Заседава Общинския съвет в Шабла

На 3 ноември 2017 година се състоя 33-то редовно заседание на Общински съвет-Шабла. От 11-те общински съветници на заседанието присъстваха 9.
Предварително обявеният дневен ред включваше 13 докладни за разглеждане.
Първата докладна касаеше приемането на проектобюджет за 2018 година и актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности в община Шабла за 2019 и 2020 година по показатели от единната бюджетна класификация. Преди да гласуват, кметът на община Шабла Мариян Жечев обясни, че за проектобюджет 2018 година можем да говорим условно. Бюджетната прогноза е близка и ясна като данни. Разходите в общинския бюджет ще се увеличат след увеличаването на възнагражденията за работещите в секторите образование и социални дейности.
Кметът на Общината разясни по кои проекти, финансирани от Европейските фондове се работи в момента и какво да очакваме до края на тази и началото на новата година.
Поради липса на кворум, след 3 подадени декларации за конфликт на интереси, докладната за предоставянето на общински пътища под наем за 2017-2018 година беше оставена за следващото заседание.
Съветниците решиха да се допълни приетата Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година, като се отдаде под наем помещение с площ от 32 кв.м., намиращо се на първи етаж западно крило в сградата на Бившата поликлиника, с адрес ул.“Равно поле“ №37 на СНЦ „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва“ за срок от 5 години. По график, същото помещение ще ползват и СНЦ „Обединени за Шабла“.
Добра новина за жителите на село Крапец е, че на заседанието беше одобрен ПУП – ПРЗ със схеми на техническа инфраструктура в село Крапец за реализирането на „Рибарско селище-Крапец“ като общински обект от първостепенно значение и план за регулация, според който се обособяват два нови квартала – кв.45 и кв.46. Съществуващите улични регулационни линии не се променят. Кметът Жечев обясни,че това е последната крачка за регулацията на този обект. Село Крапец ще има два нови квартала, които ще бъдат облагородени по Програмата за развитие на селските райони.
Последната докладна беше да се одобри ПУП – ПРЗ за три квартала в село Тюленово.
Кметът на Общината обясни, че идеята е да се осъвременят тези квартали, които представляват интерес за граждани и фирми, желаещи да финансират в тези имоти – кварталите 34, 35 и 36 и не попадащи в защитените зони, т.е в Понто-Сарматските степи.

Шабла /България/ и Сан Чезарео /Италия/ – побратимени на 01.11.2017 г.

На 1 ноември 2017 г., община Шабла /България/ и Сан Чезарео /Италия/ подписаха официално Договор за побратимяване.
Побратимяването е един комплексен процес, който дава богати възможности за насърчаване на сътрудничеството и единството на Европейските страни, уважавайки различията, популяризирайки природното и културно наследство, стимулирайки социалната интеграция, затова не случайно е сред основните цели на европейските институции.
С побратимяването между Шабла и Сан Чезарео се откри една чудесна възможност за двете страни за обмен на туристи, взаимно опознаване на двата народа, организиране на спортни и културни инициативи, изкуство, фолклор, социални дейности, както и партньорство по различни международни проекти, с цел развитие на международното сътрудничество. От важно значение е създаването на контакти между подрастващите, които ще споят допълнително връзката на културен обмен и ще укрепят чувството за европейска принадлежност.
Взаимоотношенията от побратимяването носят несъмнени предимства – политически, културни, но също и икономически чрез промотиране на местни продукти, насърчаване на бизнеса и гаранции при проявен инвеститорски интерес. Бяхя споделени проблеми, обменени идеи и обсъдени различни гледни точки относно въпроси от общ интерес.
1 ноември 2017 г. остава в историята на община Шабла като дата, на която българската и италианската община дадоха своя малък, но сигурен принос за растежа на обединена Европа, полагайки основите на доверие между двата града и приятелство между гражданите им.

В навечерието на Първи ноември

В навечерието на първи ноември, малки и големи признателни шабленци се събраха на площада пред НЧ „Зора 1894“ – Шабла да положат цвете и да се поклонят пред бюст-паметника на Васил Левски и паметните плочи на Първото училище и Първото читалище в града ни.
Възпитаниците от трета група на ДГ „Дора Габе“, Кристина Йотова и Давид Мартинов изпълниха стих за народните будители и с поведението си показаха, че между поколенията българи има приемственост, че и най-малките жители на Общината пазят в сърцата си българското слово.
Сред присъстващите бяха кметът на община Шабла Мариян Жечев, председателят на Общинския съвет д-р Йорданка Стоева, преподаватели от СУ „Асен Златаров“, представители на културни и социални институции.

Първа информационна конференция проведе МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“

МИРГ  „Шабла – Каварна – Балчик“ проведе първа информационна конференция, като част от дейностите по проект BG14MFOP001-4.001-0001-C01   с финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство.
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група/МИРГ/ Шабла-Каварна-Балчик“ изпълнява проект по подмярка „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №МДР-МП-01-9/27.06.2017 г., финансиран по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г.
В резултат от проекта ще бъде изготвена Стратегия за местно развитие на територията на трите общини Шабла, Каварна и Балчик, с която „МИРГ Шабла-Каварна-Балчик“ да кандидатства за финансиране пред Министерство на земеделието, храните и горите.
Целта на конференцията бе да запознае заинтересованите страни от територията с междинните резултати от проведените проучвания и анализи за целите на подготовка на стратегията.
В срещата участие взеха най-малко 50 участника – представители на общинските администрации в Каварна и Шабла, представители на бизнеса, неправителствения сектор, сектор Рибарство и активни граждани.
По време на изпълнение на дейностите по проекта се прилагат принципа на партньорство и активно въвличане на всички заинтересовани страни още в най-ранните етапи на подготовка на стратегия за ВОМР и фокусиране към техните потребности, нужди и изисквания. В процеса на разработка на стратегията са въвлечени различни представители на трите основни сектора – публичен, стопански и нестопански.