Близо 800 нови дръвчета бяха засадени в рамките на кампанията „Да сътворим гора“, организирана от община Шабла

По повод международния ден на Земята – 22 април, община Шабла организира кампания „Да сътворим гора“.
Инициативата е продължение на вече подетата през 2017 година, когато върху площ от 6 дка бяха засадени над 600 дръвчета. Теренът, определен за залесяване се намира в близост до Шабленския фар, вляво от пътя.
В организацията на мероприятието се включиха ТП „Държавно ловно стопанство“ – Балчик, които осигуриха посадъчния материал, служители на Общинското предприятие в Шабла, които подготвиха терена и поляха новозасадените дръвчета.
В благородната кауза се включиха ученици от СУ „Асен Златаров“, водени от своите преподаватели, представители на Общинската браншова пчеларска организация и служители от общинска администрация-Шабла.
За по-големият успех на акцията, да подкрепят морално учениците и да им покажат нагледно как правилно да засадят дръвчетата бяха дошли служители на Държавното ловно стопанство.
Гост на събитието беше заместник-директорът Димчо Стефанов.
Днес бяха засадени около 800 дръвчета от видовете явор, ясен, цер, копривка и акация.
Най-малкият сред участниците беше 7 годишният Стефан Иванов – възпитаник от IV група на ДГ „Дора Габе“- Шабла.

Брегоукрепителни дейности в община Шабла на стойност 2 061 900 лв ще финансира бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

МРРБ одобри искането на община Шабла за финансиране брегоукрепителни мероприятия на част от крайбрежната ивица. Средствата в размер на 2 061 900 лв се насочват към следните обекти:
Обект „Брегоукрепване в района на къмпинг „Добруджа“ – Шабла, включен в поименното разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и за основен ремонт в рамките на бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ / в т.ч. за строителни и монтажни работи, авторски и строителен надзор/. Разчетените средства в бюджета на МРРБ са в размер на 1 891 900 лв.
Заради собствеността на територията, в която ще се изграждат брегоукрепителните съоръжения, Министерството ще изготви споразумение за трансфер с община Шабла. Този акт ще се предшества от промяна на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Шабла, съставяне на актове за държавна собственост от областния управител на област Добрич и други действия относно придобиване права на възложител по смисъла на Закона за устройство на територията от страна на община Шабла.
Вторият обект, включен в поименното разпределение на разходите на Регионалното министерството, за който общината получава финансиране е „Брегоукрепване в района на с. Крапец“. Трансферната сума от 170 000 лв се предоставя на община Шабла за изработване на инвестиционен проект.

Да сътворим гора!

По повод Международния ден на Земята – 22 април, община Шабла кани всички желаещи да се включат в кампанията „Да сътворим гора“, която ще се проведе на 19 април 2018 година (четвъртък) от 10.00 часа.
Теренът, определен за залесяване се намира в близост до Шабленския фар, вляво от пътя по посока за Фара. Инициативата е продължение на вече подетата през 2017 година, когато върху площ от около 6 дка бяха засадени над 600 броя дръвчета от видовете червен дъб, бряст, черен бор и гледичия. Амбицията ни е поетапно да залесим и останалата част от имота, който е с обща площ 63 дка.
В организацията на мероприятието се включват ТП „Държавно ловно стопанство Балчик“, които осигуряват посадъчния материал, СУ „Проф. Асен Златаров” – Шабла – V и IX клас и Общинската браншова пчеларска организация, които ще засаждат дръвчетата.
За всички желаещи да участват в акцията, началният час на тръгване е 10.00 часа, на  19 април 2018 година (четвъртък), пред сградата на община Шабла. Ако сте със собствен транспорт, заповядайте там да се движим заедно към определеното за целта място.
Община Шабла ще подготви предварително терена. Ще са ви нужни мотика за заравяне, работни ръкавици, дрехи и обувки, подходящи за сезона, подкрепителни закуски, вода за пиене и добро настроение.
Ще засадим 1200 броя дръвчета от видовете явор, ясен, цер, копривка и акация, осигурени от ТП „Държавно ловно стопанство Балчик“.

Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване на съфинансиране (собствен принос и недопустим за финансиране ДДС) от община Шабла

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Шабла, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община Шабла, кани местната общност да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл. 19а от Закона за общинския дълг от фонд ФЛАГ ЕАД за финансиране на разходи по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, Приоритетна ос 5: „Ефективен регион“, Специфична цел 5.1: „Повишаване на кооперативния капацитет и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество“ по изпълняван от Община Шабла проект:
„Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 47404/03.04.2017 г. по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.
1. Номер на договора за БФП: 47404 от 03.04.2017 г.;
2. Бенефициент: Община Шабла, Р. България и гр. Хършова, Р. Румъния;
3. Общи параметри на проекта:
– Предназначение: Предметът на проекта е реконструкцията и оборудването на многофункционалната спортна зала в град Шабла;
– Обща стойност на одобреният проект на Община Шабла: 672 453,89 евро без вкл. ДДС.
– Начин на финансиране: ЕФРР в размер на 85%, национално съфинансиране – 13 % и собствен принос – 2 % от стойността на договора и недопустим за финансиране данък върху добавената стойност в размер на 131 138,19 евро.
4. Предмет на обсъждането:
Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, съгласно чл. 19а от Закона за общинския дълг за осигуряване на съфинансиране (собствен принос и недопустим за финансиране ДДС) за реализация на проекта.
5. Стойност на кредита за финансиране: до 265 000 (двеста шестдесет и пет хиляди) лева.
6. Срок за погасяване на кредита – до 120 (сто и двадесет) месеца.
7. Начин на обезпечаване:
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Шабла, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Шабла по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
8. Място и лице в Община Шабла, от което могат да се получат материали за обсъждането, преди датата, на която то ще се състои: ст. 211, Росен Василев – Началник отдел „Бюджет, финанси и общинска собственост“. Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с материалите за обсъждането и на електронната страница на Община Шабла – www.shabla.bg.
Публичното обсъждане ще се състои на 25.04.2018 г., в 09:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Шабла, находяща се в сградата на Община Шабла, ул.„Равно поле“ № 35, ет. 3.
Поканата се публикува във вестник „Изгрев“, на електронната страница на Община Шабла – www.shabla.bg и се поставя на информационно табло в Община Шабла.

1.Покана публичен дълг ДДС

2.Информация за поемане на публичен дълг за ДДС

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване на мостово финансиране от община Шабла

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Шабла, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община Шабла, кани местната общност да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл. 19а от Закона за общинския дълг от фонд ФЛАГ ЕАД за финансиране на разходи по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, Приоритетна ос 5: „Ефективен регион“, Специфична цел 5.1: „Повишаване на кооперативния капацитет и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество“ по изпълняван от Община Шабла проект:
„Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 47404/03.04.2017 г. по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.
1. Номер на договора за БФП: 47404 от 03.04.2017 г.;
2. Бенефициент: Община Шабла, Р. България и гр. Хършова, Р. Румъния;
3. Общи параметри на проекта:
– Предназначение: Предметът на проекта е реконструкцията и оборудването на многофункционалната спортна зала в град Шабла;
– Обща стойност на одобреният проект на Община Шабла: 672 453,89 евро без вкл. ДДС.
– Начин на финансиране: ЕФРР в размер на 85%, национално съфинансиране – 13 % и собствен принос – 2 % от стойността на договора и разходите за данък върху добавената стойност.
4. Предмет на обсъждането:
Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, съгласно чл. 19а от Закона за общинския дълг за осигуряване на мостово финансиране за реализация на проекта.
5. Стойност на кредита за финансиране: до 400 000 (четиристотин хиляди) лева.
6. Срок за погасяване на кредита – до 24 (двадесет и четири) месеца.
7. Начин на обезпечаване:
– Учредяване на залог върху вземанията на Община Шабла по Договор за безвъзмездна помощ № 47404/03.04.2017 г., сключен с Управляващия орган на Оперативна програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
– Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Шабла, по която постъпват средствата по проект „Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“ по Договор за безвъзмездна помощ №  47404/03.04.2017 г.;
– Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Шабла, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Шабла по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
8. Място и лице в Община Шабла, от което могат да се получат материали за обсъждането, преди датата, на която то ще се състои: ст. 211, Росен Василев – Началник отдел „Бюджет, финанси и общинска собственост“. Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с материалите за обсъждането и на електронната страница на Община Шабла – www.shabla.bg. Публичното обсъждане ще се състои на 25.04.2018 г., в 09:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Шабла, находяща се в сградата на Община Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, ет. 3.
Поканата се публикува във вестник „Изгрев“, на електронната страница на Община Шабла – www.shabla.bg и се поставя на информационно табло в Община Шабла.

1.Покана публичен дълг

2.Информация за поемане на публичен дълг

МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА