Съобщение по чл. 129, ал.2 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-43 от 31.01.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-513, ІІ-324, ІІІ-206, УПИ VІІ част от кв.5 и част от ул.”12-та” между о.т. 37 и о.т. 332 по плана на с.Тюленово, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура.
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич

05.02.2018 г.

Съобщение по чл. 129, ал.2 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-44 от 31.01.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХI, ХІІ, ХІІІ и ХІV част от кв.6 по плана на с.Езерец, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура.
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр. Добрич

05.02.2018 г.

Съобщение по чл. 129, ал.2 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-42 от 31.01.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ IІІ, част от кв.7 по плана на гр.Шабла, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура.
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич

5.02.2018г.

Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ППР/Подробен устройствен план-план за промяна на регулация/ на УПИ І от кв.165 по регулационния план на гр.Шабла община Шабла /ул.”П.Българанов”и площад „Червено знаме”гр. Шабла в пешеходната зона.
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр. Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Шабла.

 

Съобщение по чл. 128 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ППРЗ/Подробен устройствен план-план промяна на регулация и застрояване/ за УПИ ХVІІ и VІІ-603, част от кв.43 по регулационния план на гр.Шабла община Шабла
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла

.shablatable { background-color: #fff !important; }