Започна публичното обсъждане на проекто-бюджета на община Шабла за 2019 г.

Започна публичното обсъждане на проекто-бюджета на община Шабла за 2019 година в селата Горун и Тюленово.
По предварително обявен график, екип, воден от кмета на Община, Мариян Жечев ще обходи всички села в границите на община и град Шабла.
Бюджетът на община Шабла за 2019 година ще бъде в размер на 6 437 145 лв.
През настоящата година не се предвижда увеличение на такса битови отпадъци и данъците в община Шабла, с изключение на данъка за превозните средства. До месец септември, т.г ще бъде продължен и проекта за социални асистенти и домашни помощници.
По проект се обновява спортната зала в града. Предстои ремонт и на детската градина, също по проект.
В капиталовата програма е предвидено ремонт на покривните конструкции на сградите на кметства и читалища в Общината, рехабилитация на уличната мрежа в града. 80 хил.лв са заделени за пътя Ваклино – Смин – Черноморци и Дуранкулак – Граничар.
Въпросите, от които се интересуваха хората бяха свързани с водоподаването и частична подмяна на водопроводи, с ремонта на улици или поне запълването на дупките, проблеми с уличното осветление, безстопанствените кучета и други, свързани с ежедневието ни.
За повече подробности посетете сайта на община Шабла,  категория „Бюджет и финанси“, където е публикуван проекто-бюджета за 2019 година.

 

Съобщение по чл.129, ал.2 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-05 от 03.01.2019 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ, ІV, VІІ, ХІІІ и УПИ ХІV част от кв.140 по плана на гр. Шабла, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”.
В 14 дневен срок от съобщението, да направят писмени възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр. Добрич
08.01.2019г.

Съобщение по чл. 129, ал.2 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-07 от 03.01.2019 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ и УПИ ХХІ част от кв.2 по плана на с.Езерец, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”.
В 14 дневен срок от съобщението, да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич
08.01.2019г.

Съобщение по чл. 129, ал.2 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-05 от 03.01.2019 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ, ІV, VІІ, ХІІІ и УПИ ХІV част от кв.140 по плана на гр.Шабла, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”.
В 14 дневен срок от съобщението, да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич
08.01.2019г.

Съобщение по чл. 129, ал.2 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-06 от 03.01.2019 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ІV, V, VІ и УПИ VІІ част от кв.87 по плана на гр.Шабла, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”.
В 14 дневен срок от съобщението, да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич
08.01.2019г.