Ще се изгради нова водоснабдителна мрежа в с. Дуранкулак

На заседание на Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда се прие решение да бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ, чрез трансфер по ЗДБРБ 2020 г. в размер до 1 886 396,95 лв. с ДДС за изпълнение на проект на община Шабла с наименование „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Дуранкулак, общ. Шабла“

Основната цел на проекта е „изграждане на качествена, съответстваща на всички стандарти в областта и незастрашаваща здравето на населението водоснабдителна мрежа в с.Дуранкулак“. По този начин ще се постигне устойчиво развитие на с.Дуранкулак и като цяло на Общината и ще се уеднаквят стандартите по отношение на водопроводната инфраструктура между община Шабла и другите големи агломерационни ареали.  Освен това значимостта на настоящия проект е свързана най-вече със задоволяване нуждите на потребителите от с. Дуранкулак от вода с питейни качества и е с приоритет на питейно-битовото водоснабдяване на населението. Към настоящият момент предстои подготовка на тръжната документация за избор на изпълнител на строително-монтажните работи и съответно обявяването й.

Община Шабла разширява обхвата на системата за разделно събиране на растителни отпадъци

През изминалата седмица на 152 домакинства в гр. Шабла бяха предоставени индивидуални съдове за разделно събиране на растителни отпадъци от личните дворове. Това е втората стъпка, която община Шабла прави след закупуването и поставянето на общо 27 броя кафяви контейнери с обем 1100 л. на обществено достъпни места в града, в изпълнение на разпоредбите за поетапно въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците.
Предоставянето на индивидуалните съдове за разделно сметосъбиране е продиктувано от необходимостта за въвеждане на персонална отговорност относно разделянето на биоотпадъците от общия поток.
Съдовете представляват кафяви пластмасови кофи с обем 120 л. и отвори за проветрение. Върху всеки от тях е поставен стикер с информация за предназначението му и глобите при нарушаване на нормативните разпоредби за разделяне на отпадъците. Съдовете са предназначени само и единствено за растителни отпадъци. Забранява се изхвърлянето на други видове отпадъци в тях, както и разпиляването на отпадъци около тях. При установяване на нарушения, на физическите лица се налага глоба в размер от 300 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв.
При предоставянето на индивидуален съд за растителни отпадъци представител на домакинството подписва приемо-предавателен протокол, в който са описани задълженията и отговорностите на лицата относно правилната му експлоатация.
Обслужването на кафявите кофи и контейнери и извозването на растителните отпадъци е с честота веднъж седмично и се изпълнява от Общинско предприятие БКСТРО.
За компостирането на разделно събраните растителни отпадъци община Шабла заплаща разходи по събирането и извозването им до Претоварна станция – Балчик, както и такса за преработването им в размер на 32,38 лв. за тон. Когато на Претоварната станция се извози смесен битов отпадък, към посочените по-горе разходи се прибавят още 36 лв./т. с ДДС – такса за депониране, 69 лв./т. – отчисления и 2,75 лв./т. – обезпечения. В тази връзка целите на системата за разделно събиране на отпадъците са основно две: намаляване на разходите за преработка на тон отпадък и намаляване на количеството отпадъци, подлежащи на депониране, респективно – удължаване на експлоатационния период на депото.
Снабдяването на гражданите от община Шабла със съдове за растителни отпадъци ще продължи поетапно и в следващите години, по райони, в зависимост от наличния за целта финансов ресурс.

Обръщение на кмета на община Шабла, Мариян Жечев по повод Великден

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,

Възкресение Христово е един от големите празници в християнската общност. Празник, който връща вярата в доброто, в чудото, в човека, в духовните ценности.

Тази година той ще е по-различен. Ще го посрещнем в условията на усложняваща се епидемична обстановка, белязана от мерки и ограничения с цел запазване живота и здравето на хората. Трудно е… Необичайно е…

Но нека се обърнем към посланието на празника, свързано със силата и тържеството на живота, духа и вярата. Да погледнем назад и си припомним, че през подобни изпитания са минавали и други поколения преди нас. Така, преосмисляйки случващото се, да проявим мъдрост. С любов и щедрост да изпълним сърцата си, от което ще съберем сили.

В очакване на Христовото Възкресение Ви пожелавам да не губите надеждата, искрата и вярата, които ни правят по-човечни, по-състрадателни и по-добри. Нека се уповаваме на семействата си, на близките си! Да отворим душите си за разбирателство и милосърдие!

Убеден съм, че заедно ще се справим с изпитанията, като съхраним себе си, нашия дом, народа си!

Бъдете здрави! Запазете добрите чувства и мисли!

Честит празник!

С уважение,

МАРИЯН ЖЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

 

Шабленският „Елпром ЕМЗ“ вече произвежда предпазни шлемове

След началото на извънредното положение, въведено заради разпространението на COVID-19, шабленският „Елпром ЕМЗ“ бързо се ориентира в създалата се обстановка и появилите се нови потребности на пазара, и конвертира  част от производството си в направата на защитни предпазни шлемове. Маската за многократна употреба носи търговската марка „Emz 2020“ и е с размер 35х30 см. Защитният шлем предпазва лицето на ползващия го от пръски и капки при директни въздействия на течности, също така предпазва от механичен удар от различни видове твърди летящи частици. Шлемът покрива и предпазва напълно очите, носа и устата на потребителя и е устойчив на удар, атмосферни условия и химикали. Предпазната маска се изработва от АРЕТ  фолио, напълно прозрачна е, лесно се почиства, измива и дезинфекцира.

Управителят на „Елпром ЕМЗ“ ООД, инж. Димитър Арнаудов сподели, че в момента в завода се произвеждат по 500 защитни шлема на ден, до момента на пазара са реализирани 2500 бр., а на склад разполагат с материали за производството на 14 000. Според инж. Арнаудов, при търсене не е проблем да се заредят още материали и да се произведат неограничен брой защитни предпазни шлемове. До момента, „Emz 2020“ са доставени на общините в Шабла, Добрич, Варна, Тервел, на болнични заведения, както и на над 20 производствени фирми, банки и сервизи. При поръчка, защитни шлемове се доставят и на частни клиенти. Осъществен е контакт с Министерство на здравеопазването, както и с Военномедицинска академия София, и военните болници във Варна, Пловдив, Сливен и Плевен.

След контакт с Министерството на икономиката, „Елпром ЕМЗ“ е включен в сайта на ЕК с информация за фирми, които предлагат лични предпазни средства – https://euratex.eu/covid-19/.

“Елпром ЕМЗ “ ООД град Шабла  е фирма   специализирана  в  производство на  токови измервателни маслени и сухи трансформатори.

От 2017 г., заводът произвежда и зарядни  станции за  електромобили.

На 73-тия Международен  технически  панаир през същата година,  продуктовата  гама  зарядни  станции на шабленския завод, бе  отличена със  златен медал.

Поздравителен адрес от кмета на община Шабла до здравните работници по повод Световния ден на здравето – 7 април

Уважаеми лекари и медицински специалисти,

Приемете моите искрени и най-сърдечни поздравления по повод Световния ден на здравето и професионален празник на здравния работник – 7 април.

Това е денят, в който изразяваме към Вас нашата признателност за Вашия професионализъм, отговорност и хуманност. Това е денят, в който Ви казваме – благодаря от цялото си сърце!

Днес, в условия на извънредна ситуация, при разрастваща се пандемия и неизвестност за утрешния ден, Вие отново сте на първа линия в битката за нашия живот. Днес Вие сте изправени пред още по-голяма отговорност. Зная колко усилия, умения и висока отговорност изисква това. Осъзнавам също, че решенията в тази трудна ситуация, за всички ни и за здравната система като цяло, са свързани с много напрежение и усилия. Но вярвам, че да си част от тази система не е просто избор.

Убеден съм, че е призвание, за което се изисква голямо сърце и много любов към хората, за да излекуваш болката им и да им вдъхнеш надежда и увереност да продължат да живеят.

Желая на Вас и семействата Ви здраве, вяра и оптимизъм.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,

Мариян Жечев

Кмет на община Шабла