Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение със ЗП 13 кв.м., за кафе-аперитив, представляващо част от ПИ 83017.503.4 по КК на гр.Шабла – публична общинска собственост

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение със ЗП 13 кв.м., за кафе-аперитив, представляващо част от ПИ 83017.503.4 по КК на гр.Шабла – публична общинска собственост

Обява за подбор за длъжността „Преподавател“ – Клуб „Безопасност на движението“

Във връзка с проект „Заедно можем повече“ финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „ Наука и образование и интелигентен растеж“, дейност 2 „Подобряване на образователната среда в ДГ „Дора Габе“ чрез сформиране на четири клуба, насочени към развитие на допълнителни умения на децата от етническите малцинства и техните връстници за съхраняване и развитие на културната им идентичност в интеграционна  мултикутурна среда“

За длъжността „Преподавател за Клуб „Безопасност на движението“ – 2 бр. при следните изисквания и условия:
Длъжността е с НКПД: 23595031
Минимални изисквания за заемане на длъжността: Педагогически специалист със специалност „предучилищна педагогика“ степен: проф. бакалавър, бакалавър или магистър. Професионална квалификация „учител“ в трудово правоотношение с Община Шабла
Брой часове: 180 учебни часа на преподавател

Месторабота – Детска градина „Дора Габе“ – гр. Шабла
Работодател – община Шабла

Предимство при извършване на подбора:
•    Професионален опит над 7 години като учители;
•    Опит в изпълнение на сходни дейности;
•    Работа по изпълнение на проекти.

Кратко описание на дейността:
Преподавател, клуб „ Безопасност на движението“ сформира клуба, изготвя програма на Клуба по „Безопасност на движението“, и провежда занятията по график.

Начин на провеждане на подбора: по документи

Сключване на договор: с одобрените кандидати ще се сключи трудов договор

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора са:
Заявление за участие (по образец);
Автобиография  (по образец);
Копие от диплома за придобита образователна степен;
Копие от допълнителни квалификации;
Копие от трудова книжка удостоверяваща професионалния опит.

Образци на документите изтеглите от прикачените файлове към обявата на сайта на община Шабла.

Продължителност на заетостта: до 31 декември 2020 г.

Краен срок за подаване на документите: до 17.00 часа на 11 юли 2019 г.

Място на подаване на документите: Деловодството на Община Шабла – Информационен център – 106 стая на 1- ви етаж, ул. „Равно поле“ № 35

Обявяване на резултатите
Информационното табло в сградата на Община Шабла и информационното табло на Детска градина „ Дора Габе“.

 

Автобиография по образец 1

Заявление-за-участие

Призив за разделно събиране на отпадъците

Уважаеми съграждани,
Община Шабла полага непрекъснати усилия за осигуряване и поддържане чистотата на населените места и териториите за обществено ползване. Служителите от Общинско предприятие БКСТРО са пряко ангажирани с дейностите по сметосъбиране, почистване на нерегламентирани сметища и редовно извозване на отпадъците до Претоварна станция – Балчик. Всичко това е свързано с разходването на постоянен финансов ресурс, който се осигурява от местните данъци и такса „Битови отпадъци“ на всеки един от нас.
Разходите за обезпечаване на тези дейности непрекъснато нарастват, поради което община Шабла е въвела системи за разделно събиране на отпадъците.
На двадесет и седем места в града са поставени пластмасови кафяви водоустойчиви контейнери с обем 1,1 куб м. за растителни биоотпадъци, в т. ч. обелки от плодове и зеленчуци, окосена трева или листа и други.
В гр. Шабла и с. Горун, на седемнадесет места, са поставени жълти пластмасови контейнери тип „Бобър“ за разделно събиране на хартиени, пластмасови и метални отпадъци от опаковки и зелени контейнери тип „Иглу“ за разделно събиране на стъклени опаковки.
Съдове за събиране на негодни за употреба батерии има във всички търговски обекти, където се продават батерии, както и в училищата, детските заведения, кметствата и кметските наместничества.
Община Шабла периодично организира кампании за предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, при които мобилни екипи обслужват домове и офиси на място, след предварително подадена заявка.
Целта на разделното събиране не е само да се намали общият обем битови отпадъци от всяко домакинство и обществен обект, но и да се осигури суровина за производство на нови продукти, за които се използват допълнителни природни ресурси.
Основният участник в процеса на разделно събиране сме ние хората, масовите потребители на опаковани стоки. Без участието на хората е невъзможно системите за разделно събиране да работят успешно. Ето защо, трябва да променим начина, по който сме изхвърляли отпадъците си години наред. Когато убедим всички да участват и действаме заедно, разделното събиране ще бъде по-ефективно. От нас зависи да положим необходимите усилия.
Община Шабла Ви призовава, ако досега не сте изхвърляли разделно отпадъците си, започнете да го правите. Сгъвайте кашоните и смачквайте пластмасовите бутилки, преди да ги изхвърлите в съответния контейнер, за да освободите пространство за следващите отпадъци от опаковки. Компостирайте биоотпадъците си и прилагайте готовия продукт като тор за обогатяване на почвеното плодородие или ги изхвърляйте разделно в кафявия контейнер. Изхвърляйте старите батерии в съответните съдове, предавайте непотребните електроуреди чрез организираните от общината кампании. Правете всичко, което допринася за опазването на околната среда и намалява количеството на боклука. Така малките ежедневни усилия, които полагаме, ще имат пряк и незабавен ефект върху заобикалящия ни свят.
Убедени сме, че обединяването на усилията на Общинска администрация, бизнес и общественост ще допринесат за екологосъобразно и добро управление на разделно събраните отпадъци.
Наша обща отговорност и задължение е да събираме отпадъците си разделно, по вид и естество. Така ще спомогнем за специфичното им третиране и дейностите по оползотворяването им, както и за намаляване разходите на Община Шабла за извозване, сепариране и депониране на отпадъците.

След петгодишно затишие рев на мотори отново ще разтърси Шабла – Мотосреща 2019

След петгодишно затишие, с носталгия към миналото и поглед в бъдещето, мотоклуб Орлите – Добрич, подновиха традицията да бъдат домакин на мотористи от цялата страна. Организираната от мотоклуба МОТОСРЕЩА 2019, ще се проведе от 12 до 14 Юли 2019 в къмпинг „Добруджа“ – Шабла.
Подготовката на мероприятието върви по план и с пълна пара. Освен прекрасното море, поръчаното слънчево време и чистият въздух, на гостите на мотосрещата ще бъдат осигурени завидни количества рок музика, забавни игри и усмивки.
На този етап единствената изненада, която от мотоклуб Орлите си позволяват да разкрият е, че един от гостите ще придобие мотор Ямаха Дивершън 600, който е голямата награда в томболата на мероприятието.