Публичен търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти частна общинска собственост по КК на гр. Шабла

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.37, ал.1 от ЗОС; чл.56, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 360/27.02.2018г. и Заповед № РД-04-89/20.03.2018 г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за за учредяване на възмездно право на строеж, върху имоти частна общинска собственост, както следва:
• ПИ 83017.503.3073 по КК на гр.Шабла, УПИ XVIII, кв.14, целият с площ от 755 кв. м., с начална тръжна цена 4 047.00лв. без ДДС;
• ПИ 83017.503.3074 по КК на гр.Шабла, УПИ XIX, кв.14, целият с площ от 791 кв. м., с начална тръжна цена 4 240.00лв. без ДДС;
• ПИ 83017.503.410 по КК на гр.Шабла, УПИ VIII, кв.128, целият с площ от 959 кв. м., с начална тръжна цена 5 140.00лв. без ДДС
Търгът ще се проведе на 11.04.2018 г. /сряда/ от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Спечелилите търга участници се задължават да извършат строителство на масивна жилищна сграда за задоволяване на собствени жилищни нужди в срок от 5 години от датата на подписване на договора , като в противен случай правото на строеж се погасява в полза на община Шабла и платената за него цена не се възстановява.
Приобретателите на правото на строеж се задължават да не продават, прехвърлят, заменят или даряват отстъпеното право на строеж и изградената сграда за срок от 10 години.
Стойността на тръжната документация е 10,00/десет 0.00/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 15:00 ч. на 10.04.2018 г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 15:00 часа на 10.04.2018 г.
Оглед на имота всеки работен ден от 03.04.2018г. до 10.04.2018 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 03.04.2018г. до 15:00 часа на 10.03.2018г.
При неявяване на кандидати на 11.04.2018г. ще се проведе втори търг на 18.04.2018г. от 10:00ч. при същите ред и условия.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА НЕПОТРЕБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

На 2 и 3 април 2018 година (понеделник и вторник) „Елтехресурс” АД, съвместно с oбщина Шабла, организират кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване във всички населени места на общината.
Гражданите и фирмите могат да се освободят от неработещите си електроуреди (печки, хладилници, перални, телевизори, компютри и др.) с предварителна заявка за извозване, подадена до 2 април 2018 година, на безплатен национален телефон 0800 14 100 и на номер 0885 77 00 41, както и на електронен адрес [email protected]
На всички граждани, предали неработещи електроуреди, ще се предоставят ваучери за отстъпки при пазаруване във верига магазини «Технополис», а фирмите ще получат документи, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Веселин Василев гордо развя знамето на Шабла в Белград

Нашият лекоатлет – балкански шампион на гюле в сръбската столица
Датата е 11-ти март, часът около 15:30 в зала „Белградска арена“ звучи „Мила Родино“, а на най-високото място на почетната стълбичка е нашият съгражданин Веселин Василев. Веско е загърнат с флага с герба на община Шабла. Сълзи на радост напират в очите на нашето момче, сълзи, зад които освен удовлетвореност от златния медал има много, много труд, травми, мъки, удари под пояса и страдание. Но в този миг човек осъзнава, че всичко си е струвало заради мига… Мечтата е станала реалност!
Извън лиричното отклонение – това бе първа зимна Балканиада за ветерани за Веско. Преди това той бе участвал на летни Балкански игри през 2015-та в Атина(4-то и 5-то място на диск и копие съответно) и през 2017-та в Стара Загора (два бронзови медала на диск и гюле).
Общо над 450 бяха участниците на Балканиадата. За лаиците ще поясним, че нашият атлет участва само в тласкане на гюле, защото Зимните игри са на закрито и на тях не се провеждат състезания в дългите хвърляния – копие, чук и диск(коронната дисциплина на Веско). Във възрастовата група 35 – 39 години, където участва Василев, той се състезава в конкуренцията на атлети от Словения, Сърбия, Турция, Гърция и Хърватска. До петия опит Веско се движеше трети, след единия представител на домакините и словенския състезател. В последния си шести опит, Веселин се събра и тласна 11,78 м., с които отвя конкуренцията с повече от половин метър. Забележителното в случая е, че последния си опит Веско направи от място, без засилка, защото бе с крампи и на двата крака и за да не скъса мускул, тласна от място 11,78 – шампионския си опит! Друго, което трябва да отбележим е, че шабленският атлет бе най-възрастният между тласкачите – през лятото Веско навършва знаковите 40 години и преминава в следващата възрастова група. На Балканиадата в Стара Загора, Василев остана трети, а шампион стана словенецът, в Белград местата бяха разменени за радост на Веско и цяла Шабла – сладкото отмъщение е факт!
Отличителен за постоянството на Веселин Василев като спортист е фактът, че преди двадесеттина години, когато бе в силата си, резултатите му в гюлето гравитираха около 14 метра, отстъплението оттогава до сега е пренебрежимо малко, да не кажем никакво. А на състезанията за ветерани в неговата възраст се тласка същото 7,2 килограмово гюле като на мъжките състезания…
От Белград българските атлети се завърнаха общо с 15 златни медала. Североизточната четвърт от Родината се отчете с два – един в Русе и един в Шабла…
Веско Василев благодари на всички, които са му помагали и са го подкрепяли в тежкия му път до балканското злато – съпругата Силвия, дъщерята Кремена (на Креми е посветено и първото международно златно отличие на татко Веско), приятелите, които нито за миг не са спрели да вярват в него. Веско благодари и на ръководството на община Шабла и лично на един от учредителите на клуба по лека атлетика в града СКЛА „Нефтяник 2014“ – кметът на Общината Мариян Жечев.
Можем да пожелаем на Веско нови успехи на предстоящото през септември Световно първенство в Малага – за него и разбира се за Шабла.

 

 

Обществено обсъждане на предварителния проект на ОУП на община Шабла

На 9 март, в салона на читалище „Зора 1894“ в гр. Шабла се проведе обществено обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план (ПП на ОУП) на община Шабла и доклада за екологична оценка към него. Обсъждането се проведе в дух на толерантност и при повишен интерес. На него присъстваха повече от 100 граждани, експерти, представители на различни институции и неправителствени организация. Планът, който е с прогнозен период на действие 20 години, се разработва по възлагане на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с финансиране от държавния бюджет. За да влезе в сила, той трябва да бъде приет от Националния експертен съвет по устройство на територията и от Общински съвет-Шабла и одобрен от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Изпълнител на проекта е ГД по ЗЗД „Модул студио 2-8 и партньори”
В обсъждането участваха: проф. арх. Иван Никифоров – ръководител на проектантския екип, Екатерина Гюлеметова – ръководител на екипа, изготвил екологичната оценка, кметът на Общината Мариян Жечев, главния архитект Татяна Нейкова, експерти по биоразнообразие, юристи, собственици на имоти, потенциални инвеститори.
В своето изказване кметът на общината отбеляза, че „Общият устройствен план дава визията на Общината, къде могат и не могат да се случват нещата. Добре би било да се намери баланса между тях, като всички заинтересовани страни направят еднакви компромиси, които ще доведат до положителен резултат, както за гражданите, така и за община Шабла“. Предварителния проект на ОУП беше представен с две презентации от проф. Никифоров и от Екатерина Гюлеметова. Бяха изяснени основните насоки и цели, които си поставя плана, сложният синтез от изключителни дадености и множество рестрикции, ограничаващи и забранявaщи тяхното развитие, както и мерките, които осигуряват баланса и спазването на всички законодателни и нормативни изисквания, с които ПП на ОУП е съобразен. Както и че предвижданията на плана за формирането на нови устройствени зони с курортни и рекреационни функции обхващат само 10% от потенциала и даденостите, които притежава територията на община Шабла (б. авт.към настоящия момент се използва около 1% ). Бяха изтъкнати основни проблеми за общината, свързани с довеждащата инфраструктура: липсата на канализация в почти всички населени места, загубите във водопроводната мрежа, необходимостта от подобряване на транспортната инфраструктура. След представянето на плана, думата бе дадена на присъстващите. Два часа собственици на имоти, бъдещи инвеститори, ощетени от наложените законодателни рестрикции граждани, представители на неправителствени организации, на туристическия бранш и др. задаваха въпроси. Въпросите, които те отправиха касаят терени, частна собственост в близост до Шабленското езеро, попадащи в територията на защитената местности, имоти с променено предназначение и действащи подробни устройствени планове, промените и устройствените показатели, заложени в плана. Оформиха се две тези: едната с преобладаваща защита на птиците и биоразнообразието и друга в защита на хората (б. авт. За последните 10 години числеността на местното население на община Шабла е намаляло с около 20% ). Хората недоволстваха и от определените размери на сервитутните зони с диаметър повече от 100м около съоръженията на концесионера „ПДНГ“АД и споделиха още много свои опасения. Всички зададени въпроси по време на общественото обсъждане получиха отговори от експертите и юристите от проектантския екип. Остана неизяснен начина за определяне големината и формата на сервитутите. Беше обявено и че в едномесечния срок на откритата процедура за провеждане на консултации по изготвения ПП на ОУП на община Шабла, включително и на Доклад за Екологична оценка към него в община Шабла са постъпили 47 писмени становища и предложения. Общественото обсъждане е етап от горната процедура и до 19 март 2018г. всеки може да депозира в общинска администрация- Шабла своите писмени становища, формирани по време и след проведеното обществено обсъждане.

Среща с представители на туристическия бранш

В Зеления образователен център (ЗОЦ) – Шабла  се състоя среща с представители на туристическия бранш от община Шабла – хотелиери, ресторантьори, собственици на къщи за гости.
Срещата откри Ръководителят Даниела Тодорова. Тя благодари на всички, отзовали се на поканата, защото цитирам: „ние в ЗОЦ се стремим да бъдем полезни на Вас, хората заети в областта на туризма, като насочваме туристите към Вашите обекти и предлагани услуги, аткракциони. Важно за нас е да знаем как да сме ви в помощ, каквато е и целта на инициираната среща“- каза още Тодорова и отчете резултатите за изминалата 2017 година.
Възпрепятствани, не успяха да се включат в срещата председателят на Туристическото дружество в Шабла Полина Калчева и Нелко Йорданов-координатор на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“.
Всеки от присъстващите получи примерен формуляр за обратна връзка и мнението на клиентите. Радослав Русев – собственик на хотел „Тюленово“ изказа мнението, че по негово наблюдение, туристът би предпочел електронна платформа, на която да отговори с няколка клика, вместо да попълва бланка на хартия.
Борис Борисов – собственик на къща за гости и самостоятелни стаи „Борисов“ в град Шабла и „Рибарска хижа-Борисов“ в СО „Кария“, предложи да се определи еднакво ценово фиксиране на обекта, според категорията му звезди и местоположение.
Павел Сименов от СГ „Дуранкулак“ сподели, че е включен в международна мрежа от къщи „Bed and Birding”(„Легло и гледане на птици“), предоставящи по стандарт определена услуга. В този смисъл туристическия сезон може да е по-дълъг или целогодишен, например и през зимата, когато у нас се наблюдава популацията на червеногушата гъска.
Димитър Донев – собственик на къща за гости в Крапец изказа мнение, че проблемите енергийна ефективност и инфраструктура продължават да са актуални и днес. Станислава Шопова предложи да се поставят на стратегически места рекламни билбордове и табели с обектите, които туристите могат да посетят.
В края на срещата представителите на туристическия бранш отправиха своите предложения, изказаха личните си мнения към кмета на община Шабла Мариян Жечев и Даниела Тодорова, и единодушно застанаха зад идеята такива срещи да се инициират всяка година.
За да представят актуалните възможности за финансиране през 2018 година, бяха поканени Геновева Друмева-управител на Областния информационен център – Добрич и Искра Димова. Те обясниха на присъстващите мерките и програмите, по които могат да кандидатстват.