Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Пролез

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр.Шабла № 417/ 30.05.2018г. и Заповед № РД-04-247/22.06.2018 г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи в землището на с.Пролез, както следва:

ПИ 58596.36.160 – 0.554 дка
ПИ 58596.36.162 – 0.476 дка
ПИ 58596.36.163 – 0.899 дка

Имотите се отдават за срок от 2/две/ стопански години 2018-2019г. и 2019-2020г.
Начална тръжна цена за годишен наем на 1 дка – 80.00 лв/дка
Търгът ще се проведе на 18.07.2018 г. /сряда/ от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на документацията е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 11.07.2018г.
Получаването на тръжната документация става  в Центъра за обслужване на граждани, стая 106  на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00,  BIC: СЕСВ ВG SF  при „ЦКБ” АД до 17:00 часа на 17.07.2018г.
Оглед на имотите всеки работен  до 17.07.2018 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 17:00 часа на 17.07.2018 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от една стопанска година

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр.Шабла № 419/ 30.05.2018г. и Заповед № РД-04-246/22.06.2018 г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 1 /една/ стопанска година 2018-2019 г., с начална тръжна цена за наем на 1 дка – 80.00 лв/дка.
Търгът ще се проведе на 18.07.2018 г. /сряда/ от 09:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Списък с включената земеделска земя може да бъде открит на www.shabla.bg, раздел „Търгове и конкурси”.
Стойността на документацията е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 17.07.2018г.
Получаването на тръжната документация става  в Центъра за обслужване на граждани, стая 106  на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00,  BIC: СЕСВ ВG SF  при „ЦКБ” АД до 17:00 часа на 17.07.2018г.
Оглед на имотите всеки работен ден до 17.07.2018 г. от 13:00 ч. до 16:00ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 17.07.2018 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

списък земя чл.19 за 1год 2

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

Във връзка с усложнената епизоотична обстановка в цяла Европа, включително Румъния, където има констатирани над 50 огнища на заболяването африканска чума по свинете (АЧС) и опасността от проникването на заболяването на територията на Република България, Министерство на земеделието, храните и горите изисква от гражданите спазването на следните мерки за недопускането на заразата:
1.    Да се ограничи придвижването на свине и продукти, добити от тях.
2.    Да не се въвеждат нови свине в животновъдния обект. При въвеждане да се предприемат адекватни превантивни мерки за смекчаване на риска от внасяне на АЧС в животновъдния обект. Да  се въвеждат животни само от проверени животновъдни обекти.
3.    Да се извършва редовно почистване и дезинфекция на транспортните средства, с които се превозват животните.
4.    Новозакупените животни да се държат под карантина поне 30 дни.
5.    Да не се изхвърлят отпадъци на нерегламентирани места.
6.    Да не се използват едни и същи превозни средства, работнo и предпазно облекло, в различни животновъдни обекти.
7.    Да не се хранят животните с животински отпадъци.
8.    Да не се хранят животните с пресни фуражи, добити в заразени райони с вируса на АЧС.
9.    В помещенията с животни да влизат само хората, които се грижат за тях.
10.    Да се информира Българска агенция по безопасност на храните в случай на мъртви и съмнителни за заболяване свине.
11.    Клането на домашни свине да се извършва под ветеринарномедицински контрол.
12.    Диви свине или части от тях, независимо дали са били отстреляни или намерени мъртви, да не се въвеждат в животновъдни обекти/ лични стопанства, в които се отглеждат свине.
13.    За намерени трупове на умрели диви свине или части от тях да се информира Българска агенция по безопасност на храните.
14.    При осъществяване на ловна дейност да се използва отделно/ различно от ежедневното облекло.
15.    Да се ограничат посещенията с лични автомобили в Румъния, за да не се внесе заболяването.
За вируса на АЧС разстоянията не представляват никаква пречка в разпространение на хиляди километри. Болестта се проявява с висока смъртност, липсва лечение и ваксина. Веднъж проникнала в дадена държава тя оказва значително негативно въздействие върху търговията, поминъка на свиневъдите и ловното стопанство. Изкореняването й е изключително трудно и при дивите свине може да отнеме години, поради което превантивните дейности и готовността за ранно откриване и предприемане на спешни действия са най-ефикасната мярка за борба със заболяването и неговия контрол с оглед опазване популацията от домашни свине.
С оглед реалната и сериозна опасност, всички заинтересовани страни от региона на държавата следва да работят координирано и да прилагат стриктно всички превантивни мерки.

Електропастир ще ни пази от африканската чума по свинете

Предстои полагането на електропастир по цялата сухоземна българо-румънска граница, в т. ч. и в община Шабла. Мярката е част от превантивните действия, които предприема Министерството на земеделието, храните и горите срещу заболяването африканска чума по свинете. Целта на електропастира е да възпрепятства преминаването на болни животни от Румъния в България и евентуалното пренасяне на заболяването, огнища на което са установени в няколко области в Румъния. Поставянето и поддръжката на тази временна ограда са сериозен разход, но още по-значителна е стойността на щетите, които заразата нанася.
Към настоящия момент в България няма установени болни животни.
Разпространението на африканската чума, за която няма ваксина и лечение, става чрез битови отпадъци, изхранване на животните с кухненски отпадъци, чрез дивите животни, които имат както движение през границата и влизат от Румъния, така и вътрешно движение и чрез биологични вектори – кърлежи, които преди това са имали контакт с инфектирани гостоприемници.
Сред другите мерки, предприети срещу навлизането на заразата на територията на страната са забраната за въвеждането на свинско месо и на суровини и храни, съдържащи в състава си свинско месо, предназначени за лична консумация от държавите членки на ЕС и от трети страни, извършването на дезинфекции на граничните пунктове по границата с Румъния, засилен граничен контрол и контрол на МПС за превоз на животни без документи, засилен отстрел за намаляване популацията на диви свине.
Две са населените места от община Шабла, през чиито землища ще премине електропастира – с. Граничар и с. Дуранкулак. През миналата седмица бяха проведени дезинсекционни обработки в крайморските населени места от общината, които са част от дейностите на местно ниво срещу разпространението на заразата. Предстои възлагането на още такива. Определен е и терен за загробване на умрели животни, който ще се ползва в случай на необходимост.