Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот ПИ 83017.502.2282 по КК на гр. Шабла – публична общинска собственост, за търговски и обслужващи дейности, съгласно схема за поставяне

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот ПИ 83017.502.2282 по КК на гр. Шабла

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем земеделска земя в землището на гр. Шабла

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр.Шабла № 463/ 26.09.2018г. и Заповед № РД-04-413/09.11.2018 г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на гр.Шабла, както следва:

ПИ 83017.102.1 с площ 59.025 дка.
Имотът се отдават за срок от 2/две/ стопански години 2018-2019г. и 2019-2020г.
Търгът ще се проведе на 09.11.2018 г. /петък/ от 09:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 10 % от началната тръжна цена за масива, за който се кандидатства и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 17:00 часа на 08.11.2018 г.
Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 08.11.2018 г.
Получаването на тръжна документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 01.11.2018 до 08.11.2018 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 08.11.2018 г.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 16.11.2018 г. от 09:30 ч.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 10 % от началната тръжна цена за масива, за който се кандидатства и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 17:00 часа на 15.11.2018 г.
Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 15.11.2018 г.
Получаването на тръжна документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 12.11.2018 до 15.11.2018 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 15.11.2018 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108