Уведомление на „Електроразпределение Север“ АД относно съвети и правила за безопасност при работа в близост до електропроводи

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ РАБОТА СЪС СТРОИТЕЛНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ В БЛИЗОСТ ДО ЕЛЕКТРОПРОВОДИ

ВИНАГИ СПАЗВАЙТЕ ДИСТАНЦИЯ ПРИ РАБОТА ДО ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ!
» Внимавайте! Погледнете нагоре преди да започнете да работите
в области, където има електрически мрежи;
» Бъдете винаги наясно с височината на машините. Запомнете,
че волтова дъга може да се образува при 3 до 5 метра въздушна
дистанция в зависимост от напрежението на въздушната линия;
» При вятър проводниците на електропровода може да се
разлюлеят и безопасните разстояния до машините да се
намалят.
МИНИМАЛНИ ВЕРТИКАЛНИ РАЗСТОЯНИЯ МЕЖДУ ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ (ВЕЛ) И ТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ
1 kV – 1,5 m 20 kV – 2 m 110 kV – 4 m 220 kV – 5 m 400 kV – 8 m
Най-малки вертикални разстояния от проводниците на ВЕЛ над 1000 V до повърхността на земята в ненаселени места е 6 метра.
При придвижване под електропроводи
машините да са в транспортно
положение!
Задължително трябва да се знаят транспортните, работните височини и максималния обсег на удължаващите се части на машините. Това трябва да се съобразява с терена и разположението на
електроразпределителните съоръжения.
Основни правила при работа със
строителни и селскостопански машини в близост до електропроводи
При прибиране на реколтата е
препоръчително машините да жънат
успоредно на електропроводите,
при възможност без да ги пресичат!
Теренът често е неравен и има опасност на места машините да се приближат опасно до проводници под напрежение. Ако се налага пресичане или работа в близост до електропроводи, да се проверява предварително височината на машините и безопасните разстояния до частите под напрежение или да се осигурява лице за наблюдение.
При работа със строителни машини,
операторът предварително да огледа
работната площадка, така че да е на
безопасно разстояние от електропроводи!
Преди повдигане на коша / гондолата на самосвала, да се огледа площадката и тези действия да се извършват извън опасните зони на електропроводите. Да се има предвид, че при вдигната гондола на самосвала височината може да достигне 6,5 метра. Дейности с бетонпомпи, багери, автокранове и челни товарачи да се извършват, след като предварително са уточнени местата, съоръженията и частите под напрежение.
! При необходимост да се поиска изключване и обезопасяване на електропроводите от страна на ЕРП Север.
Да се уговорят предварително всички знаци,
които ще бъдат подавани с ръце, за да не се
получава разминаване!
Лицето, което сигнализира за опасностите, трябва да застане извън пътя на движение на машината и на място, откъдето има възможност за визуално наблюдение на всички маневри, без да бъде изложено на опасност и където водачът може да го вижда по всяко време. Сигналите, които се подават с ръце, трябва да са точни, опростени и лесни както за извършване, така и за разбиране.
Основни правила при работа със
строителни и селскостопански машини в близост до електропроводи
Контакт на строителни и
селскостопански машини с
електропроводи!
Какво да правите, в случай че превозното ви
средство попадне под напрежение?
Ако машината или приспособленията към нея влязат в контакт с електропровод, това може да се окаже фатално за всеки, който докосне машината. Не разчитайте, че гумите или каучуковите подметки на обувките ще ви предпазят – те не осигуряват изолация срещу поразяване от електрически ток. Гумите могат да се подпалят, а подметките на обувките да бъдат повредени.
Стъпка 1:
Запазете спокойствие. Изключете внимателно двигателя и системите на превозното средство. Ако е възможно, се отдалечете при работа с изнесен пулт. Извикайте службите за спешно реагиране и им дайте точното си местонахождение.
» Останете в кабината, особено ако електропроводът е в контакт с превозното средство. При паднал проводник от електропровода на земята има потенциална разлика и зоната в близост до превозното средство ще е под напрежение. Ако излезете навън, през тялото ви към земята ще протече електричество и резултатът ще е токов удар;
» Безопасно е да използвате мобилен телефон. За спешни случаи се свържете с телефон 112 или със съответното електроразпределително дружество. Денонощната телефонна линия на ЕРП Север АД е 0700 161 61;
» Предупредете други лица, които може да са наблизо, да стоят настрана (поне на 10 м от превозното средство) и изчакайте, докато пристигнат служители от електроразпределителното дружество, за да сте сигурни, че захранването на електропровода е прекъснато.
Стъпка 2:
Ако рискът се увеличи (гумите запушат или се запалят, възникне пожар или усетите миризма на гориво), отскочете възможно най-далече, като се постараете да свиете тялото си така, че да няма точки, които да допират земята на разстояние една от друга и дръжте другите настрана. Никога не осъществявайте едновременно контакт с превозното средство и земята.
» Подобно на вълни в езеро, напрежението намалява, колкото по-далеч е от източника. При стъпване от едно ниво на напрежение на друго, тялото се превръща в път за електричество. Безопасният начин на отдалечаване от превозното средство е като държите двата крака заедно или максимално близо, когато напускате зоната. Правилните начини са да подскачате със събрани крака или да ги плъзгате по земята така, че пръстите на задния крак да са максимално близо (да докосват) до петата на предния крак;
» Безопасното разстояние, при което няма опасност от попадане под напрежение при електропроводи 20 kV, е минимум 8 метра.

Проект „Патронажна грижа + в община Шабла“

На 16 юли 2021 година община Шабла подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Шабла“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., приоритетни оси „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.
Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.
Проектът ще се изпълнява от звено към общинската администрация.
По дейност „Патронажна грижа +“ ще се осигури здравна, социална и психологическа подкрепа на минимум 19 лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Всеки потребител ще получава комплекс от услуги до 2 часа на ден: помощ в дома (почистване, пране, социални контакти и др.); медицински услуги, които не се предоставят по НЗОК в домашна среда като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; психологическа подкрепа с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги. За предоставянето на услугите ще бъде сформиран мултидисциплинарен екип от пет лица – трима домашни помощници, медицински специалист и психолог.
Дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ ще се свежда до:
• осигуряване на лични предпазни средства на персонала в социалните услуги;
• въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;
• осигуряване на компютърна техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране).
В тази връзка, за период от 12 месеца, ще се назначи помощен персонал от четирима хигиенисти, които ще извършват дезинфекция и почистване и други спомагателни дейности, свързани с епидемичната обстановка на помещенията, в които се предоставят социални услуги.
Продължителността на проекта е 14 месеца, считано от 13 септември 2021 година – 2 месеца подготвителни дейности и 12 месеца реално предоставяне на социални услуги.
Проект „Патронажна грижа + в община Шабла“ се финансира от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съгласно договор № BG05M9OP001-6.002-0183-C01. Стойността на предоставеното безвъзмедно финансиране е 100 798,56 лв. и представлява 100 % от одобрените и реално извършени разходи.

Приключи националният скаутски лагер в Шабла

На 20 юли 2021 година приключи Националният скаутски лагер – „Фарът – 110 скаутски приключения“, който стартира на 16 юли в Градския парк на Шабла.
Организация на българските скаути (ОБС) проведе своето най-голямо събитие за годината сред алеите на шабленския парк. Стотици скаути от цялата страна и техните лидери-доброволци отпразнуваха 110 години от запалването на искрата на скаутството в България. През дните на лагера, децата и младежите от ОБС играха и се забавляваха, като имаха и полезни практични занимания.
Заключителната част в последната вечер от пребиваването на скаутите в Шабла започна със строяването на всички участници в лагера, след което те бяха поздравени от настоящият президент на организацията – Слав Гиндянов. Той благодари на кмета на община Шабла, Мариян Жечев и на заместника му Петър Атанасов като им връчи благодарствени писма за оказаната подкрепа.
В привествието си, кметът на общината изказа радостта си от случващото се тази вечер и че след този ден Шабла има вече толкова много приятели сред българските скаути, а не както беше досега само Живко Жечев – шабленец и бивш председател на местния скаутски клуб. Кметът Жечев пожела на скаутите отново да дойдат в Шабла.
„Да оставим по-добри деца за нашия свят.“ – се обърна заместник-кметът, Петър Атанасов към всички лидери и ръководители присъстващи на лагера.
Преди да положат клетва малки и големи скаути, вълчета и лидери, бе запален скаутския огън.
„До следващите национални лагери, където печелим нови приятели“ – си пожелаха всички на сбогуване.