Започна юбилейния фестивал по шахмат „Шабла 2019“

От 3 до 6 октомври в хотел-ресторант „Тюленово“ се провежда Десетият юбилеен открит международен фестивал по шахмат „Шабла 2019“.
Началото на турнира постави Деян Димитров – председател на СКШ „Хармония“ – Шабла. Той обяви, че турнирът се организира по повод 50 години от обявяването на Шабла за град и 25 години от създаването на местния клуб по шахмат.
Официални гости на откриването бяха председателят на Общинския съвет, д-р Йорданка Стоева и вр.и.д.кмет на община Шабла, Цветелин Йорданов.
Д-р Стоева благодари на Деян Димитров, че вече 10 години организира този турнир. Тя приветства с „Добре дошли на Тюленовския бряг!“ всички желаещи – хора на различна възраст, да грабнат призовите места. Нарече шахмата – „играта на интелигентните хора“. Пожела успех и нека емоциите да надделеят.
„Прекрасни мигове на Шабленския бряг“ – каза още д-р Стоева.
Цветелин Йорданов също поздрави юбилярите и пожела с всяка изминала година, турнирът да бъде във все по-голям формат.
Обърна се към присъстващите за спортсменска игра и да победи най-добрия.
Различното тази година е смяната на досегашния главен съдия. Тази година ролята поема Петромир Панайотов от Шумен.
Събитието се провежда под патронажа на Мариян Жечев – кмет на Община Шабла и д-р Йорданка Стоева – председател на Общински съвет – Шабла.

Съобщение по чл. 128, ал.1 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
Обявява на заинтересуваните лица, че е изработен ПУП-ППР/Подробен устройствен план – план за промяна на регулация заУПИ І, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ от кв.36 и план застрояване за УПИ І от квартал 45 по регулационния план на с.Крапец, община Шабла
В едномесечен срок от обявлението на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/- стая 105

Община Шабла получи нов противопожарен автомобил

Община Шабла получи противопожарен автомобил, дарение от община Терешин, Полша.
На церемонията присъстваха Ярослав Годун – съветник на посолството на Р.Полша в България, Анджей Качик – ръководител на доброволното формирование в Терешин, Ядвига Дурчак – ръководител на пенсионерския клуб, чийто членове гостуват в Шабла, гл.инсп.Стоян Георгиев – началник сектор „Превантивна и контролна дейност“ при РД ПБЗН-Добрич,  Мариян Жечев, вр.и.д.кмет Цветелин Йорданов, Стоян Стоянов – ръководител на доброволното формирование в Общината.
Част от програмата бяха изпълненията на мажоретния състав при Общински детски комплекс с ръководител Надя Иванова.
Председателят на Общинския съвет, д-р Йорданка Стоева, която води церемонията, разказа за отношенията ни с побратимената община Терешин.
Началото се поставя през 2016 година, когато се подписва договор за сътрудничество. Следват визити на наши ученици в Полша и обратно – техни идват в Шабла. Група съветници, водени от заместник-кмета на Общината бяха на посещение в Терешин.
„И така през годините, с всеки изминал ден отношенията ни ставаха все по-приятелски“ – каза д-р Стоева.
На 26 август тази година, в Зеления образователен център се проведе изложба на Полския културен институт в София и представянето на книгата на Емил Басат „За Полша с любов“.
Заместник – кмета, Марек Яворски и Богдан Бензел – началник отдел „Просвета“ в Терешин, присъстваха на тържествената сесия по повод честването на 50 години Шабла град.
Кметът на община Шабла, Мариян Жечев и председателят на Общинския съвет, д-р Йорданка Стоева бяха гости на честванията за 80-та годишнина от началото на Втората световна война.
Материалната част на това сътрудничество и приятелство се изрази в дарение на кмета Марек Олеховски – противопожарен автомобил за доброволното формирование в Шабла.
Първи своето приветствие отправи Ярослав Годун. Той изрази радостта си, че е участник в отношенията между двете държави и общини. Обяви, че от 20 години работи в България и рядко е присъствал на такива събития, в които връзките между двата народа са толкова съдържателни. Благодари на кмета Жечев, че поддържа отношенията между двата народа, живи.
„В мое лице имате приятел“ – каза още Годун.
„Нашите отношения и приятелство започнаха през 2016 година и вече дават резултати. Вие се запознахте с нашата култура, ние с вашата. Приятелството ни има вече и материален характер – противопожарен автомобил, който ни подарявате.
Със 100 годишна история е вашето доброволно формирование, докато нашето сега прохожда. Именно от този подарък имахме нужда, след големия пожар в село Дуранкулак на 29 август.
Носете моите поздрави и на всички жители на община Шабла. Дано срещите ни бъдат повече.“ – каза  Мариян Жечев.
Преди да връчи ключа на автомобила, Анджей Качик сподели вълнението си, че може да участва в такова тържество и пожела колата да се използва за безопастността на всички жители на общината. Огнеборец демонстрира работата на противопожарния автомобил.
Поемайки ключовете Стоян Стоянов сърдечно благодари на своите приятели и обеща, че ще се грижат за подарения им автомобил, както те досега.
Д-р Стоева прочете и връчи благодарствено писмо до кмета на община Терешин, Марек Олековски.
Поздрав отправиха и група „Патриот“ с ръководител Стойчо Захов.
След това българи и поляци се отправиха към фестивала на хвърчилата.
На 22 септември групите от Полша отпътуваха .

Обява за подбор за длъжността „Преподавател“ – Школа по танцово изкуство

ОБЩИНА ШАБЛА

ОБЯВЯВА ПОДБОР

ЗА ДЛЪЖНОСТТА“ПРЕПОДАВАТЕЛ”- ШКОЛА ПО ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
Код по НКПД: 23555013

Във връзка с проект „Заедно можем повече“ финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, дейност 4 „Сформиране на две извънкласни школи насочени към развиване на допълнителни умения на учениците по етническите малцинства и техните връстници за съхраняване и развитие на културната идентичност в интеграционна мултикултурна среда“

За длъжността „Преподавател“ за Школа по танцово изкуство – 1 бр. при следните изисквания и условия:
-Длъжността е с НКПД: 23555013
-Минимални изисквания за заемане на длъжността: висше музикално образование в областта на танцовото изкуство,професионална квалификация: хореограф – педагог.

-Брой часове: 312  часа

Месторабота – Община Шабла

Работодател – Община Шабла

Предимство при извършване на подбора:
•    Опит в областта на танцовото изкуство;
•    Опит в изпълнение на сходни дейности;
•    Работа по изпълнение на проекти.

Кратко описание на дейността:
Преподавател „Школа по танцово изкуство“ сформира и изготвя програма на „Школата по танцово изкуство“, провежда занятията по график.

Начин на провеждане на подбора: по документи

Сключване на договор: с одобрените кандидати ще се сключи трудов договор

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора са:
Заявление за участие (по образец);
Автобиография  (по образец);
Копие от диплома за придобито образование и/или степен;

Копие от допълнителни квалификации;
Копие от трудова книжка.

Образци на документите изтеглите от прикачените файлове към обявата на сайта на община Шабла.

Продължителност на заетостта: до 31 декември 2020 г.

Краен срок за подаване на документите: до 17.00 часа на 30 септември 2019 г.

Място на подаване на документите: Деловодството на Община Шабла – Информационен център – 106 стая на 1- ви етаж, ул. „Равно поле“ № 35

Обявяване на резултатите:
Информационното табло в сградата на Община Шабла.

Заявление-за-участие

Автобиография-по-образец