Съобщение по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ – ПУП СО „Кария“

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ПРЗ/Подробен устройствен план-план за промяна на регулация и застроявяне /  на  УПИ ІV и УПИ V  от кв.5 и УПИ ХІІІ от кв.9 по плана на СО „Кария” , община Шабла.
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация  гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница  на Общината.
В 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени  възражения, предложения  и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла.

Съобщение на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ – ПУП с. Граничар

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-план за промяна на регулация и застроявяне/ на УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІV и УПИ VІІ от кв.1 по плана на с.Граничар, община Шабла.
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация  гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница  на Общината.
В 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр.Шабла.

Обява „Патронажна грижа“

Във връзка с одобрено проектно предложение по  процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ с проект „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
֍ Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора
֍ Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
    – възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.
    – хора с увреждания и техните семейства.

Желаещите да бъдат включени в социалната услуга подават заявление по образец  лично или чрез законния си представител или изрично упълномощено лице (Приложение № 1), по настоящ адрес в общината.Краен срок 31.07.2019 г. Информационен център – 106 стая на 1 вия етаж на община Шабла.
Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги е за период от 12 месеца.
ВСЯКО ЛИЦЕ ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА ЗДРАВНО – СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ДО 2 ЧАСА НА ДЕН.

Кандидатите за Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания за длъжностите  „Домашен чистач/санитар”, по проекта подават заявление по образец лично  (Приложение № 2), по настоящ адрес в общината. Краен срок 31.07.2019 г. Информационен център – 106 стая на 1 вия етаж на община Шабла.
Всеки, който е завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация – свободен текст, с описание за завършения обучителен курс).
Кандидатите за Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания за длъжностите „Медицински.специалист” и „Психолог” по проекта подават заявление по образец лично (Приложение № 3),  по настоящ адрес в общината. Краен срок 31.07.2019 г. Информационен център – 106 стая на 1 вия етаж на община Шабла.
На лицата подали заявления в Община  Шабла  за  ползване на услуга патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  се изготвя  индивидуална оценка на потребностите  от специалист на Община Шабла, след което се извършва оценка за подбор на потребителите на базата на компоненти, включени във формуляра за оценка на потребностите  от социалната услуга. Ще бъдат класирани 19 потребители на почасови здравно-социални услуги.
С подалите заявления за работа ще се проведе интервю след като е осъществено класирането на потребителите. В зависимост от резултатите от това интервю и предпочитанията на потребителите ще бъдат класирани за назначаване на работа на трудов договор домашни чистачи/санитари, които трябва да полагат почасови грижи за потребителите.
С одобрените кандидати за работа като медицински специалист и психолог ще се сключи договор за почасови услуги.
Очакваните резултати от реализацията на проекта са:
•    Подобрено качество за живот и грижа на лица с тежки заболявания и увреждания и самотно живеещи хора, чийто самообслужване е невъзможно
•    Намален риск от зависимост от институционален тип грижи на лица, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на риска и подкрепена ре интеграция в случаите, в които услугата е предоставена на лица изведени от специализирана институция.
Образци на документите изтеглете от прикачените файлове към обявата, както и от Информационния център – 106 стая на 1 – вия етаж на община Шабла.

Заявление потребител на услугатата 1

Заявление за работа дом помощ. прил 2

Заявление за работа мед. спец. и психолог 3

 

Информационни материали относно заболяването африканска чума по свинете

Във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на заболяването африканска чума по свинете публикуваме информационни материали на Българската агенция по безопасност на храните, на вниманието на заинтересованите лица.

Брошура

Информация за потребителите

Листовка

Мерки

Плакат

Ситуация

Информация за хотелиерите относно работата с Единната система за туристическа информация (ЕСТИ)

Уважаеми хотелиери,

Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на Туризма, към настоящия момент функционира. Крайния срок за регистриране на лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО, хотелиер) в ЕСТИ е 30 септември 2019 година. Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към  ЕСТИ съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.
Към момента всеки хотелиер може да подаде заявка за регистрация в реалната среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ (в дясно при зареждане на първоначалния екран). Като първа стъпка към заявяване на профил в реалната среда на ЕСТИ и за улесняване на хотелиерския бранш при разгръщане на експлоатацията на системата, Министерство на туризма осигурява възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ. Силно препоръчително е да преминете през период на запознаване и изпробване на функционалностите на системата. Тестовата среда не се различава от реалната и осигурява достъп до целия набор от функционалности, но без риск от нежелани последствия от подаване на грешни данни или неправилна работа с системата. Подадените в тестовата среда данни не ангажират по никакъв начин хотелиерите, в смисъл че не се считат за валидни по отношение изпълнението на изискванията на Закона за туризма , и всеки хотелиер е длъжен да подава съответната информация по установения до сега начин, до момента, в които прецени, че е придобил нужните познания и премине към подаване на данни към реалната система.
Тестовата система може да използва за пробно подаване на данни в следните варианти:
–    Подаване на данни за настанени туристи чрез въвеждане на всяка регистрация през уеб – браузер в модула „Система регистър за настаняване” СРН.
–    Подаване на данни с файл в утвърден формат.
–    Подаване на данни чрез автоматизирана комуникация „система – система”, при което хотелиерска система обменя данни с ЕСТИ.
Адресът на тестовата система е https://estitest.tourism.government.bg
На интернет страницата на община Шабла, https://shabla.bg/
раздел Туризъм, както и на страницата на Министерството на туризма, можете да откриете видео инструкции за работа със системата на Ести.
От наше и от името на Министерството на туризма, апелираме да предприемете необходимите действия за подаване на заявки за регистрация в ЕСТИ и да се съобразите с изискванията на действащата законова уредба. Също така, молим след получаване на достъп до ЕСТИ да започнете своевременно да подавате данни през системата.

Видео обучение за работа с Единната система за туристическа информация (ЕСТИ)