Съобщение за безплатни профилактични очни прегледи на деца от 4 до 10 годишна възраст

Община Шабла и Пациентска организация „Право на зрение“
Д-р Стела Дикова /офталмолог/
организират безплатни профилактични очни прегледи на деца от 4 до 10 годишна възраст на 3 и 4 юни 2017 г.
Прегледите ще се провеждат на 2 етаж в Поликлиниката в гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 37.
Моля за записване да се обадите на телефон 0888 990 129.

Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда община Шабла съобщава, че е постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за “Създаване на ботаническа градина с оранжерии” в ПИ № 10032.10.22, землище с. Ваклино, община Шабла, с Възложител ФОНДАЦИЯ «ДОБРУДЖА, ПРИРОДА И ХОРА».
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до постъпилата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в сградата кметството в с. Ваклино, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.
Срокът за обществен достъп е от 25 април до 9 май 2017 година включително.

Община Шабла
25.04.2017 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда община Шабла съобщава, че е постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на “Девет жилищни сгради” в ПИ №№ 24102.11.89, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 и 125, землище с. Дуранкулак, община Шабла, с Възложител «ЕМ ВИ ЕФ ХОЛДИНГ» АД, гр. София.

За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до постъпилата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в сградата кметството в с. Дуранкулак, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.

Срокът за обществен достъп е от 21 април до 5 май 2017 година включително.

 

Община Шабла

21.04.2017 г.

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Съобщение за изработване на ПУП за кв. 37 и 38 по плана на с. Крапец, община Шабла

Общинска администрация гр. Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
Подробен устройствен план /ППР/-план за промяна на регулация с възложител община Шабла за кв.37, кв.38 по плана на с. Крапец, общ. Шабла
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Шабла, стая 105, ет.1

Енерго-Про организира изнесен офис в село Крапец

На 27 април (четвъртък) от 12.00 до 14.00 часа Енерго-про ще има изнесен офис в кметство село Крапец.
За поредна година ЕНЕРГО-ПРО обслужва клиенти в малки населени места в Североизточна България в рамките на проекта „В услуга на клиента“. През тази седмица компанията организира мобилни офиси за обслужване на клиенти на територията на областите Силистра и Добрич. В тях жителите на съответните населени места ще имат възможност да се възползват от услугите на ЕНЕРГО-ПРО, без да се налага да пътуват до областния център.
Инициативата е удобна възможност клиентите да актуализират данните си за кореспонденция. За целта е необходимо да представят документ за самолич-ност и документ за собственост на имота. Актуализацията на клиентските данни би спестила евентуални неудобства на клиентите при ползване услугите на ком-панията.
В мобилните офиси ще се предлагат редица услуги на ЕНЕРГО-ПРО – посети-телите могат да стартират процедура по смяна титуляра на партидата, да полу-чат консултация по въпроси, свързани с потреблението на електроенергия, да се информират за процеса по присъединяване на нов обект към електроразпределителната мрежа и други.
Организирането на изнесени офиси по проекта „В услуга на клиента“ стартира през 2014 година и се превърна в традиция в комуникацията с клиентите на дружеството. За тяхно улеснение приемните се провеждат в различни населени места, където няма действащ център за обслужване на ЕНЕРГО-ПРО. Както и досега, компанията работи в сътрудничество с общинските администрации и кметствата при реализацията на инициативата.