Проект „Повишаване на енергийната ефективност и естетизация на сградата на СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла и физкултурния салон”

Проект „Повишаване на енергийната ефективност и естетизация на сградата на СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла и физкултурния салон”, финансиран със Споразумение № РД09-71/02.07.2019 г. по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ към Проект „Красива България“ 2019 г., който бе одобрен с Решение № 3/19.06.2019 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България“ при Министерство на труда и социалната политика.

Общата стойност на проекта бе в размер на 89 780,00 лв. с ДДС, като съфинансирането от страна на община Шабла бе в размер на 50 %. Проектът имаше за цел въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на СУ „Асен Златаров“ и на физкултурния салон, изразяващи се в полагане на външна топлоизолация по фасадите на двете сгради. Реализирането на проекта допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове.

Проектът бе изпълнен в срок, който бе до 02.12.2019 г.

Проект „Информационна кампания на територията на община Шабла на тема „Полезността на продуктите от риба и аквакултури““

Проект „Информационна кампания на територията на община Шабла на тема „Полезността на продуктите от риба и аквакултури““, финансиран по Договор № МДР-ИП-01-22/07.03.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и Държавния бюджет на Република България.

Проектът бе насочен към провеждане на регионална информационна кампания за повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурите. Дейностите включени в проекта бяха следните:
1. Информационно-промоционална кампания- 6 семинари в: училище СУ „Асен Златаров“- гр. Шабла и в училище ОУ „Св. Климент Охридски“- с. Дуранкулак – В рамките на дейността се проведе информационно-промоционална кампания за повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурите. Първата информационно-промоционална кампания в СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла, включваше 3 семинара на учениците от 3-4 клас, 5-6 клас и 7-8 клас. Втората информационно-промоционална кампания в ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Дуранкулак, включваше 3 семинара на учениците от 3-4 клас, 5-6 клас и 7-8 клас. Лекциите включиха следните 2 теми – „Полезна храна ли е рибата“ и „Риби и аквакултури в България“. Чрез тях учениците обогатиха познанията си по отношение на различните продукти от рибарство и аквакултури и значението им за здравето на хората. За всички ученици, които взеха участие в провелата се викторина в края на всяка лекция, имаше тематични награди.
2. Провеждане на еднодневен Рибен фестивал в градския парк на гр. Шабла – В рамките на дейността бе организиран и проведен еднодневен Рибен Фестивал в Градски парк Шабла, който бе част от „Празник на плодородието – Шабла 2019“ и доведе до повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурите. И тази година празникът бе посетен от забележимо все повече хора и участници – производители на различни видове селскостопанска продукция и на заетите в сектор „Рибарство“. Поради тази причина включването на Рибен фестивал с водещ акцент за значимостта, полезността на рибата, аквакултурите и сектор Рибарство като цяло, доведе до нарастване на интереса и консумацията на продуктите от сектора. Чрез провеждането на мероприятието, заетите в сектор Рибарство имаха възможността да популяризират своите местни рибни и други деликатеси пред гости, туристи и посетители на града. Рибният фестивал бе изпълнен с тематична викторина, изпълнител, тематични брошури, фланелки и шапки, магнити и по този начин остана запомнящ се за всички участвали в събитието. Доставените и монтирани шатри придадоха нов облик на фестивала и на празника като цяло. За всички участвали в събитието бе осигурен кетъринг, включващ риба и аквакултурни деликатеси.

Целевите групи, към които бе насочен проекта бяха: гражданите на община Шабла; заетите в сектор Рибарство, които чрез провеждането на мероприятието имаха възможност да популяризират своите местни рибни и други деликатеси; гости, туристи и посетители на града.

Максималната стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ, която се предоставя по проекта, е в размер на 34 661,00 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение бе 9 месеца от подписването на договора за БФП.

 

Проект „Равни възможности за нашите деца чрез партньорство и образование в мултикултурна среда“

Проект „Равни възможности за нашите деца чрез партньорство и образование в мултикултурна среда“, приет с Решение №92 от Протокол №10 от проведено заседание на Общински съвет гр.Шабла на 27.04.2016г. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за периода 2014-2020 г. Проектът цели да подобри образователната интеграция на ученици от етническите малцинства. Това се постигна чрез реализиране на дейности, логически свързани, надграждащи предишни инициативи и от чието съвместно изпълнение ще се реализира по-голям допълващ ефект и въздействие върху целевите групи.Дейностите са подбрани така, че да допринасят за реализиране и на четирите цели от Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020). Акцентирали сме върху активната работа с родители на деца от етнически произход с цел адекватното и пълноценното им включване в образователния живот. Освен това са реализирани  успешни практики и добри примери чрез включване на реализирани в кариерата и живота представители на етническите малцинства за да подобрим нагласата и толерантността към различните в обществото. Една от основните дейности са допълнителни обучения по български език за ученици, за които той не е майчин. Часовете се водиха в разчупена обстановка със специално подбрани помагала и материали без оценки, за да се създаде приемлива за учениците среда. Постигна се превенция от отпадане от училище за учениците, за които недоброто владеене на български език и ниската грамотност е бариера за преминаването в по-горен курс на обучение. За да се гарантира по-добрата социализация, подобряване на самочувствието и личностната изява децата се включиха в четири школи по интереси: народни и ромски танци, духова музика, пеене и музика, и театър. Чрез включване на учениците в тези инициативи се постигана по-добро разбиране за етносите чрез опознаване на културата и бита им в творческа среда. Партньори по проекта са: община Шабла, СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла, ОУ „Св.Климент Охридски“ с.Дуранкулак, НЧ „Зора 1894“ гр. Шабла и Център за етнически диалог „Амалипе“.
Стойността на първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер до 268 590,00 лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция. Срокът за изпълнение на проекта беше 24 месеца.

Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Шабла 2016”

Проект “Осигуряване на топъл обяд в община Шабла- 2016“ по Оперативна програма за храни и/или  основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица в България. Проектът бе свързан с разширяване на кръга от предоставяните социални услуги на територията на община Шабла. Стойността на първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 18 595,50 лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция. Топъл обяд се предоставяше в рамките на 10 месеца, считано от 01.08.2016 г. до 30.04.2017 г. на 35 лица от уязвимите групи.
След като бе подписан анекс на стойност 57 865,55 лв. с ДДС, срокът по договора се удължи и услугата се предоставяше в периода септември 2017 – декември 2019 г. на 35 лица от уязвимите групи. Целевите групи обхванати от проекта в община Шабла са следните: лица и семейства подпомогнати по: чл. 9 от ППЗСП; неосигурени самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца; лица получаващи минимални пенсии (за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии);лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на Закона за социално подпомагане. Окончателната стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на 54 287,26 лв. с ДДС, представляващи 100% от одобрените и реално извършени разходи.

Проект „Повишаване на енергийната ефективност на Поликлиника гр. Шабла, община Шабла“

Проект „Повишаване на енергийната ефективност на Поликлиника гр. Шабла, община Шабла“, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/.
Проектът предвиждаше извършване на следните мерки за енергийна ефективност:

  • топлоизолация на външните стени
  • топлоизолация на покрива
  • подмяна на дограма
  • подмяна на осветление

Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ бе в размер 210 668,93 лв. с ДДС, като финансирането от НДЕФ е 85% от общата стойност на договора, а съфинансирането от страна на община Шабла е 15%.
Проектът бе изпълнен в срок съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, считано от 27.09.2017 до 12.12.2017 г.