Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на сграда с площ 72 кв.м., находяща се на ул. „2-ри юни“ – гр. Шабла

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.2 от ЗОС; чл.24, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 231/07.07.2021г. и Заповед № РД-04-394/05.08.2021г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 83017.504.4014.1 по КК на гр.Шабла с площ 72кв.м., находящо се на ул.“2-ри юни“.
Търгът ще се проведе на 02.09.2021г. /четвъртък/ от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Помещението се отдава за срок от 5 /пет/ години.
Началната тръжна цена е 72.00/седемдесет и два 0.00/лв. с ДДС на месец.
Стойността на тръжната документация е 10.00/десет/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 от 20.08.2021г. до 17:00 ч. на 27.08.2021г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 20.08.2021г. до 27.08.2021г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 27.08.2021г.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 20.08.2021г. до 17:00 часа на 27.08.2021г.
При неявяване на кандидати на 02.09.2021г. ще се проведе повторен търг на 16.09.2021г. от 11:00ч. при същите ред и условия.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20 % от началната тръжна цена за терена, за който се кандидатства и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 15.09.2021г.
Стойността на тръжната документация е 10.00 лв./десет лева/ и се заплаща в служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 15.09.2021г.
Получаването на тръжна документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 07.09.2021г. до 15.09.2021г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие във втория търг се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 15.09.2021г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108