Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда община Шабла съобщава, че е постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за “Създаване на ботаническа градина с оранжерии” в ПИ № 10032.10.22, землище с. Ваклино, община Шабла, с Възложител ФОНДАЦИЯ «ДОБРУДЖА, ПРИРОДА И ХОРА».
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до постъпилата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в сградата кметството в с. Ваклино, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.
Срокът за обществен достъп е от 25 април до 9 май 2017 година включително.

Община Шабла
25.04.2017 г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Публичен конкурс за отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост

Общинска администрация тр.Шабла на основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от ЗОС, чл.70, ал.1 от НРПУРОИ и решение на Общински съвет гр.Шабла № 237/30.03.2017 г., обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща 20 кв.м от покривно пространство на сграда на Общинска администрация Шабла с идентификатор ПИ 83017.504.4305.1 по КККР на гр. Шабла. Целта е поставяне на електронно-съобщителни съоръжения – мачта за GSM антени и телекомуникационно оборудване, съгласно схема – приложение.
Задължително условие за участие в конкурса е предмета на дейност на участниците да е свързан с изграждане, поддържане и използване на обществена клетъчна мрежа и предоставяне на далекосъобщителни услуги на цялата територия на страната.
Дата на публично оповестеният конкурс – 10:00 часа на 23.05.2017 г.
Срок на договора за наем – 5 години.
Начална месечна конкурсна цена – 400.00 лв. с ДДС
Стойност на конкурсната документация – 20 лв. Получава се в стая 106 в сградата на общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитна вноска за участие в конкурса е 20% от първоначалната конкурсна месечна наемна цена и се внася по сметка BG64 CECB 9790 3347 2437 00, BIC: CECBBGSF при „ЦКБ” АД до 22.05.2017 г. до 15:00 часа.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.

Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда община Шабла съобщава, че е постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на “Девет жилищни сгради” в ПИ №№ 24102.11.89, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 и 125, землище с. Дуранкулак, община Шабла, с Възложител «ЕМ ВИ ЕФ ХОЛДИНГ» АД, гр. София.

За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до постъпилата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в сградата кметството в с. Дуранкулак, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.

Срокът за обществен достъп е от 21 април до 5 май 2017 година включително.

 

Община Шабла

21.04.2017 г.

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Публичен търг за отдаване под наем на общински терени в регулация за стопанските 2016-2017 г.; 2017-2018 г. и 2018-2019 г. за срок от три години

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.2 и чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.70, т.2 от НРПУРОИ и Решение № 142/04.08.2016 г. по Протокол №15 на Общински съвет гр.Шабла, обявява публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени в регулация за стопанските 2016-2017 г.; 2017-2018 г. и 2018-2019 г., за срок от 3 /три/ години с начална цена за наем на 1 дка – 11.25 лв/дка
Търгът ще се проведе на 11.05.2017 г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Земеделската земя е в землището на село Тюленово, както следва:
ПИ 73780.501.3 – 1.105дка ПИ 73780.501.13 -1.500дка ПИ 73780.501.15 – 1.611дка
ПИ 73780.501.23 – 1.687дка ПИ 73780.501.32 -8.143дка ПИ 73780.501.126- 1.810дка
ПИ 73780.501.133- 1.205дка ПИ 73780.501.134-0.982дка ПИ 73780.501.395- 0.984дка
ПИ 73780.501.401- 0.816дка ПИ 73780.501.402-0.972дка ПИ 73780.501.403-0.897дка
ПИ 73780.501.404 -1.073дка ПИ 73780.501.405-1.182дка ПИ 73780.501.406-1.000дка
ПИ 73780.501.407 -1.064дка ПИ 73780.501.409-1.319дка ПИ73780.501.412-0.836дка
ПИ 73780.501.413 -0.741дка ПИ 73780.501.414-0.815дка ПИ73780.501.415-0.845дка
ПИ 73780.501.416 -0.730дка ПИ 73780.501.417-0.782дка ПИ 73780.501.418-0.724дка
ПИ 73780.501.419 -0.668дка ПИ 73780.501.421-1.268дка ПИ 73780.501.422-1.152дка
ПИ 73780.501.423 -1.540дка ПИ 73780.501.424-0.788дка ПИ 73780.501.425-0.838дка
ПИ 73780.501.426 -0.850дка ПИ 73780.501.428-1.156дка ПИ 73780.501.429-0.970дка
ПИ 73780.501.430 -0.909дка ПИ 73780.501.431-0.990дка ПИ 73780.501.432-1.314дка
ПИ 73780.501.434 -1.118дка ПИ 73780.501.436-0.780дка ПИ 73780.501.437-0.796дка

Стойността на документацията е 30.00 лв./тридесет лева/ и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 15:00 ч. на 10.05.2017 г.
Получаването на тръжна документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 15:00 часа на 10.05.2017 г. Внася се обща сума с едно платежно нареждане, придружено от подробен опис за кои имоти се участва.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 15:00 часа на 10.05.2017 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108