Обява за подбор за длъжността младши специалист „Общностен медиатор“

В изпълнение на Проект „Заедно можем повече“, финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.018 -0041-C01 по OП „Развитие на човешките ресурси“, дейност 3 „Подобряване достъпа до качествени и здравни услуги и предоставяне такива услуги“ по процедура BG05M9OP001-2.018
Описание на длъжността:
Провеждане на кампании, беседи в общността за повишаване на здравната култура, промяна на нагласите за включване в здравно – осигурителната система. Организиране на профилактични прегледи и предоставяне на пакет от здравни услуги от различни специалисти и др.

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
• Средно образование – завършена образователна степен;
• Компютърна грамотност – Microsoft office, ел.поща, интернет;
• Добри организационни и комуникативни умения;
• Умения за работа в екип;
• Да не са осъждани.

Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
• Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;
• Знания в областта на националното законодателство касаещо въпросите за здравните услуги;
• Опит в изпълнението на програми и проекти;
• Умения за общностна работа;

Начин на извършване на подбора:
– подбор по документи;
– интервю

До участие в подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

Брой работни места, за които е обявен подборът –1 работно място

Работно време – не пълно работно време – 4-ри часов работен ден

Продължителност на заетостта: до 31 декември 2020 г.

Документи за кандидатстване:
– Заявление по образец;
– Автобиография по образец;
– Лична карта за справка;
– Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
– Копие на документ, удостоверяващ професионален опит (в случай, че кандидатът притежава такъв);
– Медицинско свидетелство (при одобрение за работа).

Образци на документите изтеглете от прикачените файлове към обявата, както и от Информационния център – 106 стая на 1 – вия етаж на община Шабла.

Място за подаване на документи:
Деловодството на Община Шабла – Информационен център – 106 стая на 1- ви етаж, ул. „Равно поле“ № 35

Краен срок за подаване на документи:
До 17.00 часа на 05.09.2019 г., включително.

Място за провеждане на интервю с кандидатите
Община Шабла, гр. Шабла

Дата за провеждане на интервю с кандидатите
Списък с допуснатите кандидати ще бъдe обявен на информационното табло на Община Шабла.

Обявяване на резултатите
Информационното табло в сградата на Община Шабла.

Автобиография по образец

Заявление 1 – ОП РЧР

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ореховите масиви, собственост на община Шабла

Общинска администрация гр. Шабла на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение № 576/10.07.2019г. по Протокол № 58 на Общински съвет Шабла и Заповед № РД-04-398/15.08.2019г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ореховите масиви, собственост на Община Шабла, за срок от 5 /пет/ години, както следва:
 Орехов масив Шабла – Горичане – начална тръжна цена 650.00 лв. без ДДС
 Орехов масив Крапец – начална тръжна цена 700.00 лв. без ДДС
Търгът ще се проведе на 04.09.2019 г. /сряда/ от 09:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена за масива, за който се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 17:00 часа на 03.09.2019г.
Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 03.09.2019г.
Получаването на тръжна документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 26.08.2019г. до 03.09.2019г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 03.09.2019г.

При неявяване на кандидати или ненаемане на всички масиви, ще се проведе повторен търг на 11.09.2019г. от 09:30 ч. за отдаване под наем на ореховите масиви, за срок от 5 /пет/ години.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20 % от началната тръжна цена за масива, за който се кандидатства и се внася по сметка BG BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 10.09.2019г.
Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 10.09.2019г.
Получаването на тръжна документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 05.09.2019г. до 10.09.2019г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 10.09.2019г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Съобщение за подпомагане на стопаните, извършили доброволно клане на прасетата си

Община Шабла съобщава на всички стопани, извършили доброволно клане на прасетата си в 20-километровата зона около свинекомплекса в с. Септемврийци, че от 08.30 до 17.00 часа на 19 август 2019 година (понеделник) и от 08.30 до 11.00 часа на 20 август 2019 година (вторник) ще се приемат заявления за подпомагане със средства в размер на 300 лв. на двор, за почистване и дезинфекция на стопанствата.
Заявленията се подават до кмета/ кметския наместник на населеното място.
За гр. Шабла заявленията ще се приемат в центъра за обслужване на граждани – ст. 106 в сградата на общината.
В заявлението за подпомагане стопаните посочват номер на лична банкова сметка, по която следва да им се изплати помощта, като прилагат копие на удостоверение за банковата сметка, издадено от обслужващата ги банка или посочват, че нямат открита банкова сметка. Към заявлението се изготвя констативен протокол за извършено клане на свине и за извършено почистване и дезинфекция, който се подписва от стопанина и от кмета/ кметския наместник на населеното място.
Информация за условията и реда за подпомагане и бланки за заявление и констативен протокол са качени на официалната Интернет страница на община Шабла: www.shabla.bg

Заявление

Констативен протокол

Условия и ред за подпомагане

Венци и цветя на паметната плоча на откараните

На 15-и август, Голяма Богородица, в Шабла се отбеляза 103-тата годишнина от депортацията от румънските власти на десетки хиляди добруджанци в концентрационни лагери в Молдова. Пред паметната плоча с имената на мъчениците от Шабла, оставили костите си в лагерите на смъртта, церемонията бе открита от ст. експ. „Културно и историческо наследство“ в ОА Шабла, Илиян Христакиев. В словото си, той разказа накратко на събралите се потомци историята на Добруджа преди Крайовската спогодба от 1940-а година, както и мъките и страданията на нашите предци, с които тя е наситена. Христакиев също припомни, че на територията на община Шабла, освен в града, паметни плочи с имената на откараните от съответните селище, има още и в селата Дуранкулак, Езерец и Граничар.
Пред паметната плоча с имената на страдалците, венци поднесоха: Общински съвет Шабла, кметът на Общината, Мариян Жечев и зам. кметът Цветелин Йорданов, Общинската организация на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва Шабла, Центърът за социална рехабилитация и интеграция, Центърът за обществена подкрепа, пенсионерски клуб „Надежда“, Сдружение „Обединени“ за Шабла. Цветя на плочата положиха и жители, и гости на града.