Съобщение по чл. 129, ал.2 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-44 от 31.01.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХI, ХІІ, ХІІІ и ХІV част от кв.6 по плана на с.Езерец, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура.
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр. Добрич

05.02.2018 г.

Съобщение по чл. 129, ал.2 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-42 от 31.01.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ IІІ, част от кв.7 по плана на гр.Шабла, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура.
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич

5.02.2018г.

Важна информация за въвеждане на временна организация и безопасност на движението за периода от 6,00 часа на 01.02.2018 г. до 16,00 часа на 02.02.2018 г. по път Шабла-Шабленски фар-Тюленово-Камен бряг-Свети Никола-Българево-Каварна

Създаване на временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, във връзка с обект:  „Изграждане на тръбен водопровод Ф 1000 мм на път III-901 /п.к.I-9 Шабла-Шабленски фар-Тюленово-Камен бряг-Свети Никола-Българево-Каварна п.к. I-9/, при км 5+205“

 Заповед на Директора на Областно пътно управление – Добрич

Кметът на Шабла Мариян Жечев получи награда „Кмет на годината за 2017 г.“ в категория „Околна среда – малки региони“

Кметът на Шабла Мариян Жечев получи награда „Кмет на годината за 2017 г.“. Наградата е в категория „Околна среда – малки региони“ и бе връчена от Снежана Димитрова – продуцент на предаването „БГ маршрути“ на телевизия „България Он ЕР“, чийто екип днес посети община Шабла.
Жечев прие плакета с чувство на удовлетвореност от постигнатото в категорията, в която е номиниран и благодари на екипа на предаването за полученото признание.

Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ППР/Подробен устройствен план-план за промяна на регулация/ на УПИ І от кв.165 по регулационния план на гр.Шабла община Шабла /ул.”П.Българанов”и площад „Червено знаме”гр. Шабла в пешеходната зона.
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр. Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Шабла.

 

.shablatable { background-color: #fff !important; }