Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване на мостово финансиране от община Шабла

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Шабла, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община Шабла, кани местната общност да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл. 19а от Закона за общинския дълг от фонд ФЛАГ ЕАД за финансиране на разходи по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, Приоритетна ос 5: „Ефективен регион“, Специфична цел 5.1: „Повишаване на кооперативния капацитет и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество“ по изпълняван от Община Шабла проект:
„Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 47404/03.04.2017 г. по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.
1. Номер на договора за БФП: 47404 от 03.04.2017 г.;
2. Бенефициент: Община Шабла, Р. България и гр. Хършова, Р. Румъния;
3. Общи параметри на проекта:
– Предназначение: Предметът на проекта е реконструкцията и оборудването на многофункционалната спортна зала в град Шабла;
– Обща стойност на одобреният проект на Община Шабла: 672 453,89 евро без вкл. ДДС.
– Начин на финансиране: ЕФРР в размер на 85%, национално съфинансиране – 13 % и собствен принос – 2 % от стойността на договора и разходите за данък върху добавената стойност.
4. Предмет на обсъждането:
Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, съгласно чл. 19а от Закона за общинския дълг за осигуряване на мостово финансиране за реализация на проекта.
5. Стойност на кредита за финансиране: до 400 000 (четиристотин хиляди) лева.
6. Срок за погасяване на кредита – до 24 (двадесет и четири) месеца.
7. Начин на обезпечаване:
– Учредяване на залог върху вземанията на Община Шабла по Договор за безвъзмездна помощ № 47404/03.04.2017 г., сключен с Управляващия орган на Оперативна програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
– Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Шабла, по която постъпват средствата по проект „Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“ по Договор за безвъзмездна помощ №  47404/03.04.2017 г.;
– Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Шабла, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Шабла по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
8. Място и лице в Община Шабла, от което могат да се получат материали за обсъждането, преди датата, на която то ще се състои: ст. 211, Росен Василев – Началник отдел „Бюджет, финанси и общинска собственост“. Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с материалите за обсъждането и на електронната страница на Община Шабла – www.shabla.bg. Публичното обсъждане ще се състои на 25.04.2018 г., в 09:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Шабла, находяща се в сградата на Община Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, ет. 3.
Поканата се публикува във вестник „Изгрев“, на електронната страница на Община Шабла – www.shabla.bg и се поставя на информационно табло в Община Шабла.

1.Покана публичен дълг

2.Информация за поемане на публичен дълг

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

 

Шабла ще бъде домакин на Втори национален турнир по лека атлетика „Коста Василев“

Община Шабла, Българска федерация по лека атлетика и Спортен клуб по лека атлетика „Нефтяник 2014“ – гр. Шабла организират Втори национален турнир по лека атлетика „Коста Василев“ за деца, юноши, девойки, мъже и жени.
Коста Василев е дългогодишен учител по физическо възпитание в Шабла. Поставя началото на съвременното организирано спортно движение. Под негово ръководство са израснали поколения спортни таланти от града.
Турнирът ще се проведе на 21 април 2018 г. /събота/ на стадиона в Шабла от 9:30 часа.
Негова основна цел е да се популяризира леката атлетика в община Шабла.
Право на участие имат всички картотекирани в БФЛА състезатели, като всеки участник може да се състезава само в една възрастова група по Наредбата на БФЛА.
Заявки за участие, по формата на БФЛА, могат да се подават на имейл: [email protected], в срок до 14 април 2018 г.
Състезателите ще се представят в следните дисциплини: тласкане на гюле, хвърляне на копие, скок дължина и бягане на 60, 100, 400 м.
Наградният фонд на турнира е осигурен от община Шабла.

Съобщение по чл. 129 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-112 от 5.04.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен изменение проект за ПУП-ПР за УПИ I, кв.165 по плана на гр.Шабла, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура.
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр. Добрич

10.04.2018г.

Поздравление до всички граждани по случай предстоящите Великденски празници от кмета на община Шабла г-н Мариян Жечев

Уважаеми съграждани,
Нека предстоящите светли празници внесат в душите и дома ни нова, още по-силна вяра в нас и в бъдещето. Приемайте и дарявайте с радост обич и уважение близките си и  всички около вас.
Нека Великото Възкресение ни дава упование,  че заедно можем да преодоляваме  предизвикателствата  на времето и с общи усилия да постигаме  целите си.
Празничната трапеза ще събере най-близките ни хора, сред радост и всеобщо уважение и да не забравяме, че най-ценното, което можем, е да даряваме обич.
Весели празници!

Поздравление до всички здравни работници от кмета на община Шабла г-н Мариян Жечев

На 7 април, световния ден на здравето, своя професионален празник отбелязват здравните работници.
Хората в община Шабла имат възможността да се ползват от грижите и вниманието на високо квалифицирани и отговорни здравни служители.

Уважаеми медици,
Ръководството на общината високо цени вашия отговорен труд и полага усилия да подобрява условията за вашата работа при обслужването на многобройните ви пациенти.
Приемете благодарността на всички признателни хора от общината към вашия труд.
Бъдете здрави!
Честит празник!