Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от една стопанска година 2022-2023 г.

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет – Шабла № 357/31.05.2022г. и Заповед № РД-04-302/17.6.2022г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 1 /една/ стопанска година 2022-2023г. с начална тръжна цена за всички имоти – 95лв./дка. Списъкът с обявените на търг имоти е достъпен на интернет адрес: www.shabla.bg в раздел Търгове.
Търгът ще се проведе на 07.07.2022г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 06.07.2022г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 22.06.2022г. до 06.07.2022г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 06.07.2022г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 22.06.2022г. до 17:00 часа на 06.07.2022г.
При неявяване на кандидати или при ненаемане на всички обявени земеделски земи, насрочвам втори търг на 21.07.2022г. от 10:00 часа при същите ред и условия.
Списък с всички ненаети имоти след провеждане на първия търг ще се обяви на 12.07.2022г. на интернет адрес: www.shabla.bg в раздел Търгове.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20% от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 20.07.2022г.
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 20.07.2022г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 12.07.2022г. до 20.07.2022г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 12.07.2022г. до 17:00 часа на 20.07.2022г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Приложение 1

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, находящ се в СО „Кария“

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.1 от ЗОС; чл.24, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 318/29.03.2022г. и Заповед № РД-04-204/15.04.2022г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с идентификатор ПИ 83017.505.452 по КК на гр.Шабла, с площ 29.00кв.м. – съгласно предварително изготвена схема за поставяне на преместваем обект.
Търгът ще се проведе на 10.05.2022г. /вторник/ от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Частта от имота се отдава за срок от 5 /пет/ години.
Началната тръжна цена е 43,50/четиридесет и три, 0.50/лв. с ДДС на месец.
Стойността на документацията е 10,00/десет 0.00/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 05.05.2022г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 05.05.2022г.
Оглед на имота всеки работен ден от 26.04.2022г. до 05.05.2022г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 26.04.2022г. до 17:00 часа на 05.05.2022г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Търг с тайно наддаване за продажба на автомобили и селскостопанска техника

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.47, ал.1, чл.93, ал.1, т.2 и чл.95, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 302/30.12.2021г. по Протокол №37 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-179/08.04.2022г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за продажба на:
Лек автомобил Опел Зафира с рег. номер ТХ0340ХН, цвят сив металик, с начална тръжна цена 565лв. /петстотин шестдесет и пет лева/без ДДС.
Лек автомобил Сеат Кордоба с рег. номер ТХ5255ХА, цвят светлосив металик, с начална тръжна цена 1100лв. /хиляда и сто лева/без ДДС.
Верижен трактор ДТ-75МВР с рег. номер ТХ05870, с начална тръжна цена 3000лв. /три хиляди лева/без ДДС.
Търгът ще се проведе на 28.04.2022г. /четвъртък/ от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на документацията за участие в търга е 10,00 лв./десет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 26.04.2022г.
Получаването на документацията за участие в търга става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на активите всеки работен ден от 15.04.2022г. до 26.04.2022г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната цена и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 26.04.2022г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 15.04.2022г. до 17:00 часа на 26.04.2022г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.