Поздравителен адрес от кмета на община Шабла до здравните работници по повод Световния ден на здравето – 7 април

Уважаеми лекари и медицински специалисти,

Приемете моите искрени и най-сърдечни поздравления по повод Световния ден на здравето и професионален празник на здравния работник – 7 април.

Това е денят, в който изразяваме към Вас нашата признателност за Вашия професионализъм, отговорност и хуманност. Това е денят, в който Ви казваме – благодаря от цялото си сърце!

Днес, в условия на извънредна ситуация, при разрастваща се пандемия и неизвестност за утрешния ден, Вие отново сте на първа линия в битката за нашия живот. Днес Вие сте изправени пред още по-голяма отговорност. Зная колко усилия, умения и висока отговорност изисква това. Осъзнавам също, че решенията в тази трудна ситуация, за всички ни и за здравната система като цяло, са свързани с много напрежение и усилия. Но вярвам, че да си част от тази система не е просто избор.

Убеден съм, че е призвание, за което се изисква голямо сърце и много любов към хората, за да излекуваш болката им и да им вдъхнеш надежда и увереност да продължат да живеят.

Желая на Вас и семействата Ви здраве, вяра и оптимизъм.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,

Мариян Жечев

Кмет на община Шабла

 

 

Препоръки и задължения на търговците по време на работа с цел максимална защита здравето на хората

Във връзка със Заповед № РД – 04 – 124 от 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, получени указания на МЗ и с цел осигуряване на максимална защита здравето на гражданите, Ви информираме за следното:

Търговските обекти (в т. ч. хранителни магазини, аптеки и дрогерии) трябва да създадат организация, така че в обектите да не се допуска струпване на много хора. На местата където се очаква да се съберат по – голям брой от хора, да се поставят табели, указващи да се спазва дистанция както между гражданите, така и между служителите на обекта на разстояние минимум 1.5 – 2.0 м. вкл. и пред търгоските обекти.

В интервала от 8.30 часа до 10.30 часа пазаруват само лица над 60 годишна възраст. Не се забранява достъпа на лица над 60 годишна възраст на територията на търговските обекти в интервала след 10.30 часа.

Външното пространство извън обектите следва да се уразмери – с указателни табели за спазване дистанция от най – малко 1.5 – 2.0 м. между чакащите клиенти пред магазините.

Обетите за търговия с храни трябва да осигурят следните изисквания:
Да се учести периода на провеждана дезинфекция на търговските площи, колички и кошници за пазаруане и други контактни повърхности, като се извършва най – малко 3 пъти дневно. Необходимо е, при възможност да се използват препарати, които не изискват последваща обработка на повърхностите (напр. отмиване).
Храните които се предлагат в неопакован вид или в насипно състояние следва задължително да бъдат съхранявани по начин, който възпрепядства прекия досег на клиентас тях ( предпазна бариера – стъклена, плексигласова и т. н. ) или да са индивидуално предварително пакетирани.
Служителите, съгласно добрите практики работят с предпазни средства.
Алтернативен вариант е опаковане, което може да се извърши пред клиента, като тази дейност се извършва от служителите, използващи предпазни средства, съгласно добрите хигиенни практики. Това може да бъде прилагано за храни, които не подлежат на последваща обработка при строго спазване на хигиенните норми.
За предлаганите плодове и зеленчуци на видно място да се поставя информация за гражданите, че същите преди каквото и да е използване трябва задължително  да бъдат добре измити, като при възможност от бизнес – оператора е добре да бъдат осигурени найлонови ръкавици, пликове, торбички и др. подобни с оглед намаляване на риска от контаминиране на продуктите.
В случай когато не може да бъде избегнат контакт с клинта следва да бъдат предвидени мерки от страна на работодателите, с цел спазване на личната хигиена.
Обръщаме внимание, че всички производители и търговци на храни следва да спазват стриктно въведените:
•    Добри практики за производство и търговия схрани и системата за анализ на опасностите и критичните контролни точки или внедрените процедури в съответствие с нейните ПРИНЦИПИ, в случаите при които цялостно внедряване на системата е неприложимо
•     Система за управление на безопасност на храните
Трябва да бъде създадена и организация за стриктен контрол по отношение спазване на въведените процедури за почистване и дезинфекция на помещения и оборудване, поддържане на лична хигиена и здравословно състояние на персонала, съгласно еврепейското и национално законодателство.
Бизнес – операторите, предлагащи доставка на храна на адрес, като самостоятелна дейност или като част от дейността на операторите на храни ( в т. ч . общински социален патронаж и детски кухни, подготвящи храна за домашна консумация за деца от 0 до 3 год. възраст) следва да бъде организирана, така че да не се допуска контакт, при спазване на изискванията за засилени противоепидемични мерки, за което персоналът следва да бъде инструктиран.
Препоръчително е доставчиците да са снабдени с предпазни средства (маски и ръкавици), както и подходящи средства за дезинфекция на ръце.
Бизнес операторите, предлагащи храни, следва да осигурят на работещите лица подходящо облекло (не е необходимо специално защитно облекло) и предпазни средсва( маски и ръкавици) в определените от тях рискови зони. Ползването им следва да бъде изискано само, когато служителя влиза в пряк контакт или се очаква дадена дейност да изисква пряк контакт с клиента, външни на организацията лица (напр. доставчици и др.) както и при боравенето с непредварително опаковани храни, предмети или парични средства.
Добра практика е обособяването на самостоятелни дейности за отделни групи от персонала с единтични трудови задачи, като разделяне по време на идването на работа, дейности по преобличане, ползване на почивки, хранене и спазване на предварително разписани маршрути. Изпълняването на едни и същи дейности в рамките на работния ден от ограничен брой хора, ще ограничи и броя на лицата, които ще трябва да бъдат карантирани, в случай на установено заболяване.
На интернет страницата на Министерството на здравеопазването, Националния център по заразни и паразитни болести, Националния център по обществено здраве и анализи, са публикувани информационни материали вкл. и илюстровани такива, които биха могли да адаптирани и поставени на видно място в хранителните магазини с цел по – добра информираност на клиентите, вклюцваща и информация за личната отговорност на всеки.
На интернет страницата на инспекцията – www.rzi.org раздел Промоция и профилактика, са публикувани временни насоки за дезинфекция в обекти различни от лечебни заведения, както и друга полезна информация, които могат да бъдат ползвани от всички бизнес оператори и работодатели.
На интернет страницата на Центъра за оценка на риска по хранителната верига също има публикувани редица информационни материали вкл. и такива свързани „Устойчивост на коронавирусите върху контактни повърхности и тяхното унищожаване чрез биоцидни препарати”
Във връзка с гореизложеното Ви напомнаме че:
По отношение спазването на добри практики за производство и и търговия с храни и лечната хигиена на работещите в местата, където се предлагат храни контрол следва да бъде осъщестяван от съответния бизнес оператор.
За всички други търговски обекти контрола е в задълженияна на рабодателя.

Министерство на здравеопадването
Регионална здравна инспекция – Добрич

Стрелби в района на Шабла

Уведомяваме Ви, че на 31.03.2020 г. /вторник/ от 8.30 часа до 15.30 часа ще се проведат стрелби в района на Зенитен полигон – град Шабла. Забранява се влизането и движението на плавателни съдове северно от естакадата и южно от къмпинг „Добруджа”.

Министерството на здравеопазването стартира DMS кампания в подкрепа на българските медици, работещи в условията на COVID-19

Днес най-важното е усилията на всеки от нас да бъдат насочени към това, заедно, като общество, да преминем през изпитанието COVID-19 и да излезем от него не просто по-силни, а и единни.

Сега от най-голяма подкрепа се нуждаят здравната ни система и всички онези хора, чиито професионални знания и опит са фокусирани върху това да гарантират на всички нас адекватна медицинска грижа по време на пандемия.

Това е трудна задача, изискваща съпричастност. Затова призоваваме българските граждани, които имат възможност, да бъдат солидарни и да се включат в кампанията, дарявайки 1 лв. чрез изпращането на SMS с текст DMS SOLIDARNOST на кратък номер 17777 за трите мобилни оператора в България (не се удържа ДДС).

Всички набрани средства ще бъдат изразходвани при пълна прозрачност. С направените дарения ще бъдат закупени необходима на лекарите специализирана медицинска апаратура и техника, лични предпазни средства с най-висок защитен клас, както и всичко друго, от което спешно се нуждаят болниците в условията на разпространяващата се коронавирусна инфекция.

Целта, която заедно си поставяме, е да бъдат събрани 5 млн. лв.

Нека бъдем солидарни!

https://dmsbg.com/16648/dms-solidarnost/

 

Действия по регистрация на търсещи работа лица в съответствие със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Във връзка с публикувания на 20.03.2020 г. от Народното събрание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение /ЗМДВИП/, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., влизащ в сила от 13.03.2020 г. бихме искали да ви уведомим, че в Дирекция „Бюро по труда“ Каварна е въведена следната организация на обслужване:

Във връзка с чл. 3а, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, регламентиран в § 5. от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМДВИП са предприети следните действия:
На видно място на входа, е публикувано съобщение, че за времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текат (чл. 3а, ал.1 т.1 от ЗМДВИП). Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения при безработица ще могат да се регистрират в бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок (чл. 3а, ал.2 т.1 от ЗМДВИП), т.е. няма да търпят санкция поради забавяне.
Във връзка с чл. 3а, ал.2 т. 2 от КСО, регламентиран в § 5. от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМДВИП, в който е посочено, че заявление по реда на чл. 54а, ал. 3  от КСО се подава в НОИ по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/ или с персонален идентификационен код /ПИК/, или на хартиен носител в съответната дирекция „Бюро по труда“.

Заявления за регистрация могат да се подават чрез лицензиран пощенски оператор в бюрата по труда или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (с КЕП или ПИК на НОИ). За целта могат да се използват електронните форми за подаване на заявление, чрез:
a)    Официалния сайт на АЗ;
b)    Чрез новата електронна услуга на АЗ и ДАЕУ;
c)    По електронна поща на ел. адрес на ДБТ (само за периода на извънредно положение за лицата, които желаят да ползват посредническите услуги на ДБТ).

В допълнение, бихме искали ви информираме, че съвместно с ДАЕУ са активирани общо 6 електронни административни услуги на Агенцията по заетостта. Същите на този етап са достъпни през Единен портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ, раздел „Социални дейности“/„Безработица и насърчаване на заетостта“, линкът към който е: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment
Електронните административни услуги включват:
1.    Приемане на заявки от работодатели за свободни работни места  – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/0424f386-6bd0-4c6a-8d52-b9394a7a8f88
2.    Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/885d29f8-9d68-4452-9c32-ad4b417a7f34
3.    Издаване на решения за прекратяване на регистрацията на търсещи работа лица – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/d2cdd761-816b-42f9-82da-6e57d7c67334
4.    Издаване на решения за възстановяване на регистрацията на търсещи работа лица – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/439c1e0d-495a-47b2-9227-540b54a30bcb
5.    Включване в обучение на възрастни – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/530d4256-8761-434e-a78d-b938d510708a;
6.    Издаване на служебна бележка за удостоверяване на регистрация на търсещо работа лице – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/3aacfaa7-da84-4151-8f5e-841cd3ecb391

Телефони за допълнителна информация ДБТ Каварна, филиал Шабла:
05743/4008  0882825230
0882825224
Телефон ТП на НОИ:0882912329

 

Информация: ДБТ Каварна.