ИАРА отново зарадва потребителите на Домашния социален патронаж в община Шабла

На 7-и май, Домашният социален патронаж (ДСП) в Шабла получи дарение от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) – калкан (71 бр., 176 кг.) и морска лисица (4 бр., 9 кг.) Рибата е незаконен улов, конфискуван от Агенцията от акваторията на Шабла-Дуранкулак. Днес потребителите на Домашен социален патронаж получиха двойна порция рибена чорба и пържен калкан с гарнитура.

ИАРА регулярно дарява конфискувана риба на шабленския Патронаж – поне 3 пъти годишно, а тя се приготвя с вещина за възрастните и социално слаби хора в община Шабла.

Колективът и потребителите на ДСП сърдечно благодарят на ИАРА за жеста. Хората в Шабла отново се насладиха на вкусна и изобилна риба, този път в навечерието на празника – 9 май.

Община Шабла с одобрен проект по Фонд „Обединени срещу COVID-19“

Българският дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България обединиха усилия за създаването на дарителски фонд „Обединени срещу Covid-19” за подпомагане на лечебни заведения и общности в нужда в цялата страна по време на кризата с коронавируса. Целта е да се предостави финансова подкрепа за най-уязвимите групи, засегнати от кризата. До момента набраната в него сума е 954 000 лв.

На 24.04.2020 г. са одобрени 74 проекта на лечебни заведения, граждански организации, общини, читалища, както и социални инициативи на микро и малки предприятия от цяла България. Сред тях ще бъдат разпределени 673 984 лв. Отпуснатата максимална сума на проект е 10 000 лв. Община Шабла подаде проектно предложение, което е одобрено на първия кръг на кандидатстване. Настоящата инициатива е насочена към най-уязвимите групи, идентифицирани от ДСП и ДБТ и избрани за подпомагане в настоящoто предложение. Основните дейности, които Общината ще изпълни са закупуване на хранителни продукти, оформянето им в индивидуални пакети, доставянето им до адреса на всяко едно от лицата и изготвяне на отчет за извършените дейности и разходи. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е на стойност 9 971 лв. с ДДС.

 

 

Одобрен проект по ПУДООС за благоустрояване в Шабла

За поредна година, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) обявиха конкурс в рамките на Национална кампания „За чиста околна среда – 2020 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. На проведени заседания на комисията по оценка на проектните предложения са постъпили 901 проекта на общини и кметства, от които 232 са одобрени за финансиране. Сред тях е и проект на община Шабла – Благоустрояване на паркова зона пред ул. „Добруджа“ на гр. Шабла“ на стойност 9 976,60 лв. с ДДС. Предвижда се благоустрояване и създаване на паркови пространства пред два от жилищните блокове чрез изграждане на кът с декоративна растителност и широколистни храсти, както и монтаж на паркови осветителни тела, кошчета за отпадъци и пейки.

Ще се изгради нова водоснабдителна мрежа в с. Дуранкулак

На заседание на Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда се прие решение да бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ, чрез трансфер по ЗДБРБ 2020 г. в размер до 1 886 396,95 лв. с ДДС за изпълнение на проект на община Шабла с наименование „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Дуранкулак, общ. Шабла“

Основната цел на проекта е „изграждане на качествена, съответстваща на всички стандарти в областта и незастрашаваща здравето на населението водоснабдителна мрежа в с.Дуранкулак“. По този начин ще се постигне устойчиво развитие на с.Дуранкулак и като цяло на Общината и ще се уеднаквят стандартите по отношение на водопроводната инфраструктура между община Шабла и другите големи агломерационни ареали.  Освен това значимостта на настоящия проект е свързана най-вече със задоволяване нуждите на потребителите от с. Дуранкулак от вода с питейни качества и е с приоритет на питейно-битовото водоснабдяване на населението. Към настоящият момент предстои подготовка на тръжната документация за избор на изпълнител на строително-монтажните работи и съответно обявяването й.

Община Шабла разширява обхвата на системата за разделно събиране на растителни отпадъци

През изминалата седмица на 152 домакинства в гр. Шабла бяха предоставени индивидуални съдове за разделно събиране на растителни отпадъци от личните дворове. Това е втората стъпка, която община Шабла прави след закупуването и поставянето на общо 27 броя кафяви контейнери с обем 1100 л. на обществено достъпни места в града, в изпълнение на разпоредбите за поетапно въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците.
Предоставянето на индивидуалните съдове за разделно сметосъбиране е продиктувано от необходимостта за въвеждане на персонална отговорност относно разделянето на биоотпадъците от общия поток.
Съдовете представляват кафяви пластмасови кофи с обем 120 л. и отвори за проветрение. Върху всеки от тях е поставен стикер с информация за предназначението му и глобите при нарушаване на нормативните разпоредби за разделяне на отпадъците. Съдовете са предназначени само и единствено за растителни отпадъци. Забранява се изхвърлянето на други видове отпадъци в тях, както и разпиляването на отпадъци около тях. При установяване на нарушения, на физическите лица се налага глоба в размер от 300 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв.
При предоставянето на индивидуален съд за растителни отпадъци представител на домакинството подписва приемо-предавателен протокол, в който са описани задълженията и отговорностите на лицата относно правилната му експлоатация.
Обслужването на кафявите кофи и контейнери и извозването на растителните отпадъци е с честота веднъж седмично и се изпълнява от Общинско предприятие БКСТРО.
За компостирането на разделно събраните растителни отпадъци община Шабла заплаща разходи по събирането и извозването им до Претоварна станция – Балчик, както и такса за преработването им в размер на 32,38 лв. за тон. Когато на Претоварната станция се извози смесен битов отпадък, към посочените по-горе разходи се прибавят още 36 лв./т. с ДДС – такса за депониране, 69 лв./т. – отчисления и 2,75 лв./т. – обезпечения. В тази връзка целите на системата за разделно събиране на отпадъците са основно две: намаляване на разходите за преработка на тон отпадък и намаляване на количеството отпадъци, подлежащи на депониране, респективно – удължаване на експлоатационния период на депото.
Снабдяването на гражданите от община Шабла със съдове за растителни отпадъци ще продължи поетапно и в следващите години, по райони, в зависимост от наличния за целта финансов ресурс.