С тържествен концерт отбелязахме 143 г. от Освобождението

На 3 март сутринта, десетки шабленци се събраха пред бюст-паметника на Васил Левски в града, за да направят дълбок поклон пред паметта на героите, загинали за нашата свобода и по този начин да почетат Националния ни празник.
Тържественият концерт започна с химна на Република България, след което Градският  и Младежкият духови оркестри на Шабла с диригент Панко Добрев, изпълниха незабравими патриотични  песни.
Водещият на тържеството, секретарят на НЧ „Зора 1894“ в града, Георги Стефанов, даде думата на председателя на ОбС Шабла, д-р Йорданка Стоева. В речта си, д-р Стоева ретроспективно изброи събитията, подготвили нашето Освобождение и хората, на които сме благодарни за това – Паисий, народните будители, хайдутите, героите от Априлското въстание, опълченците, руските войни, както и сражавалите се редом с тях за свободата на България войници от други държави. „Спомняйки си миналото, ние градим настоящето и гледаме в бъдещето, а то принадлежи на младите хора. Нека никога да не забравяме, че свободата е свята и трябва да се пази!“, каза д-р Стоева в празничното си слово.
Концертът продължи с песните на смесен хор „Патриот”  с ръководител  Стойчо Захов –   „Топчето пукна” и „Де е България”.
Силата на духа , която е запазила българските език, вяра и традиции в продължение на пет века и е в основа на борбата ни за свобода и независимост е въплътена в нашия фолклор. Фолклорна група „Добруджанка” при НЧ”Зора1894” Шабла с ръководител  Жана Рачева и корепетитор  Галин Ганчев. „Добруджанка изпълниха песните „Я дай ми бульо” и „Ивано, мари Иванке”.
Тържественият концерт завърши с най-масовото изпълнение – народния танц„Ха, тропнете”, на малките самодейци от Детски танцов състав „Бърборино” при НЧ „Зора1894” с ръководител  Гергана Дафова.
Венци и цветя на паметника на Апостола на Свободата в Шабла положиха: Общински съвет Шабла, Кметът на общината, НЧ”Зора1894” Шабла, Градският духов оркестър на Шабла,   Младежкият духов оркестър на Шабла, ФГ„Добруджанка” при НЧ”Зора1894”, Смесен хор „Патриот”, Общинската организация на СОСЗР в Шабла, ДТС „Бърборино“ при НЧ”Зора1894”, ПП ГЕРБ Шабла, Общинската организация на БСП в Шабла.
Като потвърждение на думите на д-р Стоева, заедно с признателните граждани и много деца  положиха своите свежи цветя на паметника.

На вниманието на собствениците на пасищни селскостопански животни

На основание чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), общинска администрация – Шабла приема, от 1 до 10 март 2021 година, заявления за ползване на общинските мери, пасища и ливади от собствениците на пасищни селскостопански животни.
Към заявлението (по образец) се прилагат:
•    Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект – приложение № 1 (по образец);
•    Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади – приложение № 2 (по образец);
•    Справка за броя и вида на отглежданите пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.
Образци на утвърдените заявление и приложенията към него са публикувани на Интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, в рубрика „Политики и програми”,  ниво „Поземлени отношения и комасация” – http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/pozemleni-otnosheniya-i-komasaciya/ и се предоставят в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на община Шабла, на хартиен носител.
Списък на мерите, пасищата и ливадите, одобрени от Общински съвет – Шабла за индивидуално ползване през 2021 година е публикуван в раздел „Селско стопанство“ на Интернет страницата на община Шабла – https://shabla.bg/ и е поставен на информационното табло на първия етаж в сградата на община Шабла.

Приложение 1

Приложение 2

Заявление

В Шабла сведоха глави пред делото и саможертвата на Левски

Сутринта на мразовития 19 февруари, пред бюст-паметника на Васил Левски в центъра на Шабла, признателни граждани и обществени организации се събраха, за да положат венци и свежи цветя.  148 години след обесването на Апостола на българската свобода, пред паметника му бе изнесен литературно-музикален рецитал. Водещите припомниха величието  и значението на делото на Левски, както и  мисли на Апостола, знакови за всеки българин. Програмата по нататък продължи с рецитал на три поколения българи – дядо, майка и дете. Димитър Донев, Десислава Донева и Димитър Марчев, рецитираха някои от най-силните стихотворения, посветени на Апостола на свободата. Освен с мерената реч, натовареното със символика родово трио  предаде мъдростта, силата и вярата в бъдещето на България от посланията на Левски към бъдните поколения със самото решение рециталът да бъде поднесен така.
След това, думата бе дадена на председателя на комисията по „Образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания“ на Общински съвет Шабла, Мария Недялова. Словото на г-жа Недялова пред паметника завърши така: „..Делото на Левски продължават мъчениците на Априлското въстание, доброволците при Гредетин, опълченците от Руско-турската освободителна война и всички борци за народни правдини. Васил Левски има последователи, но той е първият, неоспоримият, най-святият. Този, от когото имаме нужда, за да се чувстваме горди като народ.
Днес и винаги ще ни е необходимо да говорим за личността и делото на най-извисения духовно и нравствено български герой, да преосмисляме всяко негово послание, всяка негова мисъл, да търсим светлината в пътя му, за да осветяваме и своя. Щастливи сме, че го имаме в историята си, за да вървим с неговия пример към достойното бъдеще.“
Хор „Патриот“ изпълни песента „Обесването на Васил Левски“ с текст – стихотворението на Христо Ботев.
Хората сведоха глави в едноминутно мълчание в знак на почит към Апостола на свободата.  Венци и цветя на паметника положиха: Общински съвет Шабла, Кметът на община Шабла, Общинската организация на офицерите и сержантите от запаса и резерва, средно училище „Асен Златаров“, Общинският детски комплекс, народно читалище „Зора 1894“ Шабла, НЧ „Свобода 1940“ с. Граничар, мотоклуб „Деца на изгрева“, политическа партия ГЕРБ,  и граждани.

Втори съвместни обучения между доброволните формирования от Община Шабла и Община Овидиу

Проект „Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“ – ROBG-393,  се изпълнява в партньорство с община Овидиу, Констанца, Румъния и Фондация „Идеин Развитие“ от България. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по програма Interreg V-A Румъния-България, Ос 3 „Безопасен регион“, Специфична цел 3.1 Подобряване на съвместния риск управление в трансграничния регион, с общ бюджет 988 827,18 евро, от които 840 503,09 евро се осигуряват от ЕС.
В рамките на дейност „Оборудване и обучение на трансгранични доброволчески екипи за намеса в рискови ситуации“ през периода 15-18 февруари 2021 г. се проведоха вторите съвместни обучения между доброволните формирования от Община Шабла и Община Овидиу.  В онлайн обучение взеха участие 18 доброволци – 10 от община Овидиу и 8 от община Шабла. Организатор на събитието е един от партньорите по проекта – Фондация „Идеин развитие“.
По предварително изготвена програма, доброволците получиха знания в областта на ефективната превенция и управление на риска в трансграничния регион, полезни съвети за това как да реагират в ситуация на пожар, наводнения, земетресения и др. природни бедствия  и извънредни ситуации, предизвикани от човешка намеса. Програмата за обучение е разработена въз основа на оценка на спецификата на потенциалните опасности в двата целеви региона и бяха представени теми, предоставящи информация за актуалната нормативна уредба в областта на превенцията и управлението на природните и технологичните рискове в Румъния и България, мерки по превенция, системи за наблюдение и ранно предупреждение, възможности за финансиране на мерките в общинските планове, органите по превенцията на местно, областно и национално ниво, реакции при бедствия, организация и провеждане на евакуация, възстановителни дейности след бедствието и др.
В края на обучението се проведе щабно учение, на което беше отработена ситуация, при която в резултат на силно земетресение са настъпили разрушения на инфраструктурата, частни жилищни и обществени сгради в града, нарушено е електрозахранването и водоснабдяването в централната част на общинския център. Основните цели на учението бяха: проверка на готовността на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, да се усъвършенстват знанията и практическите умения на органите за управление и силите от Единната спасителна система (ЕСС) и доброволците за провеждане на спасителни, аварийно-възстановителни и защитни дейности. Лектори на обучението бяха доц. д-р инж. Стефко Бурджиев и д-р Георги Георгиев.

На Трифон Зарезан в община Шабла

86 годишния Петър Рачев от Шабла стана „Цар на виното“

Всяка година на 14 февруари – Трифон Зарезан, община Шабла и НЧ „Зора 1894“ в града организират конкурс за най-добро домашно вино.
Рано сутринта, по традиция, празникът започна на лозята западно от града, където се извърши зарязването – с пита, кокошка и бъклица с вино. „За здраве, за наздраве и за берекет!“ – бе произнесено народното пожелание в лозята.
След това, (поради отсъствие на царя на виното Шабла 2020 година, Живко Янев)
Иван Минчев, отличен с трета награда в миналогодишния конкурс заряза една лоза и благослови за здраве и берекет.
На лозовият масив присъстваше и 9-годишната Ани от Добрич със своя баща, Христо Енчев – наследници на собственика на лозето.
В мразовитият февруарски ден, известният на шабленци винар Стойчо Захов почерпи присъстващите на ритуала с домашно греяно червено вино.
По-късно, празникът се пренесе във фоайето на НЧ  „Зора 1894“. Там самодейците от фолклорна група „Добруджанка“ към читалището, с ръководител Жана Рачева и корепетитор Галин Ганчев, поздравиха присъстващите на празника.
Инж. Иван Иванов от Варна, експерт-енолог, имаше нелеката задача да оценява вината в конкурса.
В категорията „Бели вина“,  първо място бе присъдено на Йордан Михайлов, второ място спечели една от дамите участнички в конкурса –  Таня Георгиева , а третото място заслужи   Стоян Стоянов. И тримата призьори в категорията са шабленци.
При червените вина, с първа награда бе отличен 86-годишният Петър Рачев от Шабла. Рачев повече от половин век е „в занаята“ и не за първи път става „баш винар“.Той бе коронясан и за Цар на виното, Шабла 2021 година.
Второто място в категория „червени вина“ отиде при Савко Петров от Шабла, а на трето се класира НЧ „Стефан Караджа“ от село Стражица.
Наградите връчи секретарят на НЧ „Зора 1894“ Шабла, Георги Стефанов.
В конкурса за най-добро домашно вино, реколта 2020 година се получиха 29 проби от 22 любители на гроздовия елексир. Всички получиха грамоти за участие.