На вниманието на собствениците на домашни прасета в град Шабла

Общинска администрация – Шабла съобщава на собствениците на домашни прасета в гр. Шабла, отглеждани в задни дворове, за лични нужди, че в срок до 19 юли 2019 година следва да подадат или актуализират вече подадената информация за отглежданите животни. Регистрацията се извършва във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на заболяването африканска чума по свинетe.
За целта е необходимо стопаните в срок до 19 юли 2019 година, да подадат следната информация: трите имена на собственика, точен адрес, телефон за връзка и брой на отглежданите прасета.
При настъпване на промяна в броя на отглежданите животни или придобиване на такива след изтичане на посочения срок, стопаните също следва да подадат информация на посочените по-долу телефони.
Информацията се подава на телефони 05743/4206 и 0882/299033 или на място – на портала в сградата на община Шабла, ст. 107.
Регистрацията на прасетата, отглеждани в селата на територията на община Шабла се извършва в съответните кметства.
Собствениците на немаркирани животни следва да са запознати със забраната за отглеждането им на открито, забраната за свободното движение и нерегламентираната търговия с прасета и свинско месо от задни дворове, с мерките, които ще бъдат предприети, при констатиране на положителен резултат за АЧС и с препоръката прасетата да бъдат усвоени в кратки срокове.

Съобщение по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план за промяна на регулация и застроявяне /  на  УПИ VІІІ и УПИ ІХ  от кв.82 по плана на гр.Шабла, община Шабла.
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в Общинска администрация  гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница  на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени  възражения, предложения  и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла.

Съобщение за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на подпорни стени и сондажен кладенец за питейни нужди“

На основание  чл. 95, ал. 1, изр. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение, свързано с „Изграждане на подпорни стени и сондажен кладенец за питейни нужди“ в поземлен имот № 10032.10.22, по плана на с. Ваклино, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител ФОНДАЦИЯ „ДОБРУДЖА – ПРИРОДА И ХОРА“, гр. Генерал Тошево.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 02.07.2019 г.
Публикувано на 02.07.2019 г.

Уведомление

Съобщение за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на автоматична офшорна Черноморска ферма

На основание чл. 95, ал. 1, изр. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на автоматична офшорна Черноморска ферма за производство на 1500 т. сьомгова пъстърва и други ендемични култури, разположена на 20 – 22 км. от морския бряг, на траверс Крапец, община Шабла“, с Възложител: „Салвелинус Рея – Фиш“ КД.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.06.2019 г.
Публикувано на 11.06.2019 г.

Уведомление

Съобщение по чл. 129, ал.2 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-218 от 27.05.2019 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-160 от кв.39 по плана на гр.Шабла, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”.
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич