СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на едноетажна сграда за почивна база със застроена площ от 105,80 кв. м., включваща два апартамента“ в урегулиран поземлен имот XI (поземлен имот с идентификатор: 83017.506.118), с площ 1694 кв. м., кв. 1, къмпинг „Добруджа“, гр. Шабла, с Възложител Ж. Желев, гр. София.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.
Срокът за обществен достъп е за периода от 27 август 2018 година до 10 септември 2018 година включително.

Община Шабла
27.08.2018 г.

Информация

Съобщение по чл. 128 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП-ППРЗ /Подробен устройствен план-план за промяна на регулация и застрояване в обхват УПИ ХІІ, ХІІІ и ХІV, кв.4 по плана на с.Крапец, община Шабла

В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисованите лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/
стая 105

Заповед № РД-07-53/03.08.2018 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Добрич

Относно определяне на масиви за ползване на земеделски земи и организиране на сключването на споразумения за ползването им между собствениците и/или ползвателите, за всяко землище на територията на област Добрич

УЧЕБНИ СТРЕЛБИ В РАЙОНА НА ШАБЛА

От 27 до 31 август 2018 година и резервен период от 03 до 05 септември 2018 година, за времето от 0830 часа до 1900 часа на Зенитния полигон на ВВС – Шабла и прилежащата акватория на Черно море, ще се проведат стрелби с военни формирования.
През указания период над населените места на територията на община Шабла ще се извършват полети с военни самолети и вертолети, някои от които на малки височини.
За осигуряване безопасността по време на стрелбите се въвеждат временни забрани на корабоплаването и въздухоплаването в морското и въздушно пространство, заключено между ивицата на нос „Карталборун“ (Дуранкулак), нос „Калиакра“ и линията, отстояща на 55 мили (100 км) успоредно на бреговата ивица и пространството над тях на височина до 20 000 м над морската повърхност.
С цел недопускане на инциденти, следва всички граждани да ограничат пребиваването в района на стрелбите.