Съобщение по чл. 58, ал. 10 от Нaредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии

На основание чл. 58, ал. 10 от Нaредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране  в горските територии, община Шабла публикува протокол от проведено обществено обсъждане и мотивирана справка за приетите и неприетите бележки и препоръки по изработения проект на Областен план за развитие на горските територии на Област Добрич.

Становища ОПРГТ ДОБРИЧ

Присъствен списък община Шабла

Община Шабла Протокол обществено обсъждане

Мотивирана справка ОПРГТ Добрич

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект – ПИ 24102.501.407.1 по КК на с. Дуранкулак – частна общинска собственост за търговия, с площ 18 кв.м.

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 14, ал.2 и чл.8, ал.4 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.93, ал.1, т.2 и чл.95, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 495/30.01.2019 г. по Протокол № 52 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-112/15.03.2019г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самосточтелен обект – ПИ 24102.501.407.1 по КК на с.Дуранкулак – частна общинска собственост, за търговия, с площ 18.00 кв.м.

Самостоятелния обект се отдава за срок от 5/пет/ години, считано от датата на сключване на договор.
Началната тръжна на обекта е в размер на 27.00/двадесет и седем 0.00/лева на месец с вкл. ДДС.
Търгът ще се проведе на 10.04.2019 г. /сряда/ от 09:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена за терена, за който се кандидатства и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 17:00 часа на 09.04.2019г.
Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 09.04.2019г.
Получаването на тръжна документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на терените всеки работен ден от 02.04.2019 до 09.04.2019г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 09.04.2019г.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 17.04.2019г. от 09:30 ч.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20 % от началната тръжна цена за терена, за който се кандидатства и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 17:00 часа на 16.04.2019г.
Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 16.04.2019г.
Получаването на тръжна документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на терените всеки работен ден от 11.04.2019г. до 16.04.2019г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 16.04.2019г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на малък хотел с ресторант и басейн“ в поземлен имот с идентификатор 24102.503.186 (номер по предходен план 504.153), с площ 6378 кв. м., урбанизирана територия, по плана на с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, с Възложител „НОРТ БЕЙ“ ООД, гр. Шабла.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.
Срокът за обществен достъп е за периода от 13 март 2019 година до 27 март 2019 година включително.

Община Шабла
13.03.2018 г.

DISK 7676

В ход са още два европейски проекта на община Шабла

Проект „Информационна кампания на територията на община Шабла на тема „Полезността на продуктите от риба и аквакултури““, финансиран по Договор № МДР-ИП-01-22/07.03.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
Проектът е насочен към провеждане на регионална информационна кампания за повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурите. Планирано е събитията да се проведат в периода май-септември и по този начин да достигнат до максимален брой хора. Целевите групи, към които е насочен проекта са: гражданите на община Шабла; заетите в сектор Рибарство, които чрез провеждането на мероприятието ще имат възможност да популяризират своите местни рибни и други деликатеси; гости, туристи и посетители на града. Предвиденият еднодневен Рибен фестивал в градския парк на Шабла ще бъде част от “Празник на плодородието – Шабла 2019“. Идеята Рибния фест да се проведе именно в този момент е свързан с факта, че „Празникът на плодородието“ всяка година се посещава от забележимо все повече хора и участниците са най-разнообразни. Именно тук се дава възможност заетите в сектор „Рибарство“ да популяризират своите местни рибни и други деликатеси. Празникът с всяка следваща година се ползва с повишен интерес и един допълнителен Рибен фестивал с водещ акцент за значимостта, полезността на рибата, аквакултурата и сектор Рибарство, като цяло ще доведе до нарастване на интереса и консумацията на продуктите от сферата. Повишаването на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурите ще доведе и до повишаване на доходите на заетите в сектор „Рибарство“ чрез прибавяне на нова стойност към традиционната им практика, а именно предоставяне и популяризиране на местни рибни деликатеси, което води и до затваряне на цикъл (добив, производство и реализиране на продукция).
Максималната стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ, която се предоставя по проекта, е в размер на 34 783,60 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 6 месеца от подписването на договора за БФП.
Одобрено е и проектно предложение на Община Шабла „Заедно можем повече“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-2.018 „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“- Компонент 1. Финансовата подкрепа се предоставя по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), която е определена за водеща програма, и по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР.
По проекта се цели да се допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и за трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. Предвижда се да се изпълняват следните дейности по ОП “РЧР“ като: активиране на икономически неактивните лица и включването им в заетост, предоставяне на качествени здравни услуги и развитие на ромската общност за преодоляване на негативните стереотипи. Друга група дейности по ОП „НОИР“ включва допълнително обучение по български език за деца за които не е майчин, осигуряване на подходяща образователна среда в Детската градина „ Дора Габе“ чрез сформиране на четири клуба насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда. Също така са включени дейности насърчаване участието на родителите в образователния процес и сформиране на две извънкласни школи в СУ „ Асен Златаров“ насочени към развиване и допълнителни умения на учениците на етническите малцинства и техните връстници за развитие и съхранение на културната идентичност в интеграционна и мулткултурна среда.
Партньори по проекта са: община Шабла, ДГ „Дора Габе“, Роси Ержи ЕООД и Център за етнически диалог „Амалипе“.
Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 380 889,67 лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция. Срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2020 г.

 

Голямото пролетно почистване на Дуранкулашкия плаж

На 10 март 2019 година, неделя, се проведе почистване на плажната ивица и дюните между Дуранкулашкото езеро и морето. Почистена беше над 2,5 км. от плажната ивица. Събрани и извозени бяха 53 чувала с отпадъци.
В инициативата се включиха около 40 участници – скаутите и техните ръководители, служителите на кметство с. Дуранкулак, стопаните на къмпинг „Космос“, доброволци от Дуранкулак, Балчик, Добрич и Варна.
Благодарим на всички за ентусиазма, споделеното време, безвъзмездния труд, за усмивките, веселото настроение и за радостта да сме заедно навън сред природата. Очаквайте датата на почистванетo на останалата част на плажа от към Крапец.