Съобщение по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ – ПУП СО „Кария“

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план за промяна на регулация и застроявяне /  на  УПИ ІV и УПИ V  от кв.5 и УПИ ХІІІ от кв.9 по плана на СО „Кария” , община Шабла.
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация  гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница  на Общината.
В 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени  възражения, предложения  и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла.

Съобщение на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ – ПУП с. Граничар

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-план за промяна на регулация и застроявяне/ на УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІV и УПИ VІІ от кв.1 по плана на с.Граничар, община Шабла.
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация  гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница  на Общината.
В 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр.Шабла.

На вниманието на собствениците на домашни прасета в град Шабла

Общинска администрация – Шабла съобщава на собствениците на домашни прасета в гр. Шабла, отглеждани в задни дворове, за лични нужди, че в срок до 19 юли 2019 година следва да подадат или актуализират вече подадената информация за отглежданите животни. Регистрацията се извършва във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на заболяването африканска чума по свинетe.
За целта е необходимо стопаните в срок до 19 юли 2019 година, да подадат следната информация: трите имена на собственика, точен адрес, телефон за връзка и брой на отглежданите прасета.
При настъпване на промяна в броя на отглежданите животни или придобиване на такива след изтичане на посочения срок, стопаните също следва да подадат информация на посочените по-долу телефони.
Информацията се подава на телефони 05743/4206 и 0882/299033 или на място – на портала в сградата на община Шабла, ст. 107.
Регистрацията на прасетата, отглеждани в селата на територията на община Шабла се извършва в съответните кметства.
Собствениците на немаркирани животни следва да са запознати със забраната за отглеждането им на открито, забраната за свободното движение и нерегламентираната търговия с прасета и свинско месо от задни дворове, с мерките, които ще бъдат предприети, при констатиране на положителен резултат за АЧС и с препоръката прасетата да бъдат усвоени в кратки срокове.

Съобщение по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план за промяна на регулация и застроявяне /  на  УПИ VІІІ и УПИ ІХ  от кв.82 по плана на гр.Шабла, община Шабла.
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в Общинска администрация  гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница  на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени  възражения, предложения  и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла.

Съобщение за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на подпорни стени и сондажен кладенец за питейни нужди“

На основание  чл. 95, ал. 1, изр. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение, свързано с „Изграждане на подпорни стени и сондажен кладенец за питейни нужди“ в поземлен имот № 10032.10.22, по плана на с. Ваклино, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител ФОНДАЦИЯ „ДОБРУДЖА – ПРИРОДА И ХОРА“, гр. Генерал Тошево.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 02.07.2019 г.
Публикувано на 02.07.2019 г.

Уведомление