Проект „Нови възможности за грижа”

Проект „Нови възможности за грижа”, договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.”

През м. март 2015 г. бе сключено партньорско споразумение за изпълнението му между  Агенцията за социално подпомагане, в качеството й на „конкретен бенефициент” и община Шабла, в качеството й на „партньор”.

Проектът бе предназначен за обслужване на лица с трайни увреждания, в т. ч. деца, които да отговарят на едно от следните изисквания:

  • хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • самотноживеещи тежко болни лица;
  • семейства на деца, с увреждания.

Лични асистенти бяха лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

  • безработни лица;
  • трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
  • неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Към 1 декември 2015 година по проекта в община Шабла се обслужваха 31 потребители от 31 лични асистенти. Общият брой на сключените договори  с потребители от стартирането на проекта до 01.12.2015 г., с натрупване, бе 35, от които 13 с мъже и 22 с жени. Общият брой на сключените трудови договори с лични асистенти от стартирането на проекта до 01.12.2015 г., с натрупване, бе 36, от които 9 с мъже и 27 с жени. Общият брой на подадените заявления от кандидати за потребители бе 109, а от кандидати за лични асистенти е 97.

Съгласно сключеното партньорско споразумение, услугата „личен асистент” се предоставяше до 29 февруари 2016 година включително.

Проект „Равни шансове за хората от уязвимите групи в община Шабла“

Проект „Равни шансове за хората от уязвимите групи в община Шабла”. Проектът се финансира по договор BG051PO001-5.1.04-0114-C0001 по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси 2007–2013г.”, схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.
Общата цел на проекта бе насочена към подобряване качеството на живот на лица и деца с увреждания, както и възрастни хора, чието самообслужване е невъзможно или крайно затруднено, чрез осигуряване на грижи в домашна среда посредством предоставяне на квалифицирана помощ, спазвайки основните принципи на зачитане на човешките права и достойнство.

В продължение на 12 месеца на територията на община Шабла се предоставяха социални услуги „Социален работник за работа с лица с увреждания”, обслужващ един потребител; „Социален работник в социална услуга” и „Домашен санитар”, обслужващи двама или повече потребители чрез създаденото към Домашен социален патронаж Звено за услуги в домашна среда.

На 21.01.2013 г проектът стартира с пресконференция, която се проведе в Пленарна зала в сградата на Общината. Подаването на Заявления от страна на кандидат-потребителите и безработните лица се извърши в периода 22.01.2013г – 28.01.2013г.
От 01.03.2013г. започна реалното предоставяне на социалните услуги („Социален работник за работа с лица с увреждания”, „Социален работник в социална услуга” и „Домашен санитар”) на територията на община Шабла. Предоставянето на социалните услуги бе почасово и бе изцяло съобразено с индивидуалните потребности на потребителите, заявили своите предпочитания и нужди при оценката на потребностите, извършена от служители на Дирекция „Социално подпомагане”. На 26.02.2014г. приключи предоставянето на  социалните услуги с финална пресконференция, която се проведе в Пленарна зала в сградата на Общината.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи са в размер на 192 540,83 лв. с ДДС.

Проект „Нов избор – развитие и реализация”

Проект „Нов избор – развитие и реализация” по ОП ”Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” – фаза 2, схема „Развитие”. През 2011 година община Шабла бе партньор на Агенцията по заетостта и осигури трудова заетост за срок от 1 година на 65 безработни лица, от които 16 озеленители, 15 ел. монтьори, 13 еколози и 21 помощник-строители по същата схема. Проектът приключи на 31.07.2013 г.

Проект – Да живеем заедно – предоставяне на качествени социални услуги на територията на община Шабла

Проект „Да живеем заедно – предоставяне на качествени социални услуги на територията на община Шабла” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, схема BG051PO001-5.2.07 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора” – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3.

Проектът изпълни целта си и подобри качеството на живот на хора с увреждания и самотни възрастни хора, като осигури грижа в домашна среда и възможности за независим начин на живот и социално включване, включително и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Продължителността му бе 14 месеца, като услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” се предоставиха в рамките на 12 месеца в периода от 1 март 2011  до 29 февруари 2012 година. Услугите са предоставени на 40 потребители в град Шабла и  в селата, както следва: Дуранкулак – 7, Ваклино – 7, Крапец – 6, Езерец – 3 , Тюленово – 2, Горичане – 2 и Горун -2. Изпълнението на дейностите по проекта приключиха на 29 февруари 2012 г.
Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи са в размер на 131 203,26 лв. с ДДС.

Проект Училището – възпитател в съвременни ценности

Проект „Училището – възпитател в съвременни ценности” по ОП “Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора” към Министерството на образованието, младежта и науката. Партньор в изпълнението на проекта бе СОУ „Асен Златаров” – гр. Шабла

Проектът бе успешно изпълнен. В хода на изпълнението му са създадени три спортни клуба – волейбол, тенис на маса и „Аз обичам морето” и три клуба по изкуство – дърворезба, батик и рисуване. В рамките на проекта в клубовете по изкуства и клубовете по спорт взеха участие 203 деца. Постигнати са общата цел на проекта – да допринесе за социалното възпитание на младите хора в община Шабла със съвременни ценности и специфичната цел – да създаде модерна система от извънкласни дейности, съобразени с възрастта, желанията и потребностите на учениците. Проектът бе отчетен в срок в МОМН, съгласно изискванията на програмата.

Изпълнените дейности са на обща стойност 46 149.84 лв. с ДДС.