Проект „Повишаване на енергийната ефективност и естетизация на сградата на СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла и физкултурния салон”

Проект „Повишаване на енергийната ефективност и естетизация на сградата на СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла и физкултурния салон”, финансиран със Споразумение № РД09-71/02.07.2019 г. по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ към Проект „Красива България“ 2019 г., който бе одобрен с Решение № 3/19.06.2019 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България“ при Министерство на труда и социалната политика.

Общата стойност на проекта бе в размер на 89 780,00 лв. с ДДС, като съфинансирането от страна на община Шабла бе в размер на 50 %. Проектът имаше за цел въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на СУ „Асен Златаров“ и на физкултурния салон, изразяващи се в полагане на външна топлоизолация по фасадите на двете сгради. Реализирането на проекта допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове.

Проектът бе изпълнен в срок, който бе до 02.12.2019 г.

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла“

Проект ”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла”, финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.040-0100-C01/11.06.2019 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектното предложение бе изготвено съвместно между общините Балчик, Каварна и Шабла.

Дейностите по Проекта бяха насочени към оказване на подкрепа на хора с увреждания и хронични заболявания и на възрастни хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване. За целта за период от 12 месеца, за 106 лица от всички населени места на трите общини се предоставяше  услугата патронажна грижа, която включва здравни грижи, психологична и социална подкрепа в домашна среда. Включените в проекта лица от целевата група получаваха здравно-социални услуги до 2 часа на ден. По проекта се закупиха транспортни средства за общините Балчик и Каварна, с цел извършване на мобилната работа, а община Шабла обзаведе и оборудва кабинет за екипа свързано с изпълнението на дейностите по проекта.

Първоначално одобрената безвъзмездната финансова помощ по проекта бе в размер на 287 428,64 лв., представляващи 100% от одобрените и реално извършени разходи, от които за община Шабла са 51 520,21 лв. Стойността на усвоената и окончателно одобрена БФП по проекта от община Шабла е в размер на 48 277,82 лв. Срокът за изпълнение на проекта бе до 11.01.2021 г.

Проект „Информационна кампания на територията на община Шабла на тема „Полезността на продуктите от риба и аквакултури““

Проект „Информационна кампания на територията на община Шабла на тема „Полезността на продуктите от риба и аквакултури““, финансиран по Договор № МДР-ИП-01-22/07.03.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и Държавния бюджет на Република България.

Проектът бе насочен към провеждане на регионална информационна кампания за повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурите. Дейностите включени в проекта бяха следните:
1. Информационно-промоционална кампания- 6 семинари в: училище СУ „Асен Златаров“- гр. Шабла и в училище ОУ „Св. Климент Охридски“- с. Дуранкулак – В рамките на дейността се проведе информационно-промоционална кампания за повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурите. Първата информационно-промоционална кампания в СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла, включваше 3 семинара на учениците от 3-4 клас, 5-6 клас и 7-8 клас. Втората информационно-промоционална кампания в ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Дуранкулак, включваше 3 семинара на учениците от 3-4 клас, 5-6 клас и 7-8 клас. Лекциите включиха следните 2 теми – „Полезна храна ли е рибата“ и „Риби и аквакултури в България“. Чрез тях учениците обогатиха познанията си по отношение на различните продукти от рибарство и аквакултури и значението им за здравето на хората. За всички ученици, които взеха участие в провелата се викторина в края на всяка лекция, имаше тематични награди.
2. Провеждане на еднодневен Рибен фестивал в градския парк на гр. Шабла – В рамките на дейността бе организиран и проведен еднодневен Рибен Фестивал в Градски парк Шабла, който бе част от „Празник на плодородието – Шабла 2019“ и доведе до повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурите. И тази година празникът бе посетен от забележимо все повече хора и участници – производители на различни видове селскостопанска продукция и на заетите в сектор „Рибарство“. Поради тази причина включването на Рибен фестивал с водещ акцент за значимостта, полезността на рибата, аквакултурите и сектор Рибарство като цяло, доведе до нарастване на интереса и консумацията на продуктите от сектора. Чрез провеждането на мероприятието, заетите в сектор Рибарство имаха възможността да популяризират своите местни рибни и други деликатеси пред гости, туристи и посетители на града. Рибният фестивал бе изпълнен с тематична викторина, изпълнител, тематични брошури, фланелки и шапки, магнити и по този начин остана запомнящ се за всички участвали в събитието. Доставените и монтирани шатри придадоха нов облик на фестивала и на празника като цяло. За всички участвали в събитието бе осигурен кетъринг, включващ риба и аквакултурни деликатеси.

Целевите групи, към които бе насочен проекта бяха: гражданите на община Шабла; заетите в сектор Рибарство, които чрез провеждането на мероприятието имаха възможност да популяризират своите местни рибни и други деликатеси; гости, туристи и посетители на града.

Максималната стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ, която се предоставя по проекта, е в размер на 34 661,00 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение бе 9 месеца от подписването на договора за БФП.

 

Проект № ROBG-338 „Joint resources and initiatives dedicated to the environment / Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“

Проект № ROBG-338 „Joint resources and initiatives dedicated to the environment / Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, финансиран по Договор № 100718/05.09.2018, Приоритетна ос 2: „Зелен регион“, Специфична цел 2.1: „Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Общата цел на проекта бе устойчиво развитие на туризма чрез оптимално използване на екологичните ресурси, поддържане на важни екологични процеси и подпомагане на опазването на природните ресурси, като биологичното разнообразие само по себе си е основата за икономическо развитие и социално благоденствие на местните общности.

Основните дейности, които бяха заложени по проекта, са:
–    Обща оценка на устойчивия туристически потенциал на всеки партньор;
–    JOYRIDE мрежа;
–    Повишаване на компетенциите на местните заинтересовани страни в туризма.

Партньорите по проекта са 4: община Шабла и община Берковица от Българска страна и румънска страна – община Банеаса и община Аджиджа, като община Банеаса е водещ партньор по проекта.

Сред отчетените резултати са:
-Организиране на изследователски посещения в местонахождението на всеки партньор;
-Изготвяне на стратегия за устойчив туризъм JOYRIDE;
-Реализиране на маркетингови планове насочени към областта туризма на територията на всеки партньор;
-Създаване на мрежата TIN JOYRIDE – мрежа от туристически информационни центрове;
-Възстановяване на природното и културно наследство (JOYRIDE туристически пътеки);
-Организиране на 2 ECO-RANGER лагера и на форум ECO-RANGER в Шабла;
– Проведен учебен семинар за сертифициране в екотуризма.

Първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ, която бе отпусната по проекта бе в размер на 506 313,73 евро. Общият размер на бюджета на община Шабла бе 80 275,03 евро. Съфинансирането от страна на община Шабла като партньор е в размер на 2% от общия й бюджет по проекта или 1 605,50 евро. Стойността на усвоената и окончателно одобрена безвъзмездна финансова помощ по проекта бе в размер на 429 889,22 евро, от които 65 616,20 евро за община Шабла.

Срокът за изпълнение на проекта бе 18 месеца. Проектът приключи в срок през 2020 г.

Вестник Joyride бр. 1

Вестник Joyride бр. 2

Вестник Joyride бр. 3

Проект № ROBG-393 „Integrated risk management and efficient reactions of authorities for civil safety / Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“

Проект № ROBG-393 „Integrated risk management and efficient reactions of authorities for civil safety / Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“ по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. финансиран по Договор № 79746/12.07.2018, Приоритетна ос 3: „Безопасен регион“, Специфична цел 3.1: „Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Проектът бе насочен към създаване на иновативно партньорство в трансграничния регион в областта на ранното предупреждаване и реагирането при извънредни ситуации, при което се прилага управление на риска по отношение на качеството и чиито партньори ще разполагат с необходимото специализирано оборудване и умения, които да им позволят да реагират в извънредни ситуации, имащи за цел да осигурят мерки за защита на хората и да създадат по-безопасен регион.

Проектът имаше за цел постигането на следните общи цели:
– да обедини хората, общностите и икономиките на граничния регион между Румъния и България, да участват в съвместното развитие на един кооперативен район, използвайки своите човешки, природни и екологични ресурси и предимства, по устойчив начин;
– да се увеличи трансграничното сътрудничество при предотвратяването на извънредни ситуации и намесата на органите, както и да се развият инфраструктурни и съвместни услуги за предотвратяване на природни и технологични бедствия, като същевременно се развие капацитетът за бързо реагиране при заплахи за здравето и живота на гражданите и стоките, за да се осигури безопасна зона, устойчиво развитие и повишаване на жизнения стандарт на населението.

Реализирането на поставените общи цели бе обусловено от осъществяването на следните специфични цели на Проекта:
– предложение за създаване на устойчиво трансгранично партньорство в областта на превенцията и намесата в извънредни ситуации;
– оборудване на местните публични власти със специфично оборудване, необходимо за управление на риска в трансграничния регион, което ще осигури ефективна намеса в извънредни ситуации;
– придобиване на специално оборудване за трансгранично предупреждение на населението при извънредни ситуации, като земетресения, пожари и разработване на съвместни карти на опасностите;
– организиране на примери за обучение и най-добри практики;
-разпространение на информация, за да се осигури повишаване на осведомеността на обществеността по отношение на мерките за защита при извънредна ситуация.

Основните дейности на проекта включват:
– Придобиване на специално оборудване за предупреждение на населението при аварийни ситуации, като земетресения и пожари;
– Разработване на карти на съвместни опасности;
– Организиране на обучения за обмен на добри практики;
– Разпространение на информация, за да се осигури повишаване на осведомеността на обществеността по отношение на мерките за защита при извънредни ситуации;

Основните резултати от проекта са:
-Устойчиво и ефективно трансгранично партньорство, специализирано в областта на превенцията и намесата, необходими при извънредна ситуация, с огромен принос за създаването на по-безопасен регион;
-Община Овидиу и община Шабла са оборудвани със специализирани превозни средства и екипировка за действие в извънредни ситуации;
-И двете общини ще имат съвместни карти на опасности и система за ранно предупреждение и оповестяване;
-Повишена информираност относно мерките за защита при извънредни ситуации.

Партньорите по проекта са 3: община Овидиу, Румъния, община Шабла и Фондация „Идеин Развитие“, като община Овидиу бе водещ партньор по проекта.

Първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта бе в размер на 988 827,18 евро. Общият размер на бюджета на община Шабла бе 409 407,64 евро. Съфинансирането от страна на община Шабла като партньор е в размер на 2% от общия й бюджет по проекта или 8 192,24 евро. Стойността на усвоената и окончателно одобрена безвъзмездна финансова помощ по проекта за община Шабла бе в размер на 399 872,76 евро.

Срокът за изпълнение на проекта бе 33 месеца.

 

КАРТА НА ОПАСНОСТИТЕ /HAZARD MAP/

.shablatable { background-color: #fff !important; }