Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Ваклино, с.Дуранкулак, с.Езерец и с.Крапец, община Шабла”

Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Ваклино, с.Дуранкулак, с.Езерец и с.Крапец, община Шабла”. Проектът се финансира по договор № 08/321/01362/27.11.2012 г. с МЗХ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони.

Проектът бе свързан с реконструкция и модернизация  на водоснабдителната мрежа на с. Ваклино, с.Дуранкулак, с.Езерец и с.Крапец и бе насочен към постигане на една от основните цели на мярката, а именно подобряване условията за живот в селските райони чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура.
Основната цел на проекта би могла да се дефинира най-кратко като: изграждане на качествена, съответстваща на всички стандарти в областта и незастрашаваща здравето на населението водоснабдителна мрежа в с.Ваклино, с.Дуранкулак, с.Езерец и с.Крапец.

Конкретните цели на проекта биха могли да бъдат разделени на няколко групи:

 •  Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа и въвеждането й в съответствие с нормативно установените стандарти в с. Ваклино, с.Дуранкулак, с.Езерец и с.Крапец.
  •    Спазване на всички изисквания на Закона за опазване на околната среда и водите и Наредба № 6 на МОСВ /ДВ97/2000 Г/
 •  Намаляване на загубите на питейна вода
 •  Повишаване качеството на подаваната „вода за пиене”

Срокът за изпълнение на проекта бе 30 месеца, считано от подписването на договора.
Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 5 602 512.49 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

Проект „Създаване на екологично и културно-туристически продукт – „Селищна могила на Големия остров”, с.Дуранкулак, община Шабла”.

Проект „Създаване на екологично и културно-туристически продукт – „Селищна могила на Големия остров”, с.Дуранкулак, община Шабла”. Проектът се финансира по договор № 08/313/0200/19.11.2012 г. с МЗХ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програма за развитие на селските райони.

Общата цел на проекта бе да се създадат условия за увеличаване на притока от туристи в община Шабла, чрез създаване и популяризиране на туристически продукт за културно-исторически и екологичен туризъм ”Селищна могила на Големия остров” в района на Дуранкулашкото езеро.

Общата цел бе постигната чрез реализирането на следните конкретни цели на настоящия проект:

 •  Създаване на пешеходен маршрут с дължина 750 м. по западния бряг на Дуранкулашкото езеро през ПИ 68610.14.27 и ПИ 68610.14.114
 •  Популяризиране на туристическия продукт „Селищна могила на Големия остров”

Срокът за изпълнение на проекта bе 24 месеца, считано от датата на подписването на договора.
Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 308 645.33 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

Проект “Обновяване и естетизация на градски парк – гр. Шабла”.

Проект Обновяване и естетизация на градски парк – гр. Шабла”. Проектът се финансира по договор № 08/322/00357/27.10.2009 г. с МЗХ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” на Програмата за развитие на селските райони.
Общата цел на проектното предложение бе насочена към подобряване на привлекателността на жизнената среда в гр. Шабла,  община Шабла, което доведе до повишаване качеството на живот на населението и бе стъпка към постигане на устойчиво развитие.

Конкретната цел на проекта бе подобряване на средата за живот в центъра на общината – гр. Шабла, чрез:

 • рехабилитация на обществени зелени площи – Градски парк;
 • съвременна организация и модерно управление на зелената система на общината;
 • изграждане на спортни съоръжения и детски кътове в парка;
 • създаване на възможности за пълноценно и здравословно осмисляне на свободното време на жителите и гостите на общината;
 • повишаване институционалния капацитет на Община Шабла за управление на инфраструктурни проекти, финансирани от ЕС.

Всички дейности по проекта бяха заложени като приоритетни и в Плана за развитие на Община Шабла за периода 2005 – 2013 г. Проектът съответства пряко на целите и приоритетите на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., тъй като:
• Обновяването и модернизирането на парковите пространства, оформянето на кътове и места за масов спорт през свободното време подобри качеството на живот на населението в целевия район, осигури по-привлекателна среда за хората и ограничи процеса на обезлюдяване на общината;

 • Създадени са възможности за по-ефективно използване на обществените зелени площи, като след рехабилитацията им в тях се предлагат нови и на европейско ниво възможности за отдих, спорт или детски игри – съществен принос за постигане на устойчиво социално-икономическо развитие на района;
 • С реализирането на дейностите по проекта се допринесе и за облагородяване, естетизиране и адаптация на ключови елементи от централното пространство;
  • Създадени са предпоставки за привличане на нови хора, които трайно да се заселят на територията на общината и да развиват алтернативни икономически дейности.
  Стойността на проекта бе 1 316 832,77 лв. с ДДС, което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

 

Проект „Междурегионално сътрудничество за модерно управление на защитени местности и развитие на устойчив туризъм”

Проект „Междурегионално сътрудничество за модерно управление на защитени местности и развитие на устойчив туризъм” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” – операция 4.2 „Междурегионално сътрудничество”. Партньор на община Шабла в реализацията на проекта бe област Вастра Гьоталанд, Швеция, където се намира езерото Хорнборга, известно с многобройните си и уникални птичи видове.

В хода на изпълнението на проекта бяха изработени мастър-планове /СПУП/ на ЗМ „Шабленско езеро” и ЗМ „Дуранкулашко езеро”, изготвени са работни проекти за четири от предвидените обекти, направена бе актуализация на съществуващите стратегически документи на двете защитени местности, проведени бяха две пресконференции, тридневен семинар „Управление на защитени местности” и едноседмично посещение на 10 специалисти от община Шабла в Швеция за обмяна на опит. Проектът бе отчетен съгласно изискванията на програмата и в срок.

Изпълнените дейности са на обща стойност 249 342 лв. лв. с ДДС, което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ от ОПРР.

Проект „Подкрепа за достоен живот”

Проект „Подкрепа за достоен живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, бюджетна линия BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”.

През м. ноември 2010 г. бе сключен договор за изпълнението му с Агенцията за социално подпомагане, Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване” на обща стойност 39 108.68 лв. с ДДС.

Предназначен бе за обслужване на лица с трайни увреждания, в т. ч. деца, които да отговарят на едно от следните изисквания:

 •  лица с 90 % и над 90 % трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
 •  лица с 90 % и над 90 % трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ;
 •  деца на възраст до 16 години с 50 % и над 50 % вид и степен на увреждане, които се нуждаят от обслужване.

Лични асистенти могат да бъдат безработни лица или пенсионирани лица в трудоспособна възраст.

Съгласно правилата на проекта при І етап – от 10.01.2011 г, за 14 месеца бяха назначени 4 лични асистенти на 6-часов работен ден, които обслужват 4-ма потребители (трима в Шабла и един в с. Ваклино). На ІІ етап – от 10.03.2011 г, бяха назначени за една година още 7 лични асистенти (един на 6-часов работен ден и 6 на 5-часов работен ден), които обслужиха 7 потребители. От 2012 г. поради наличност на финансови средства в бюджета броя на личните асистенти и потребителите бе увеличен от 11 на 12. През 2013 г. поради дефицит на финансови средства в бюджета броя на личните асистенти и потребителите бе намален от 12 на 10. От януари 2014 г. поради наличност на финансови средства в бюджета броя на личните асистенти и потребителите бе увеличен от 10 на 20.

Срокът за изпълнение на услугите, предоставяни по проекта, приключи април 2015 година. Извършените разходи по проекта възлизат на 250 601,05 лв. с ДДС.