Проект „Повишаване на енергийната ефективност и естетизация на сграда за обществено обслужване в с. Крапец, общ. Шабла“

Проект „Повишаване на енергийната ефективност и естетизация на сграда за обществено обслужване в с. Крапец, общ. Шабла“, финансиран със Споразумение № РД-17-33/28.02.2022 г. по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” към Проект „Красива България“ 2022 г. е одобрен с Решение №1/16.02.2022 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България“ при Министерство на труда и социалната политика.
Общата стойност на проекта бе в размер на 126 466,00 лв. с ДДС, като съфинансирането от страна на община Шабла е в размер на 60%.  С реализацията на проекта в сградата на бившата Поща в с. Крапец са изпълнени следните мерки: топлоизолация на стени, подмяна на старата дограма с нова, полагане на топлоизолация върху таванска плоча, както и подмяна на покривно покритие. След изпълнение на посочените мерки за повишаване на енергийната ефективност,  сградата отговоря на клас „А“ от скалата на енергопотребление.Отчетената стойност на проекта е в размер на 123 562,05 лв. с ДДС. Проектът бе изпълнен в срок, който бе до 28.11.2022 г.

Проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж – гр. Шабла чрез доставка на кухненско оборудване”

Проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж – гр. Шабла чрез доставка на кухненско оборудване” е финансиран по Договор за съвместна дейност № РД04-8/18.02.2022 г. от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Проектът е одобрен с Решение на УС на ФСЗ от 14.02.2022 г.
Общата стойност на проекта бе в размер на 46 807,96 лв. с ДДС, от които финансовият принос на ФСЗ е в размер на 36 000 лв., а съфинансирането, което ще бъде осигурено от община Шабла е в размер на 23,09 %. С изпълнение на проекта се достави и монтира професионално кухненско оборудване, необходимо за подобряване на условията и средата в Домашен социален патронаж гр. Шабла. Старите силно амортизирани електроуреди бяха подменени с нови. Отчетената стойност на проекта е в размер на 45 396 лв. с ДДС. Проектът се изпълни в срок, който бе ноември 2022 г.

Проект “Обществена трапезария – Шабла“

Проект “Обществена трапезария – Шабла“ се финансира от МТСП – Фонд „Социална закрила”. Проектът бе свързан с разширяване на кръга от предоставяните социални услуги на територията на община Шабла чрез предоставяне на топъл обяд. Топлия обяд  се приготвя в Домашния социален патронаж в Шабла, като включваше  разнообразно седмично меню и балансирано хранене на целевите групи, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене,  съответно изискванията на БДС.
Топъл обяд се предоставяше в следните периоди- от 04.01.2022 г. до 30.04.2022 г. и  01.10.2022 г. до 31.12.2022 г. включително. Проектът бе на обща стойност 9 152,00 лв. с ДДС и приключи на 31.12.2022 г.

Проект „Патронажна грижа + в община Шабла“

На 16 юли 2021 година община Шабла подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Шабла“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., приоритетни оси „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.
Целта на проекта бе да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Проектът се изпълни в две направления от звено към общинската администрация.

По Направление 1 „Патронажна грижа +“ се осигури здравна, социална и психологическа подкрепа на общо 24 лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Всеки потребител получи комплекс от услуги до 2 часа на ден: помощ в дома (почистване, пране, социални контакти и др.); медицински услуги, които не се предоставят по НЗОК в домашна среда като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; психологическа подкрепа с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги. За предоставянето на услугите бе сформиран мултидисциплинарен екип от пет лица – трима домашни помощници, медицински специалист и психолог.

По Направление 2 „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ за период от 12 месеца беше назначен помощен персонал от четирима хигиенисти, които извършваха дезинфекция, почистване и други спомагателни дейности, свързани с епидемичната обстановка, на помещенията, в които се предоставят социални услуги в Центъра за социална рехабилитация и интерграция и Центъра за обществена подкрепа.

В изпълнение на заложените дейности по Направление 2 бяха изпълнени следните дейности и услуги:

  • осигурени лични предпазни средства на персонала в социалните услуги в двата Центъра;
  • въведени мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;
  • осигурена компютърна техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране).

Проект „Патронажна грижа + в община Шабла“ се финансира от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съгласно договор № BG05M9OP001-6.002-0183-C01. Първоначално одобрената безвъзмездната финансова помощ по проекта бе в размер на 100 798,56 лв. с ДДС, представляващи 100% от одобрените и реално извършени разходи. Стойността на усвоената и окончателно одобрена БФП по проекта от община Шабла е в размер на 99 325,79 лв. с ДДС. Продължителността на проекта бе 14 месеца, считано от 13 септември 2021 година – 2 месеца подготвителни дейности и 12 месеца реално предоставяне на социални услуги. Проектът бе изпълнен в срок, дейностите по който приключиха на 12.11.2022 г.

Проект „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла”

Проект „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла“  е одобрен с Договор МДТ-ИП-01-6 от 11.03.2020 г. и се осъществява по Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, финансирана от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на ЕС чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и Националния бюджет на Република България.

Целта на проекта бе в съответствие с основната цел на мярката, а именно „да се насърчи социалното благополучие, намаляването на бедността и икономическото развитие в територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, чрез инвестиции в подобряване средата на живот”. Той бе в съответствие и със следната специфична цел на ВОМР, а именно „насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно наследство.”

По проекта бе изградена и оборудвана двуетажна сграда, в която след реализацията на проекта предоставя условия за провеждане на обучения, срещи, информационни събития и други мероприятия, пряко свързани с морските спортове, целящи като резултат привличане на млади хора към рибарството. Инвестицията бе насочена също и към рибарите – за подобряване на условията за живот в рибарската общност, както и за популяризиране и съхранение на морското дело и рибарство, специфично за региона.

Първоначално одобрената безвъзмездната финансова помощ по проекта бе в размер на 315 837,10 лв. без ДДС, представляващи 100% от одобрените и реално извършени разходи. Стойността на усвоената и окончателно одобрена БФП по проекта от община Шабла е в размер на 274 344, 69 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проекта бе до 11.09.2021 г.