Съобщение за изработване на ПУП за кв. 37 и 38 по плана на с. Крапец, община Шабла

Общинска администрация гр. Шабла съобщава на заинтересованите лица че е изработен ПУП:
Подробен устройствен план /ППР/-план за промяна на регулация с възложител община Шабла за кв.37, кв.38 по плана на с. Крапец, общ. Шабла
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Шабла, стая 105, ет.1

Енерго-Про организира изнесен офис в село Крапец

На 27 април (четвъртък) от 12.00 до 14.00 часа Енерго-про ще има изнесен офис в кметство село Крапец.
За поредна година ЕНЕРГО-ПРО обслужва клиенти в малки населени места в Североизточна България в рамките на проекта „В услуга на клиента“. През тази седмица компанията организира мобилни офиси за обслужване на клиенти на територията на областите Силистра и Добрич. В тях жителите на съответните населени места ще имат възможност да се възползват от услугите на ЕНЕРГО-ПРО, без да се налага да пътуват до областния център.
Инициативата е удобна възможност клиентите да актуализират данните си за кореспонденция. За целта е необходимо да представят документ за самолич-ност и документ за собственост на имота. Актуализацията на клиентските данни би спестила евентуални неудобства на клиентите при ползване услугите на ком-панията.
В мобилните офиси ще се предлагат редица услуги на ЕНЕРГО-ПРО – посети-телите могат да стартират процедура по смяна титуляра на партидата, да полу-чат консултация по въпроси, свързани с потреблението на електроенергия, да се информират за процеса по присъединяване на нов обект към електроразпределителната мрежа и други.
Организирането на изнесени офиси по проекта „В услуга на клиента“ стартира през 2014 година и се превърна в традиция в комуникацията с клиентите на дружеството. За тяхно улеснение приемните се провеждат в различни населени места, където няма действащ център за обслужване на ЕНЕРГО-ПРО. Както и досега, компанията работи в сътрудничество с общинските администрации и кметствата при реализацията на инициативата.

Обявление по чл. 128 от ЗУТ

Общинска администрация гр. Шабла на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтерeсуваните лица, че е изработен за ПУП- ПП /парцеларен план/ за линейна инфраструктура – трасе на подземен водопровод обслужващ поземлени имоти 24102.11.89, 24102.11.118, 24102.11.119, 24102.11.120, 24102.11.121, 24102.11.122, 24102.11.123, 24102.11.124 и 24102.11.125 по КК на с.Дуранкулак,община Шабла с възложител „ЕМ ВИ ЕФ ХОЛДИНГ”АД.
В едномесечен срок от обявлението на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр. Шабла /Техническа служба/- стая 105.

Обявление по чл. 128 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтерeсуваните лица, че е изработен за ПУП- ПП /парцеларен план/ за линейна инфраструктура – трасе на подземен електропровод от ВЕЛ-20KV до трансформаторен пост обслужващ поземлени имоти 24102.11.89, 24102.11.118, 24102.11.119, 24102.11.120, 24102.11.121, 24102.11.122, 24102.11.123, 24102.11.124и 24102.11.125 по КК на с.Дуранкулак, община Шабла с възложител „ЕМ ВИ ЕФ ХОЛДИНГ”АД.
В едномесечен срок от обявлението на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/- стая 105.

Обявление по чл. 128 от ЗУТ

На основание чл.128, от ЗУТ съобщаваме Ви, че е изработен ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-план за промяна на регулацията за част от кв.6, и план застрояване на УПИ ХVІІІ-40 и УПИ ХІХ-549,565 по плана на с.Крапец, община Шабла
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр.Шабла, стая 105, /техническа служба/
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла