Кметът на Шабла, Мариян Жечев взе участие в официалната церемония по откриването на офис на СОД Албена

С тържествен водосвет, отслужен от отец Павел Максимов, в  Шабла бе открит офис на СОД Албена (Сигнално-охранителна дейност),  намиращ в централната градска част.
На събитието присъстваха областният управител на област Добрич Красимир Кирилов, кметът на община Шабла Мариян Жечев, заместникът му Цветелин Йорданов, началникът на РУ „Полиция“ Детелин Каменов, граждани. Официално офисът бе открит от собствениците – братята Иван и Атанас Атанасови от Балчик.
Атанас Атанасов обясни, че след 15 годишна трудова дейност разкриват 5-ти офис на СОД Албена. Фирмата работи добре и получава нужното доверие на своите клиенти. Населението на община Шабла може да се чувства спокойно – каза още Атанасов.
Тук ще ви предложат проектиране, доставка, монтаж, охрана със сигнално-охранителна техника, видеонаблюдение, пожароизвестяване, контрол на достъпа.
Телефон за контакти: 0884 137 998 или на място, всеки ден от седмицата, 24 часа в денонощието.

Съобщение по чл. 128 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. Обявява на заинтерисованите лица, че е изработен ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване / за УПИ Х-542, ХV-542 в кв.5 по плана на с.Дуранкулак, община Шабла

В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисованите лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/
стая 105

Съобщение по чл. 128 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. Обявява на заинтерисованите лица, че е изработен ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване / за УПИ ХVІІ-371 част от кв.8 по плана на с.Езерец, община Шабла

В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисованите лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/
стая 105

Обществени обсъждания на проекти на заповед за обявяване на защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ и заповеди за изменение и допълнение на режимите на защитени зони BG0002051 „Калиакра” и BG0002115 „Било“

Министерството на околната среда и водите съобщава, че е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра” и проекти на заповеди за изменение на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на дивите птици BG0002051 „Калиакра“ и BG0002115 „Било“- подробна информация може да намерите на http://www.moew.government.bg/bg/priroda/obstestveni-obsujdaniya/.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Рали в Шабла

В последния работен ден на миналата седмица, за втори пореден път се проведе специалният етап-Шабла на рали „Дружба“ (Браила – Добрич“).
Купите на победители отидоха при екипаж с пилот Дарко Пеличи и навигатор Алин Захарие от мотор клуб „Тимишоара“, Румъния.
Втори в етапа се наредиха Димитър Желязков и Стоил Димитров от мотор клуб –Добрич, а на трето място се класираха отново състезатели от Румъния – Андрей и Лоредана Баника от мотор клуб „Браила“.
Кметът на община Шабла Мариян Жечев награди призьорите с купи и им пожела среща, отново след година.
Кметът Мариян Жечев, заместникът му Цветелин Йорданов и Живко Янев-ст.експерт „Младежки дейности и спорт“ в общинска администрация – Шабла бяха отличени от Организаторите.