Обсъдиха проекто-бюджета на община Шабла за 2018 г.

В рамките на три дни, кметският екип се срещна с жители от 13-те села в Общината и град Шабла за публичното обсъждане на проекто-бюджета за 2018 година.
Кметът Мариян Жечев изрази своята увереност за бюджет 2018 година, след като Общината получи 500 хил.лв. от Министерство на финансите. През настоящата година не се предвижда увеличение на такса битови отпадъци и данъците в община Шабла. С една година ще бъде продължен и проекта за социални асистенти и домашни помощници.
Бюджетът, с който Общината ще оперира през 2018 година възлиза на 6 275 526 лв .- или това е с 900 хил. повече. Новото е, че ще поиска заем в размер на 290 хил.лв.
2 263 000 лв. ще получи Общината като обща допълваща субсидия от държавата за делигираните от държавата дейности, 489 хил.лв. са очакваните приходи от наеми, 604 хил.лв. от имуществени данъци. Преходният остатък е 970 хил.лв.
Какво е предвидено за 2018 година в капиталовата програма в размер на 2 131 000 лв.-1 200 000 лв. за ремонт на Спортната зала в града ни, по проект „Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България.
Отпуснатите от министерство на финансите в края на миналата година ще отидат за рехабилитацията на уличната мрежа в град Шабла.
Проекта на бюджета е заложен довършването на тротоарите по ул.“Нефтяник“, за което са заделени 195 хил.лв. За ремонт на бившата читалищна сграда в село Крапец са отделени 70 хил.лв.. Предвидено е саниране на Кметството в село Граничар, за което са отделени 40 хил.лв. Да се ремонтира покрива на Дуранкулашкото училище със средства от Министерството на образованието. Ремонтни дейности на улиците в селата Езерец, Крапец и Тюленово-след реализирана продажба на общински имоти в тези села през 2017 година. Предвидено е и ремонт но общинския път от разклона за село Крапец до къмпинг „Карвуна“, за което са заделени 110 хил.лв.
Въпросите, от които се интересуваха хората касаеха намаленото водоподаване и частична подмяна на водопроводи, ремонта на улици и събарянето на опасни сгради, стопанисването на запустяли имоти, поставянето на рампи за трудно подвижни хора на обществено-значими за тях места и други, свързани с ежедневието ни.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда община Шабла съобщава, че е постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци“, община Шабла, находящо се в ПИ № 83017.88.65 с Възложител община Шабла.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до постъпилата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.
Срокът за обществен достъп е от 03 януари 2018 година до 17 януари 2018 година включително.

Община Шабла
03.01.2018 г.

Информация по приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за ИП „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци“, община Шабла, находящо се в ПИ № 83017.88.65 I.

Как Шабла ще отбележи Йордановден

На 6 януари т.г. Богоявление /Йордановден/, по утвърдена вече традиция, на брега на къмпинг „Добруджа” край нос Шабла и на брега в село Крапец ще се състои ритуал по изваждане на кръста.
Ритуалът ще започне в 10:30 часа в Шабла и в 11:30 часа в с. Крапец, след приключване на църковната служба в храм „Св. Харалампий” в град Шабла, чието начало е от 9:00 часа.
По стародавна традиция на 6 януари се освещават военните части и бойните знамена на българската армия. Освещаването на бойните знамена във Военното поделение в Шабла ще започне в 12:30 часа

Публично обсъждане на проекто-бюджета на община Шабла за 2018 г.

На основание чл. 17, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 84 от Закона за публичните финанси община Шабла обявява публично обсъждане на проекто-бюджета за 2018 г., което ще се проведе по населените места в общината по следния график:
03.01.2018 г. – с. Горун и с. Тюленово
04.01.2018 г. – с. Пролез, с. Горичане, с. Езерец, с. Божаново, с. Крапец и с. Ваклино
05.01.2018 г. – с. Смин, с. Черноморци, с. Захари Стояново, с. Граничар, с. Дуранкулак
В гр. Шабла публичното обсъждане ще се проведе на 5 януари от 16:00 часа /пленарната зала – 2 етаж в сградата на Общинска администрация Шабла/.
В срок до 9 януари т.г. всички граждани на Общината могат да дават идеи, мнения и предложения по проекто-бюджета.
Материалите за общественото обсъждане са на разположение на гражданите на сайта на общината на адрес: http//:www.shabla.bg, подсекция „Бюджет и финанси“.

Съобщение по чл. 128 от ЗУТ

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП-ППР /Подробен устройствен план-план за промяна на регулация / на УПИ І от квартал 22, улица 5-та от о.т.76 до о.т.91 и план застрояване на УПИ І -591 по плана на с.Тюленово, община Шабла

В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисованите лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/
стая 105

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }