След държавните изпити на XII клас в СУ „Асен Златаров“

На 18 май 2022 година се проведоха държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по Български език и литература (БЕЛ) на дванадесетокласниците в средно училище „Асен Златаров“ гр. Шабла. Вторият зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация беше 20 май 2022 година. В шабленското училище  специалностите, по които се обучаваха и полагаха изпит зрелостниците са „Организация на туризма и свободното време“ и „Производство на кулинарни храни и напитки“.
Ето и мнението на тримата учители в СУ „Асен Златаров“, преподавали на дванадесетокласниците:

Калина Панева – ст. учител по български език и литература: „Излязоха резултатите. Време е за начална равносметка.
Според влезлия в сила през август 2016 г. Закон за предучилищното и училищното образование вторият гимназиален етап обхваща две учебни години – ХI и ХII клас. След завършването му зрелостниците полагат задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература. Предизвикателство за учители и ученици е новото учебно съдържание, новият формат на изпита, новата скала за оценяване. Поради това сравнение с миналогодишни випуски е невъзможно. За да получат „Среден 3.00“, зрелостниците трябва да имат поне 30 точки вместо досегашните 23 от максимални 100.
От СУ “Асен Златаров“ на първия Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по Български език и литература (БЕЛ) се явиха и успешно се представиха 13 зрелостници. Двама ученици не са пожелали да положат поправителен изпит за ХII клас – майска сесия, поради което пропуснаха възможността да се явят на ДЗИ. Средният успех за нашето училище е „добър 4.00“. Получени са 5 оценки „среден“, 4 оценки „добър“ и 4 оценки „мн.добър“. Не са допуснати слаби оценки, не са постигнати отлични. За сравнение – средната оценка на ДЗИ по БЕЛ за страната е „добър 4.05“, а за област Добрич – „добър 3.65“.
Засега отчитаме статистически резултатите. Задълбочените анализи, обобщения и препоръки предстоят. След детайлен анализ на изпитните работи ще оценим уменията, затрудненията и типичните пропуски на зрелостниците при изпълнение на видовете задачи по изпитния формат. Тази преценка ще очертае акцентите на обучението по предмета в ХI и ХIIклас през следващата учебна година.
Поздравявам моите ученици за упоритостта и самовзискателността при извънредните условия на обучение през тези две години – редуване на дистанционна и присъствена форма, противоепидемични изисквания в училищната сграда, отсъствия по болест; недостатъчния брой часове за задълбочено изучаване на големия брой творби и автори  – от Ботев и Вазов до съвременните Станислав Стратиев, Йордан Радичков, Христо Фотев, Виктор Пасков.
Ще запазя мили спомени за общия ни училищен живот. Без задължителни маски. С чисти лица и открити усмивки.
Успех в кандидатстудентската кампания!“

Йорданка Атанасова – ст. учител по „Туризъм“, „Икономически дисциплини“ и „Информационни технологии“ : „Задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация има за цел да установи постигането на резултатите от обучението по специалността, включени в държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по съответната професия, придобити през 5-годишния срок на обучение (VIII –XII клас).
Изпитът се провежда в две части – по теория и по практика на професията. Частта по теория може да бъде под формата на писмена разработка на тема, изпитен тест или защита на дипломен проект. Крайната оценка на ученика се получава от оценките по теория и практика в отношение, зависещо от получаваната степен на професионална квалификация.
Учениците от XII клас  специалност „Организация на туризма и свободното време“ през учебната 2021/2022 година се обучаваха и присъствено, и дистанционно. Основната задача беше успешно и възможно най-добро представяне на държавния зрелостен изпит (ДЗИ) – държавен квалификационен изпит (ДКИ) по професията. Преподавателите  организираха работата си със синхронно вземане на нов материал и преговор на вече взетия чрез разработки на теми от националната изпитна програма за ДЗИ – ДКИ, както надграждане и усъвършенстване на практическите знания и умения на учениците от специалността. Трудностите в подготовката бяха постоянен спътник, както за преподаватели, така и за самите  ученици, защото за първа година завършват ученици от специалност „Организация на туризма и свободното време“, които придобиват III степен на професионална квалификация.
Благодарение най-вече на отговорното отношение на учениците, търпението и работата на преподавателите в специалността, може да се каже, че резултатите от годишния успех не се разминават драстично с резултатите от ДЗИ – ДКИ, което показва, че въпреки усложнената обстановка, преподавателите са успели да преценят знанията и уменията на учениците.
Средният успех от ДЗИ – ДКИ на специалността „Организация на туризма и свободното време“ при СУ „Асен Златаров“ е Мн. добър 5,23. Равносметката на резултатите от теория и практика по професията е:
•    5 ученика с оценка „Отличен“;
•    1 ученик с оценка „Мн. добър“;
•    1 ученик с оценка „Добър“;
•    1 ученик с оценка „Среден“;

Людмила Миркова – ст. учител по професионално образование: „ На държавния квалификационен изпит по теория и практика на професията „Ресторантьор“ се явиха 5 зрелостници. Двама ученици получиха оценка „Мн. добър“, а трима ученици –  оценка „Добър“. Зрелостниците бяха описали всички части на въпроса, което показа,че въпреки липсата на постоянно присъствено обучение, те добре са усвоили понятията свързани с тяхната професия. Практическия изпит беше разделен на 2 части. В първата част презентираха  проект на определено събитие (банкет, прием), при което всички ученици се справиха много добре. Презентациите им отговаряха на изискванията и бяха стилово издържани. Във втората част трябваше да приготвят по две ястия от менюто, което презентираха в първата част.Там показаха умения да приготвят специалитети и да оформят красиво ястията преди поднасянето им.“

Зрелостниците от СУ „Асен Златаров“ получиха дипломите си

На 20 юни (понеделник) в двора на Зелен образователен център Шабла, в тържествена обстановка бяха връчени дипломите на випуск 2022 на Средно училище „Асен Златаров“. Дванадесетокласниците от шабленското училище получиха и свидетелствата си за професионална квалификация в двете професии, в които се обучават (подробности четете в статията на същата страница). 13 зрелостници са успешно дипломирани, като випускът има един пълен отличник за 12-годишния цялостен курс на обучение – Дамян Рацъ и още 5 отличници – Дария Казанлийска, Илиян Иванов, Денислав Йорданов, Кремена Веселинова и Виктория Стоянова.
След кратката си реч в началото и връчването на свидетелствата и дипломите, директорът на учебното заведение пожела „На добър час в живота!“ на учениците, с които училището се раздели в слънчевия юнски ден.
Г-жа Петрова връчи предметни награди на изявилите се деца от среден етап на обучение за техните високи постижения през изминалата учебна година. И като за първи официален ден на лятната ваканция, директорът пожела на своите ученици „Приятни летни дни“, както и да се видят наесен отпочинали и гладни за нови успехи.

 

 

Мерки за осигуряване на пожарна безопасност във връзка с обявяване на пожароопасен сезон на територията на община Шабла

Да се спазват стриктно следните мерки за осигуряване на пожарна безопасност:
1.    Настъпване на етап ,,Восъчна зрялост”  на посевите от житни култури и обявявам пожароопасен сезон за територията на Община Шабла, считано от 17.06.2022 г.
2.    Да не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние по малко от 50 м. до тях, от настъпването на восъчната зрялост до окончателно прибиране на реколтата и изораване на стърнищата съгласно чл.6 от ,,Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи”.
3.    Да не се разрешава изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи и защитените територии, както и използването на открити огнеизточници на
основание чл.12 от Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи и чл.6 от Закона за опазване на земеделски земи.
4.    Физическите и юридическите лица, осъществяващи дейности в земеделски земи да спазват установените правила, норми и задължения на пожарна безопасност съгласно Раздел III от Наредбата №8121з-968 от 10 декември 2014г.
5.    Кметовете и кметските наместници по населени места:
–    да набележат конкретни мерки за предотвратяване на селскостопански и горски пожари в териториите по т. 2, както и да организират тяхното практическо изпълнение;
–    да организират провеждането на съответната противопожарна агитационно-разяснителна дейност сред населението, с цел повишаване готовността му за предотвратяване и гасене на евентуално възникнали пожари на територията на съответните кметства;
–    да информират РС ПБЗН при аварии, ремонт или спиране на водозахранването на населените места .
6.    Ръководствата на всички земеделски кооперации, фирми и други организации – ползватели на земеделски земи:
–     да изготвят планове с мероприятия за пожарна безопасност при подготовката и провеждането на кампания по прибирането на реколтата;
–    да организират и извършат качествен ремонт, пожарообезопасяване и оборудване с противопожарни уреди на селскостопанските машини;
–    да организират и проведат обучение и инструктаж на всички механизатори и участници в кампанията по прибирането на реколтата.
–    да организират охрана и наблюдение на посевите, площадките и складовете за зърно и на селскостопанската техника, която остава на полето след работа и ги оборудват с необходимите съобщителни средства, противопожарни уреди и съоръжения;
–    да осигурят ограждане на фуражните площадки и сеновалите, изораване на ивица с ширина най-малко 5 м. от външната или вътрешната страна на оградата;
– да осигурят обектите с необходимата противопожарна техника, съоръжения и средства за гасене.
7. При складиране или съхраняване на открито в земеделските земи, грубите фуражи (слама,сено и др.) да се обособяват на фигури с единично тегло до 200 т.  и в група до 600 т.  върху терен, почистен от растителни отпадъци с разстояние между фигурите  не по малко15 м., между групите не по малко от 50 м., на разстояние не по малко от 10 м. от пътища и 50 м. от горски насаждения с пожарозащитни ивици с широчина най-малко 5 м.
8. Забранява се изгарянето на стърнища, слама, суха трева и отпадъци по слоговете, крайпътните ивици и други площи, съгласно чл. 13, т. 11 и т. 12 от Закона за почвите и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи.
9. Забранява се паленето на огън и извършване на огневи работи в горите на разстояние най-малко 100 м. от тях, освен на определените за целта места от Държавните горски стопанства, Държавните ловни стопанства и териториалните служби ПБЗН, обозначени със специални знаци.
10. Забранява се устройването на лагери и къмпинги в горите, с изключение на разрешените от Държавните горски стопанства, Държавните ловни стопанства , териториалните подразделения на ПБЗН и регламентираните за това места в района на Община Шабла.
11. Ръководствата на фирми, ЗК и други са длъжни да предоставят наличната си техника, необходима при извършване на пожарогасителна дейност, при поискване от органите на РС ПБЗН, съгласно Закона на МВР.
12. Кметовете и кметските наместници на населени места са длъжни да запознаят ръководствата на селскостопанските производствени единици и населението с изискванията на настоящата заповед и създадат организация за изпълнението й.
13. Общинска служба “Земеделие” гр.Шабла да извършва проверки има ли пожарозащитни ивици в земеделски земи, които са били засети с житни култури и спазва ли се забраната за изгaряне на стърнища и растителни отпадъци  в земеделски земи  и други дейности от тяхната компетентност.

Директор на ОД „Земеделие“ Добрич

Представители на община Шабла взеха участие в двустранен семинар за обмяна на опит в Осло, Кралство Норвегия чрез Фонда за двустранни отношения към Програма Опазване на околната среда и климатични промени

По покана на норвежката организация Green Visit от община Осло, Кралство Норвегия, представители на различни общини от РБългария, една от които община Шабла, взеха участие в зелени посещения в периода 07-11 юни 2022 г., организирани в региона на Осло. Съвместното партньорство се осъществи чрез Фонда за двустранни отношения към Програма Опазване на околната среда и климатични промени, с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм.
Целта на посещенията бе обмен на опит с партньори от страната донор във връзка с бъдещо сътрудничество за изпълнение на съвместни проекти по Програмата; намиране на потенциални партньорски организации на територията на страната донор; обмен на опит и знания, технологии, и добри практики между български общини и  организации и общини от страната донор.
Основните теми бяха: Повишен капацитет на местните общности за намаляване на емисиите и адаптиране към изменението на климата в рамките на тези теми; Зелен транспорт, отпадъци в кръговата икономика, възобновяема енергия, слънчева енергия, зелени сгради и еко- управление; Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво.

Община Шабла с двама свои представители – Петър Атанасов – зам. кмет “Финанси” и адв. Кремена Добрева – юридически консултант на общината, взе участие в работни срещи и семинар с презентации за обмяна на опит и добри практики с основна насоченост: Повишен капацитет на местните общности за намаляване на емисиите и адаптиране към изменението на климата в рамките на тези теми; Зелен транспорт, отпадъци в кръговата икономика, възобновяема енергия, слънчева енергия, зелени сгради и еко управление, и  Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво, които се проведоха в Норвегия, в периода 07-11 юни 2022 г., по покана и организация на норвежката Green Visits от община Осло.

През първия ден програмата бе следната:
Първо посетихме Future Built, където ни представиха презентация Future Built от г-жа Биргит Рустен, главен изпълнителен директор на организацията.
Целта на Future Built е да подкрепя благоприятно за климата градско развитие, шест общини в Региона на Осло си сътрудничат по програмата. Тяхната визия е да покажат възможни климатично неутрални градски зони, базирани на висококачествена архитектура.
След презентацията имахме обиколка с екскурзовод Kristian Augusts порта 23 (KA23), г-жа Åshild Wangensteen, MAD архитект. KA23 е рехабилитиран според устойчиви принципи и следва набора на Future Built на критериите за кръгли сгради. Сградата от 50-те години е първата кръгла в страната сграда с консервационен статус.
След това посетихме Регион Гардерсмуен, където ни бе представена презентация и обиколка с екскурзовод – до Междуобщинско управление на отпадъците и рециклиране в Регион Гардерсмуен. Г-н Трим Денвик ни предсттави Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) – управляван модерен център за рециклиране, който събира повече от 95% от отпадъците за рециклиране.
ØRAS е междуобщинска компания за отпадъци, собственост на общините Eidsvoll, Hurdal, Nannestad  и Ullensaker, който  приема и управлява битовите отпадъци от 84 000 жители (към 01.01.2021 г.) Компанията е получила около 37 000 тона битови отпадъци през 2021 г. (440 кг/човек).

През втория ден програмата бе следната:
Първо имахме посещение в община Лиллестрьом, където ни посрещна г-жа Anette Gangnæs, ръководител на проекта, Green Visits. Изнесена ни бе презентация: Строителни обекти без емисии, г-н Джон Ериксен, ръководител на проекта Cleancon.  Повече от 25% от транспортните емисии в региона на Осло произлизат от строителни обекти. Идеята е да се използват пилотни обществени поръчки като инструменти за разработване на решения за строежи без вредни емисии. Имахме и презентация от Cleancon и община Лиллестрьом, представена от г-жа Ине Хьойер, община Лиллестрьом. Община Лиллестрьом ще създаде нова пожарна станция на пълен работен ден за регион Недре Ромерике. Пожарната ще бъде изградена като климатично амбициозна пожарна. Община Лилестрьом си сътрудничи с Cleancon за насърчаване на използването на работни машини без емисии. Този проект ще бъде демонстрационна строителна площадка за Cleancon.
След това посетихме строителната площадка, Håndverkskompaniet, г-н Fredrik Borch Lynghaug, община Лилестрьом и г-н Anders Torp – ръководител на проекта и предприемач – Håndverkskompaniet AS. Пожарната е в процес на изграждане и е амбициозен за климата строителен проект. Община Лиллестрьом участва в проект Cleancon за насърчаване на използването за работа на машини, които работят на електричество или други възобновяеми енергийни източници. Проектът е демонстрационна строителна площадка на общината, където машини без вредни емисии ще бъдат демонстрирани в активен строителен проект. Сумата на договора е NOK 153 милиона NOK (около 15 милиона евро).

През третия ден програмата бе следната:
Посетихме община Аскер, където с обиколка с екскурзовод ни бе представено Korpåsen omsorgsboliger от г-жа Ingunn Ramsfjell от община Asker и нейни колеги архитекти. Korpåsen представлява изпълнен проект с благоприятни за климата домове за грижи за уязвими групи от хора – социални домове, домове с почти нулева енергия с опростени решения за вентилация и иновативна дървена основа и решения в конструкциите.
Следобед се върнахме в гр. Осло и  посетихме Агенцията за климата, където ни бе представена презентация за целите и  бюджета за климата на град Осло и общината.
Когато община Осло стартира бюджета си през 2017 г., градът започва да проследява въглеродните си емисии заедно с финансите си. Смята се, че бюджетът за климата на Осло е първият по рода си. Това е пионерски подход за интегриране на климата в процесите на вземане на решения, който градът счита за най-важния си инструмент за постигане на целите си в областта на климата.
С пътуването до гр. Осло, Норвегия и посещенията на други няколко съседни общини, се поставиха основите на бъдещо ползотворно сътрудничество и засилване на двустранните отношения между Република България и Кралство Норвегия, която е страна членка на Европейското икономическо пространство.
По време на посещенията си изложени по-горе се запознахме и обменихме информация и опит, като споделихме намерения за бъдещо партньорство по проекти, анонсирани в рамките на  Норвежкия финансов механизъм.

Чрез посещението в Осло и участието в семинара се засилиха двустранните взаимоотношения, чрез сътрудничество и повишена информираност в сферата на: намаляване на емисиите и адаптиране към изменението на климата; зелен транспорт, отпадъци в кръговата икономика, възобновяема енергия, зелени сгради и еко управление, подобрено използване на ресурсите на общинско ниво между общини, компании и институции от Норвегия и община Шабла.
Споделиха се добри практики, знания и технологии.

Първа презентация

Втора презентация

Трета презентация

Четвърта презентация

Пета презентация

Откриха паметна плоча в памет на подполковник Валентин Терзиев в с. Тюленово

На 8 юни 2022 година в село Тюленово бе открита паметна плоча посветена на загиналия край Шабла пилот Валентин Терзиев.
Мемориалът с паметна плоча е изграден по инициатива на колеги и приятели на подполковник Терзиев, който загина по време на военно учение край Тюленово на 9 юни миналата година.
На церемонията присъстваха областният управител на Добрич Галин Господинов, председателят на Общински съвет-Шабла д-р Йорданка Стоева, кметът на община Шабла Мариян Жечев, семейството на подполковник Терзиев, представителни части на Военноморските и Военновъздушните сили на Република България и граждани.
Отец Павел Максимов от Шабла отслужи заупокойна молитва.
Слово произнесе командирът на авиобаза „Граф Игнатиево“ бригаден генерал Николай Русев.
„Измина една година от онази нощ, когато на 19 км от тук небето се сля с морето и Вальо отлетя завинаги. Отлетя, за да ни има нас. За да повдигне за пореден път жестоките и болезнени въпроси за българската бойна авиация, които така и не намират своето решение. Измина една година, която не беше лека за никого от нас. Но ние не се отказахме, защото и Вальо не се отказа и неговата воля и несломим дух ни мотивираше да продължаваме напред. Една година, през която много се изписа, много се изговори, много обещания се дадоха, но нищо не се промени. „Ние продължаваме да летим малко, да дежурим много, да нямаме време за семействата си, но никой от нас не каза „не“, не каза „стига“, не се отказа именно затова, че Вальо не се отказа“, каза бригаден генерал Русев.
„Вальо знае, че има запазено място в мислите и сърцата ни и когато ние летим, той лети с нас. Докато сме живи, ще помним и ще разказваме. А после след нас ще остане монументът и той ще продължи да разказва за пилота, който не се поколеба, не се изплаши да излети в онази тъмна нощ и да остане завинаги в полет“, допълни той.
„Александър (синът му), баща ти е достоен българин. Носи с гордост името му. Светла памет на подп. Валентин Терзиев!“ – каза бриг. генерал Николай Русев.
Кметът на общината Мариян Жечев заяви:
„Твърдо съм убеден, че България трябва да тачи своите герои, какъвто за мен е подп.Валентин Терзиев. Затова на следващото заседание на Областната комисия за военните паметници ще предложи паметната плоча да бъде вписана в регистъра на военните паметници, за да намери подполковник Терзиев своето достойно място сред падналите за България военнослужещи.“ – каза Мариян Жечев.
Венци и цветя бяха поднесени от Министерството на отбраната, от Военно –въздушните и Военно-морските сили, колеги и приятели на пилота, жители и гости на община Шабла и село Тюленово.
Майор Валентин Димитров Терзиев (47 г.) бе на военна служба от август 1998 г. Завършил е Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“ със специализация летец-пилот във ВВС. Целият му служебен стаж е преминал в 3-а авиационна база Граф Игнатиево, където последната му заемана длъжност е началник на щаб на ескадрила. Притежава класна специалност „военен пилот – първи клас“. Пилотирал е самолети МиГ-21 и МиГ-29. През годините е награждаван многократно от министъра на отбраната, началника на отбраната, командира на ВВС и командира на авиобазата. Посмъртно бе повишен в подполковник.