Ларвицидна обработка на Шабленското и Дуранкулашкото езеро против комари

Община Шабла съобщава, че на 22 май 2020 г. ще се извърши ларвицидна обработка на Шабленското и Дуранкулашкото езеро против комари.
Ще се прилага препарата „Вектобак 12 АС“, Разрешение за предоставяне на пазара № 2443-1/ 20.09.2018 г.
Препаратът е безвреден за пчели и водни организми.
За изпълнител на обработката е определен „ДДД – 1“ ООД.
Възложител на третирането е Министерство на здравеопазването.

Задължителна регистрация на животновъдните обекти – лични стопанства

На основание чл. 137, ал. 13 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,  във всички кметства и кметски наместничества от община Шабла се приемат заявления до Директора на Областна дирекция по безопасност на храните, за регистрация на животновъдни обекти – лични стопанства, за отглеждане на селскостопански животни.
Заявления се приемат предварително и от стопани, които възнамеряват след 01.09.2020 г. да отглеждат в обектите си до три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези.
Към заявлението се прилагат документи за собственост или право на ползване на обекта и осигурено ветеринарномедицинско обслужване на обекта.
Съгласно Наредбата за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, касаещи отглеждането на животни, в личните стопанства на физически лица могат да се отглеждат до:
–    два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;
–    десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
–    три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
–    два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
–    десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
–    петдесет възрастни птици независимо от вида;
–    сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.
С подаването на заявление за регистрация собственикът на животновъден обект – лично стопанство декларира, че е запознат с основните си права и задължения по отглеждането на животни за лични нужди, произтичащи от законодателството.
Образец на заявление за регистрация на животновъден обект – лично стопанство е публикуван на Интернет страницата на община Шабла – https://shabla.bg/, раздел „Административно обслужване“ – „Административни услуги“ – „Административни услуги „Екология и селско стопанство“ и е наличен във деловодството на община Шабла, в кметствата и кметските наместничества по населени места

ИАРА отново зарадва потребителите на Домашния социален патронаж в община Шабла

На 7-и май, Домашният социален патронаж (ДСП) в Шабла получи дарение от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) – калкан (71 бр., 176 кг.) и морска лисица (4 бр., 9 кг.) Рибата е незаконен улов, конфискуван от Агенцията от акваторията на Шабла-Дуранкулак. Днес потребителите на Домашен социален патронаж получиха двойна порция рибена чорба и пържен калкан с гарнитура.

ИАРА регулярно дарява конфискувана риба на шабленския Патронаж – поне 3 пъти годишно, а тя се приготвя с вещина за възрастните и социално слаби хора в община Шабла.

Колективът и потребителите на ДСП сърдечно благодарят на ИАРА за жеста. Хората в Шабла отново се насладиха на вкусна и изобилна риба, този път в навечерието на празника – 9 май.

Община Шабла с одобрен проект по Фонд „Обединени срещу COVID-19“

Българският дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България обединиха усилия за създаването на дарителски фонд „Обединени срещу Covid-19” за подпомагане на лечебни заведения и общности в нужда в цялата страна по време на кризата с коронавируса. Целта е да се предостави финансова подкрепа за най-уязвимите групи, засегнати от кризата. До момента набраната в него сума е 954 000 лв.

На 24.04.2020 г. са одобрени 74 проекта на лечебни заведения, граждански организации, общини, читалища, както и социални инициативи на микро и малки предприятия от цяла България. Сред тях ще бъдат разпределени 673 984 лв. Отпуснатата максимална сума на проект е 10 000 лв. Община Шабла подаде проектно предложение, което е одобрено на първия кръг на кандидатстване. Настоящата инициатива е насочена към най-уязвимите групи, идентифицирани от ДСП и ДБТ и избрани за подпомагане в настоящoто предложение. Основните дейности, които Общината ще изпълни са закупуване на хранителни продукти, оформянето им в индивидуални пакети, доставянето им до адреса на всяко едно от лицата и изготвяне на отчет за извършените дейности и разходи. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е на стойност 9 971 лв. с ДДС.

 

 

Одобрен проект по ПУДООС за благоустрояване в Шабла

За поредна година, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) обявиха конкурс в рамките на Национална кампания „За чиста околна среда – 2020 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. На проведени заседания на комисията по оценка на проектните предложения са постъпили 901 проекта на общини и кметства, от които 232 са одобрени за финансиране. Сред тях е и проект на община Шабла – Благоустрояване на паркова зона пред ул. „Добруджа“ на гр. Шабла“ на стойност 9 976,60 лв. с ДДС. Предвижда се благоустрояване и създаване на паркови пространства пред два от жилищните блокове чрез изграждане на кът с декоративна растителност и широколистни храсти, както и монтаж на паркови осветителни тела, кошчета за отпадъци и пейки.