Съобщение по чл. 128 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ППРЗ/Подробен устройствен план-план промяна на регулация и застрояване/ за УПИ ХVІІ и VІІ-603, част от кв.43 по регулационния план на гр.Шабла община Шабла
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница на общината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла

Провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на община Шабла и Екологична оценка към него

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 22.01.2018 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Шабла, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на ОУП е Министерството на регионалното развитие и благоустройството
с адрес София, 1202,  ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19 и лице за контакти арх. Лидия Станкова, директор на Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“.

Общият устройствен план се разработва на основание чл. 105 на ЗУТ и § 123, ал.1 от преходните разпоредби към ЗИД на ЗУТ от 2012 г. и по възлагане от страна на МРРБ.

Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Национален експертен съвет по устройство на територията. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Шабла.

ОУП се финансира от Държавния бюджет, разработва се двуфазно и е с прогнозен период на действие 20 години.

Главната цел на общия устройствен план на община Шабла е “създаването на оптимална пространствена и функционална структура на територията на общината, осигуряваща нейното развитие, изграждане и комплексно устройство в хармонично единство на селищата със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия“.

Основните задачи, които си е поставил ОУП са:
    прогнозиране на социално-икономическото и демографско развитие на общината до 2040 год., съобразено с предвижданията на действащите стратегически и програмни документи по Закона за регионалното развитие и богатия потенциал на територията за развитие на разнообразни форми на туризъм;
    определяне на функционалното предназначение на урбанизираните и неурбанизирани територии и на пространствени и социални параметри за тяхното развитие в съответствие с предвижданията на социално-икономическата прогноза и действащите на територията на общината ограничителни режими;
    определяне на териториална структура на елементите на функционалните системи „обитаване”, „труд” и „отдих” чрез въвеждане на устройствено зониране с диференцирани показатели за застрояване;
    организация, йерархична съподчиненост и локализиране на основните елементи от обслужващата сфера, насочени към удовлетворяване на бъдещите потребности вкл. на контингента от курортисти и туристи и преодоляване във възможната степен на съществуващата териториална неравномерност в разпределението на материалната й база;
    определяне  на структурата и трасетата на елементите на главната комуникационна и транспортна мрежа с отчитане на предвижданията на Националната стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата за изграждане на автомагистрала „Черно море” и трансформиране на първокласния път І-9 в скоростен, както и с оглед подобряване на връзките между населените места и осигуряване на достъп до новите урбанизирани структури;
    развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерните мрежи с акцент върху водоснабдяване на новите урбанизирани структури, канализиране на всички населени места и съоръжаването им с ПСОВ, както и върху премахване на всички замърсители на подземните води;
    организиране, диференциране и оразмеряване на елементите на зелената система, вкл. с изграждане на извънселищни паркове с оглед създаване на подходяща среда за отдих и спорт на местното население и на очаквания значителен контингент курортисти и туристи, а така също и за формиране на тематични паркове за експониране на природните и антропогенни забележителности;
    по-нататъшно проучване, опазване и социализиране на културното наследство, насочено към пространствено обвързване на културно-историческите ценности в селищата и в извънселищната среда чрез мрежа от тематични паркове и културни маршрути и въвеждане на специфични устройствени режими;
    създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия чрез съобразяване на по-нататъшната урбанизация с действащите ограничителни режими на природозащита, както и чрез предвиждане на мерки за защита на морския бряг, за опазване на подземните води, за компенсиране нарастването на урбанизираните територии, за екраниране на транспортния шум;
    разработване на програма от мероприятия и система за управление реализацията на ОУП включваща Правила за прилагане на плана със специфични правила и предложение за създаване от община Шабла на регистър, съдържащ информация за границите на устройствените зони и самостоятелни терени, правилата и нормативите за застрояване и ограниченията за застрояване в тях.

В обхвата на ОУП попадат части от седем защитени зони – Шабленски езерен комплекс” с код BG0000156, „Дуранкулашко езеро” с код BG0002050,  „Калиакра” с код BG0002051 и „Било” с код BG0002115 за опазване на дивите птици и „Езеро Дуранкулак” с код BG0000154, „Езеро Шабла-Езерец” с код BG0000621, „Комплекс Калиакра” с код BG0000573 и „Крайморска Добруджа” с код BG0000130 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУП върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127(1) от ЗУТ като то ще се проведе на 9 март.2018 г. от 10.00 часа в залата в сградата на Община Шабла.

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Шабла, ул. „Равно поле“
№ 35, ст.№ 210, от 22.01.2018 г. до 22.02.2018 г., всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, както и да ги свалите от този линк: www.shabla.bg

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Шабла, ст. № 106, на факс 05743 42 04, на адрес: 9680 гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич, ул. „Равно поле“ № 35 или на електронна поща : [email protected]

Лице за връзка по провеждане на консултациите: арх. Татяна Нейкова – главен архитект.

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 17.00 часа на 22.02.2018г.

На Йордановден в община Шабла

Павел Йорданов, Васил Атанасов и Валентин Неделчев ще бъдат най-здрави и честити през 2018 година.
Слънчевият януарски и почивен ден събра на къмпинг „Добруджа“ в Шабла рекорден брой смелчаци, желаещи да извадят богоявленския кръст, близки и приятели, които да ги подкрепят в този техен избор. Сред желаещите беше Весо Ангелов от Варна и още 15 момчета от Шабла – Павел и Даню Йорданови, Симеон Костов, Петър Петров, Тодор Узунов, Владислав Овчаров, Николай Иванов, Станимир Статев, Антон Андонов, Веселин Атанасов, Иво Димитров, Георги Петров, Калоян Димитров, Кристиян Костов и Ивайло Радилов.
Най-бърз се оказа 18 годишният Павел Йорданов. Той получи икона и парична награда от кмета на община Шабла Мариян Жечев и Областният управител Красимир Кирилов.
Павел посвети победата си на свой приятел, с когото никога няма да могат да се гмурнат за кръста и пожела на всички най-вече здраве.
По рано през деня, отец Павел отслужи Велик водосвет в храм „Св.Харалампий“ –Шабла.
В село Крапец също имаше много желаещи да извадят кръста – 9 и това са: братята Димитър и Антон Марчеви, Петър Христакиев, Стойко Тонков и Васил Атанасов от Крапец, Йовчо Николов, Петър Петров и Симеон Костов от Шабла и Весо Ангелов от Варна.
Във водата най-смел се оказа 30-годишния Васил Атанасов от Селото. Той получи икона и парична награда от Кмета на Общината и Областния управител. Посвети победата си на своя брат и пожела на присъстващите здраве, успехи и щастие.
За пореден път фирма „Кирилови ООД“ осигури почерпката за съселяните си след края на светия ритуал.
По-късно отец Павел Максимов извърши Празничен водосвет и освещаване на знамената в армията, във военното поделение в Шабла.
Областният управител, заедно със своя заместник Красимир Николов бяха гости на Община Шабла за ритуалите на Богоявление в Шабла, Крапец и Военното поделение в града ни. Гост на церемониите бе и народният представител от ПП ГЕРБ Даниела Димитрова.
За шеста поредна година по своя инициатива младите хора в Дуранкулак заедно с Неделчо Цветков се организират на морето на къмпинг „Космос“ и скачат за разпятието. Отец Атанас отслужи водосвет.На събитието присъства зам.кмета на община Шабла Цветелин Йорданов, общински съветници, кмета на селото Веселин Йорданов и много от съселяните на младите хора.
12 смели младежи се хвърлиха в морето да извадят кръста. Най-бърз се оказа Валентин Неделчев на 29 години.
Той получи парична награда и икона от община Шабла.
Пожелаваме на смелчаците да бъдат здрави и все така смели! Нека продължават традициите!

 

Обсъдиха проекто-бюджета на община Шабла за 2018 г.

В рамките на три дни, кметският екип се срещна с жители от 13-те села в Общината и град Шабла за публичното обсъждане на проекто-бюджета за 2018 година.
Кметът Мариян Жечев изрази своята увереност за бюджет 2018 година, след като Общината получи 500 хил.лв. от Министерство на финансите. През настоящата година не се предвижда увеличение на такса битови отпадъци и данъците в община Шабла. С една година ще бъде продължен и проекта за социални асистенти и домашни помощници.
Бюджетът, с който Общината ще оперира през 2018 година възлиза на 6 275 526 лв .- или това е с 900 хил. повече. Новото е, че ще поиска заем в размер на 290 хил.лв.
2 263 000 лв. ще получи Общината като обща допълваща субсидия от държавата за делигираните от държавата дейности, 489 хил.лв. са очакваните приходи от наеми, 604 хил.лв. от имуществени данъци. Преходният остатък е 970 хил.лв.
Какво е предвидено за 2018 година в капиталовата програма в размер на 2 131 000 лв.-1 200 000 лв. за ремонт на Спортната зала в града ни, по проект „Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България.
Отпуснатите от министерство на финансите в края на миналата година ще отидат за рехабилитацията на уличната мрежа в град Шабла.
Проекта на бюджета е заложен довършването на тротоарите по ул.“Нефтяник“, за което са заделени 195 хил.лв. За ремонт на бившата читалищна сграда в село Крапец са отделени 70 хил.лв.. Предвидено е саниране на Кметството в село Граничар, за което са отделени 40 хил.лв. Да се ремонтира покрива на Дуранкулашкото училище със средства от Министерството на образованието. Ремонтни дейности на улиците в селата Езерец, Крапец и Тюленово-след реализирана продажба на общински имоти в тези села през 2017 година. Предвидено е и ремонт но общинския път от разклона за село Крапец до къмпинг „Карвуна“, за което са заделени 110 хил.лв.
Въпросите, от които се интересуваха хората касаеха намаленото водоподаване и частична подмяна на водопроводи, ремонта на улици и събарянето на опасни сгради, стопанисването на запустяли имоти, поставянето на рампи за трудно подвижни хора на обществено-значими за тях места и други, свързани с ежедневието ни.

.shablatable { background-color: #fff !important; }