Проект „Фитнес център на открито”

Проект „Фитнес център на открито” на община Шабла в партньорство с Българска асоциация „Спорт за всички” (БАСВ). Проектът се реализира по Наредба 1 на Министерството на физическото възпитание и спорта. Безвъзмездната финансова помощ по проекта бе 20 000 лв. с ДДС.

Проектът изпълни основната си цел, а именно изграждане на фитнес център на открито, находящ се в градски парк гр.Шабла. Фитнес оборудването бе разположено върху една обща площадка с площ 80,00 м2, предназначено за физически упражнения и рехабилитация. То е достъпно както за възрастни и за деца над 12 години, така и за хора с двигателни увреждания.

Проект „Изграждане на комбинирана спортна площадка в гр.Шабла, общ.Шабла, УПИ I, кв.48”

Проект „Изграждане на комбинирана спортна площадка в гр.Шабла, общ.Шабла, УПИ I, кв.48” на община Шабла в партньорство със Спортен клуб „Кария” гр.Шабла. Проектът се реализира по Наредба Н-1 от 08.02.2007г. за условията и реда за финансово подпомагане на Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности. Стойността на проекта бе 135 544,50 лв. с ДДС, а съфинансирането от страна на община Шабла бе 8 400 лв.

Основната цел на проекта бе изграждане на комбинирана спортна площадка за баскетбол и тенис на корт в УПИ I, кв.48 на гр.Шабла, община Шабла. Проектът изпълни целта си и приключи в срок до 31.12.2012 г.

Проект “Изграждане на Зелен образователен център

Проект “Изграждане на Зелен образователен център” по Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие между Република България и Кралство Норвегия. Водеща организация в изпълнението му бе община Шабла, партньори са община Сондреленд, Норвегия, консултантска компания „Дикон груп” ООД и Българско дружество за защита на птиците. Общата стойност на договора бе 535 000 евро, от които 435 000 евро е Норвежки грант и 100 000 евро се съфинансират от общината (51 000 евро – финансов принос и 49 000 евро – нефинансов принос).

В хода на проекта сградата на старото училище в Шабла бе обновена и обзаведена за нуждите на образователен център за природозащитна и туристическа дейност. Изградена бе зелена инфраструктура в прилежащия на центъра район. Проведени са три обучителни семинара, насочени съответно към проблемите и перспективите на екотуристическия бизнес, развитието на екотуризма в района и обучението на местните власти в принципите на опазване на околната среда. Поставени са камери за он-лайн наблюдение на влажните зони в общината.

Услугите, които предоставя Зеления образователен център, допринасят за опознаване богатството на природните ресурси и културното наследство на региона. В центъра се организират и провеждат семинари, дискусии и работни срещи. Той се ползва като средище на културни прояви от населението и многото туристи. Центърът допринася за повишаването на интереса към община Шабла от страна на туристически агенции и туроператори, за развитието на устойчивия туризъм и трайното намаляване на безработицата в общината. Социалният ефект бе положителен, както за икономиката на региона, така и за самата общност. С изграденото видеонаблюдение се очаква да бъдат постигнати и други общественополезни функции. Същото се ползва и от Министерството на околната среда и водите и Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури” за охрана и видеонаблюдение на защитените територии.

Проект „Реконструкция и естетизация на централния градски площад и околното пространство на гр.Шабла”

Проект „Реконструкция и естетизация на централния градски площад и околното пространство на гр.Шабла”. Проектът се финансира по договор № 08/322/01030/06.12.2013 г. с МЗХ, по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони.
Проектът бе свързан с реконструкцията и естетизацията на централния градски площад на гр. Шабла като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие и бе насочен към постигане на една от основните цели на мярката, а именно подобряване на средата за живот в населените места от селските райони.

Конкретни цели на проекта:

  • Подобряване привлекателността на града с цел осигуряване на адекватно качество на живот чрез реконструкция и естетизация на централния градски площад в гр. Шабла;
  • Повишаване на безопасността и подобряване сигурността на населението в гр. Шабла чрез реконструкция и функционална организация на централния градски площад;
  • Осигуряване на общодостъпна среда на централния градски площад в гр. Шабла;
  • Повишаване привлекателността на региона за посетителите и външните инвеститори;
  • Подобряване на качеството на живот, на жизнената и на работната среда в района.
  • Постигане на устойчивото и интегрирано развитие на центровете в селските райони;

Срокът за изпълнение на проекта бе до 15.07.2015 г. Строително-монтажните работи бяха успешно извършени.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 1 731 473,99 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

 

Проект „Развитие на спорта в община Шабла – реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр.Шабла, община Шабла”

Проект „Развитие на спорта в община Шабла – реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр.Шабла, община Шабла”. Проектът се финансира по договор № 08/321/01381/27.11.2012 г. с МЗХ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони.

Общата цел на проекта бе да се подобри качеството на живот в общината посредством рехабилитация на наличната и изграждане на нова спортна инфраструктура.

Главната цел на проекта бе да се подобри жизнената средата и качеството на живот в частност да се погрижим за здравето, удобството и възможностите за спорт и отдих  в общината, което да допринесе за задържане на живущото там население и за привличане на повече туристи.

Подобряването на спортната инфраструктура благоприятства за достъпността на района, развитието на малките и средни предприятия и привличането на инвестиции, което пък ще доведе до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в района.

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца, считано от подписването на договора. Строително-монтажните работи бяха изпълнени само в I-етап на проекта.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 5 007 460,49 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.