Проект „Междурегионално сътрудничество за модерно управление на защитени местности и развитие на устойчив туризъм”

Проект „Междурегионално сътрудничество за модерно управление на защитени местности и развитие на устойчив туризъм” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” – операция 4.2 „Междурегионално сътрудничество”. Партньор на община Шабла в реализацията на проекта бe област Вастра Гьоталанд, Швеция, където се намира езерото Хорнборга, известно с многобройните си и уникални птичи видове.

В хода на изпълнението на проекта бяха изработени мастър-планове /СПУП/ на ЗМ „Шабленско езеро” и ЗМ „Дуранкулашко езеро”, изготвени са работни проекти за четири от предвидените обекти, направена бе актуализация на съществуващите стратегически документи на двете защитени местности, проведени бяха две пресконференции, тридневен семинар „Управление на защитени местности” и едноседмично посещение на 10 специалисти от община Шабла в Швеция за обмяна на опит. Проектът бе отчетен съгласно изискванията на програмата и в срок.

Изпълнените дейности са на обща стойност 249 342 лв. лв. с ДДС, което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ от ОПРР.

Проект „Подкрепа за достоен живот”

Проект „Подкрепа за достоен живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, бюджетна линия BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”.

През м. ноември 2010 г. бе сключен договор за изпълнението му с Агенцията за социално подпомагане, Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване” на обща стойност 39 108.68 лв. с ДДС.

Предназначен бе за обслужване на лица с трайни увреждания, в т. ч. деца, които да отговарят на едно от следните изисквания:

  •  лица с 90 % и над 90 % трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
  •  лица с 90 % и над 90 % трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ;
  •  деца на възраст до 16 години с 50 % и над 50 % вид и степен на увреждане, които се нуждаят от обслужване.

Лични асистенти могат да бъдат безработни лица или пенсионирани лица в трудоспособна възраст.

Съгласно правилата на проекта при І етап – от 10.01.2011 г, за 14 месеца бяха назначени 4 лични асистенти на 6-часов работен ден, които обслужват 4-ма потребители (трима в Шабла и един в с. Ваклино). На ІІ етап – от 10.03.2011 г, бяха назначени за една година още 7 лични асистенти (един на 6-часов работен ден и 6 на 5-часов работен ден), които обслужиха 7 потребители. От 2012 г. поради наличност на финансови средства в бюджета броя на личните асистенти и потребителите бе увеличен от 11 на 12. През 2013 г. поради дефицит на финансови средства в бюджета броя на личните асистенти и потребителите бе намален от 12 на 10. От януари 2014 г. поради наличност на финансови средства в бюджета броя на личните асистенти и потребителите бе увеличен от 10 на 20.

Срокът за изпълнение на услугите, предоставяни по проекта, приключи април 2015 година. Извършените разходи по проекта възлизат на 250 601,05 лв. с ДДС.

 

Проект „Нови възможности за грижа”

Проект „Нови възможности за грижа”, договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.”

През м. март 2015 г. бе сключено партньорско споразумение за изпълнението му между  Агенцията за социално подпомагане, в качеството й на „конкретен бенефициент” и община Шабла, в качеството й на „партньор”.

Проектът бе предназначен за обслужване на лица с трайни увреждания, в т. ч. деца, които да отговарят на едно от следните изисквания:

  • хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • самотноживеещи тежко болни лица;
  • семейства на деца, с увреждания.

Лични асистенти бяха лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

  • безработни лица;
  • трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
  • неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Към 1 декември 2015 година по проекта в община Шабла се обслужваха 31 потребители от 31 лични асистенти. Общият брой на сключените договори  с потребители от стартирането на проекта до 01.12.2015 г., с натрупване, бе 35, от които 13 с мъже и 22 с жени. Общият брой на сключените трудови договори с лични асистенти от стартирането на проекта до 01.12.2015 г., с натрупване, бе 36, от които 9 с мъже и 27 с жени. Общият брой на подадените заявления от кандидати за потребители бе 109, а от кандидати за лични асистенти е 97.

Съгласно сключеното партньорско споразумение, услугата „личен асистент” се предоставяше до 29 февруари 2016 година включително.

Проект „Равни шансове за хората от уязвимите групи в община Шабла“

Проект „Равни шансове за хората от уязвимите групи в община Шабла”. Проектът се финансира по договор BG051PO001-5.1.04-0114-C0001 по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси 2007–2013г.”, схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.
Общата цел на проекта бе насочена към подобряване качеството на живот на лица и деца с увреждания, както и възрастни хора, чието самообслужване е невъзможно или крайно затруднено, чрез осигуряване на грижи в домашна среда посредством предоставяне на квалифицирана помощ, спазвайки основните принципи на зачитане на човешките права и достойнство.

В продължение на 12 месеца на територията на община Шабла се предоставяха социални услуги „Социален работник за работа с лица с увреждания”, обслужващ един потребител; „Социален работник в социална услуга” и „Домашен санитар”, обслужващи двама или повече потребители чрез създаденото към Домашен социален патронаж Звено за услуги в домашна среда.

На 21.01.2013 г проектът стартира с пресконференция, която се проведе в Пленарна зала в сградата на Общината. Подаването на Заявления от страна на кандидат-потребителите и безработните лица се извърши в периода 22.01.2013г – 28.01.2013г.
От 01.03.2013г. започна реалното предоставяне на социалните услуги („Социален работник за работа с лица с увреждания”, „Социален работник в социална услуга” и „Домашен санитар”) на територията на община Шабла. Предоставянето на социалните услуги бе почасово и бе изцяло съобразено с индивидуалните потребности на потребителите, заявили своите предпочитания и нужди при оценката на потребностите, извършена от служители на Дирекция „Социално подпомагане”. На 26.02.2014г. приключи предоставянето на  социалните услуги с финална пресконференция, която се проведе в Пленарна зала в сградата на Общината.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи са в размер на 192 540,83 лв. с ДДС.

Проект „Нов избор – развитие и реализация”

Проект „Нов избор – развитие и реализация” по ОП ”Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” – фаза 2, схема „Развитие”. През 2011 година община Шабла бе партньор на Агенцията по заетостта и осигури трудова заетост за срок от 1 година на 65 безработни лица, от които 16 озеленители, 15 ел. монтьори, 13 еколози и 21 помощник-строители по същата схема. Проектът приключи на 31.07.2013 г.