Обявление по чл. 128 от ЗУТ

На основание чл.128 от ЗУТ, Общинска администрация Шабла обявява, че със заповед № РД-04-71/12.02.2020 год. на кмета на община Шабла е разрешено изработване проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ II и УПИ ХХ в кв.28 по плана на с.Тюленово, община Шабла. В 14 дневен срок от обявлението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта за изменение на ПУП.

 

12.02.2020 год.

 

 

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 70/05.02.2020 г.

До   СИМОНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА – ГРАДЕВА

С адрес: гр. Варна,  р-н Приморски, ул.Георги Бакалов, №20, ап.13, ет.6

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000266-1/26.11.2019 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода  от  05.02.2020г.  до  19.02.2020г.

Дата на поставяне на съобщението:  05.02.2020 г.

Г.Семерджиева:                         М.Йорданова:

/подпис/                                     /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  19.02.2020 г.

Г.Семерджиева:                            М.Йорданова:

/подпис/                                    /подпис/

Валидно до:     19.02.2020 г.               

 

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 69/05.02.2020 г.

До   ДИМИТЪР НАУМОВ ФИЛЕВ

С адрес: гр. Варна,  р-н Приморски, ул.Петър Райчев, №3, вх.А, ап.1,ет.1

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000265-1/26.11.2019 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода  от  05.02.2020г.  до  19.02.2020г.

Дата на поставяне на съобщението:  05.02.2020 г.

Г.Семерджиева:                         М.Йорданова:

/подпис/                                     /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  19.02.2020 г.

Г.Семерджиева:                            М.Йорданова:

/подпис/                                    /подпис/

Валидно до:     19.02.2020 г.               

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 68/05.02.2020 г.

До   ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ ВАСИЛЕВ

С адрес: гр. Варна,  р-н Приморски, ул.Любен Каравелов, №40

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000241-1/13.11.2019 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода  от  05.02.2020г.  до  19.02.2020г.

Дата на поставяне на съобщението:  05.02.2020 г.

Г.Семерджиева:                         М.Йорданова:

/подпис/                                     /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  19.02.2020 г.

Г.Семерджиева:                            М.Йорданова:

/подпис/                                    /подпис/

Валидно до:     19.02.2020 г.