Онлайн позициониране на бизнеса и региона

Катедра „Информатика“ към Варненски Свободен Университет кани на виртуална информационна среща представители на микро, малкия и среден бизнес от туристическата индустрия и представители на община Шабла.
Онлайн позиционирането на бизнесите в сферата на туризма са задължителен фактор за тяхното устойчиво развитие. Бизнес обектите като семейни хотели, къщи за гости, ресторанти и заведения са особено зависими от изграждането на онлайн репутация и присъствие, за да си гарантират откриваемост както от местни, така и от чуждестранни туристи. По време на виртуалната среща, ще бъдат представени силните страни и възможностите за създаване на дигитална реклама с цел достигане на различни бизнес цели. Ще бъдат разяснени ролите на собствените дигитални канали като уеб сайт, профили в най-популярните социални мрежи (Facebook и Instagram), присъствие в платформи като Tripadvisor и Yelp и ефективното позициониране на бизнеса в Google.
Тези канали представляват силен инструмент за онлайн присъствие на всеки бизнес. Субектите, предлагащи туристически продукти и услуги трябва да познават онлайн потребителското поведение и да удовлетворяват нуждата от предоставяне на информация на туристите. Често туристите планират изцяло онлайн своята почивка – от мястото за престой, през ресторантите, музеите и развлекателните места, които ще посетят. Това означава, че бизнесите с адекватно онлайн присъствие имат шанс да бъдат избрани, а останалите – губят тази възможност.
Индивидуалните бизнес потребности, които всеки туристически бизнес има, следва да бъдат насочени към една по-голяма и обща цел, а именно създаването на онлайн репутация и на самия регион/град. Представянето на културно-историческото наследство, природните забележителности, местните традиции и обичаи са важни за превръщането на община Шабла в желан туристически регион.
Виртуалната среща ще се състои на 4 юни /четвъртък/ от 11.00 ч. до 12:30 ч. на следния електронен адрес: meet.google.com/avp-dskm-hnb. Заповядайте и се информирайте за онлайн позиционирането на бизнесите в сферата на туризма.

Ларвицидна обработка на Шабленското и Дуранкулашкото езеро против комари

Община Шабла съобщава, че на 22 май 2020 г. ще се извърши ларвицидна обработка на Шабленското и Дуранкулашкото езеро против комари.
Ще се прилага препарата „Вектобак 12 АС“, Разрешение за предоставяне на пазара № 2443-1/ 20.09.2018 г.
Препаратът е безвреден за пчели и водни организми.
За изпълнител на обработката е определен „ДДД – 1“ ООД.
Възложител на третирането е Министерство на здравеопазването.

Задължителна регистрация на животновъдните обекти – лични стопанства

На основание чл. 137, ал. 13 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,  във всички кметства и кметски наместничества от община Шабла се приемат заявления до Директора на Областна дирекция по безопасност на храните, за регистрация на животновъдни обекти – лични стопанства, за отглеждане на селскостопански животни.
Заявления се приемат предварително и от стопани, които възнамеряват след 01.09.2020 г. да отглеждат в обектите си до три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези.
Към заявлението се прилагат документи за собственост или право на ползване на обекта и осигурено ветеринарномедицинско обслужване на обекта.
Съгласно Наредбата за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, касаещи отглеждането на животни, в личните стопанства на физически лица могат да се отглеждат до:
–    два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;
–    десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
–    три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
–    два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
–    десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
–    петдесет възрастни птици независимо от вида;
–    сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.
С подаването на заявление за регистрация собственикът на животновъден обект – лично стопанство декларира, че е запознат с основните си права и задължения по отглеждането на животни за лични нужди, произтичащи от законодателството.
Образец на заявление за регистрация на животновъден обект – лично стопанство е публикуван на Интернет страницата на община Шабла – https://shabla.bg/, раздел „Административно обслужване“ – „Административни услуги“ – „Административни услуги „Екология и селско стопанство“ и е наличен във деловодството на община Шабла, в кметствата и кметските наместничества по населени места

ИАРА отново зарадва потребителите на Домашния социален патронаж в община Шабла

На 7-и май, Домашният социален патронаж (ДСП) в Шабла получи дарение от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) – калкан (71 бр., 176 кг.) и морска лисица (4 бр., 9 кг.) Рибата е незаконен улов, конфискуван от Агенцията от акваторията на Шабла-Дуранкулак. Днес потребителите на Домашен социален патронаж получиха двойна порция рибена чорба и пържен калкан с гарнитура.

ИАРА регулярно дарява конфискувана риба на шабленския Патронаж – поне 3 пъти годишно, а тя се приготвя с вещина за възрастните и социално слаби хора в община Шабла.

Колективът и потребителите на ДСП сърдечно благодарят на ИАРА за жеста. Хората в Шабла отново се насладиха на вкусна и изобилна риба, този път в навечерието на празника – 9 май.

Община Шабла с одобрен проект по Фонд „Обединени срещу COVID-19“

Българският дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България обединиха усилия за създаването на дарителски фонд „Обединени срещу Covid-19” за подпомагане на лечебни заведения и общности в нужда в цялата страна по време на кризата с коронавируса. Целта е да се предостави финансова подкрепа за най-уязвимите групи, засегнати от кризата. До момента набраната в него сума е 954 000 лв.

На 24.04.2020 г. са одобрени 74 проекта на лечебни заведения, граждански организации, общини, читалища, както и социални инициативи на микро и малки предприятия от цяла България. Сред тях ще бъдат разпределени 673 984 лв. Отпуснатата максимална сума на проект е 10 000 лв. Община Шабла подаде проектно предложение, което е одобрено на първия кръг на кандидатстване. Настоящата инициатива е насочена към най-уязвимите групи, идентифицирани от ДСП и ДБТ и избрани за подпомагане в настоящoто предложение. Основните дейности, които Общината ще изпълни са закупуване на хранителни продукти, оформянето им в индивидуални пакети, доставянето им до адреса на всяко едно от лицата и изготвяне на отчет за извършените дейности и разходи. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е на стойност 9 971 лв. с ДДС.