Търг с тайно наддаване за продажба на имот в гр. Шабла

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 34/28.12.2023 г. на Общински съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-31/29.01.2024 г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот – частна общинска собственост:
№ по ред – 1
Решение на Общински съвет гр.Шабла – 34/28.12.2023 г.
Имот – ПИ 83017.503.412, УПИ Х, кв.128
Местонахождение /населено място/ – гр. Шабла
Площ кв.м – 1434 кв.м.
Начална тръжна цена /лева/ без ДДС – 38 847,00 лв.
Депозитна вноска /лева/ – 7 769,40 лв.

Търгът   ще  се проведе на 22.02.2024 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Стойността на тръжната документация е 60,00 /шестдесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 20.02.2024 г.
Получаването на тръжната документация става в стая 106 на Общината от 12.02.2024 г. до 16:00 часа на 20.02.2024 г., след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 12.02.2024 г. до 20.02.2024 г. от 13:00 до 16:00 часа.
Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената начална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 16:00 часа на 20.02.2024 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 20.02.2024 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел.05743/40-45, вътр.108

обява продажба Шабла 503.412

Търг с тайно наддаване за продажба на имот в с. Ваклино

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 36/28.12.2023 г. на Общински съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-32/29.01.2024 г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот – частна общинска собственост:
№ по ред – 1
Решение на Общински съвет гр.Шабла – 36/28.12.2023г.
Имот – ПИ 10032.501.161, УПИ ХI, кв.9
Местонахождение /населено място/ – с.Ваклино
Площ кв.м – 1134 кв.м.
Начална тръжна цена /лева/ без ДДС – 19 585,00 лв.
Депозитна вноска /лева/ – 3 917,00 лв.

Търгът   ще  се проведе на 22.02.2024 г. /четвъртък/ от 10:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Стойността на тръжната документация е 60,00 /шестдесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 20.02.2024 г.
Получаването на тръжната документация става в стая 106 на Общината от 12.02.2024 г. до 16:00 часа на 20.02.2024 г., след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 12.02.2024 г. до 20.02.2024 г. от 13:00 до 16:00 часа.
Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената начална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 16:00 часа на 20.02.2024 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 20.02.2024 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел.05743/40-45, вътр.108

обява продажба Ваклино 501.161

Търг с тайно наддаване за продажба на имоти

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.46, чл.47, ал.1, чл.93, ал.1, т.2 и чл.95, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 511/06.04.2023г. по Протокол №58 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-356/14.07.2023г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за продажба на:
 СОС 83017.502.2372.1.2, представляващ II-ри етаж от сграда с идентификатор 83017.502.2372.1 по кадастралната карта на гр.Шабла, с площ 203.40кв.м и 31.9445% прилежащи общи части на сградата, с начална тръжна цена 77 425,00 лв. без ДДС
 СОС 83017.502.2372.1.3, представляващ III-ти етаж от сграда с идентификатор 83017.502.2372.1 по кадастралната карта на гр.Шабла, с площ 203.40кв.м и 31.9445% прилежащи общи части на сградата, с начална тръжна цена 66 650,00 лв. без ДДС
Търгът ще се проведе на 03.08.2023г. /четвъртък/ от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на документацията за участие в търга е 60,00 лв./шестдесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 02.08.2023г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, от 24.07.2023г. до 02.08.2023г. след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 24.07.2023г. до 02.08.2023г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от посочената начална тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 02.08.2023г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 24.07.2023г. до 17:00 часа на 02.08.2023г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на преместваеми обекти

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.1 от ЗОС; чл.19, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 548/13.06.2023г. и Заповед № РД-04-355/14.07.2023г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот ПИ 83017.503.3021 по КК на гр.Шабла с площ 15кв.м., част от имот ПИ 73780.501.264 по КК на с.Тюленово с площ 15кв.м., част от ПИ 24102.501.382 по КК на с. Дуранкулак с площ 15кв.м., съгласно схеми за поставяне за преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, както следва:
 Част от ПИ 83017.503.3021, с площ 15.00 кв.м., като от тях 2.5 кв.м. за разполагане на премествам обект и 12.5кв.м. прилежащо паркомясто;
 Част от ПИ 73780.501.264, с площ 15.00 кв.м., като от тях 2.5 кв.м. за разполагане на премествам обект и 12.5кв.м. прилежащо паркомясто;
 Част от ПИ 24102.501.382, с площ 15.00 кв.м., като от тях 2.5 кв.м. за разполагане на премествам обект и 12.5кв.м. прилежащо паркомясто.
Терените се отдават за срок от 5 /пет/ години.
Начални тръжни цени в размер на 26.00/двадесет и шест, 0.00/лева без ДДС на месец за всеки един от имотите.
Търгът ще се проведе на 03.08.2023г. /четвъртък/ от 10:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Стойността на документацията е 10,00/десет 0.00/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 02.08.2023г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, от 24.07.2023г. до 02.08.2023г., след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на имота, за който се кандидатства, и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 02.08.2023г.
Оглед на имота всеки работен ден от 24.07.2023г. до 02.08.2023г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 24.07.2023г. до 17:00 часа на 02.08.2023г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя за срок от десет години

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет – Шабла № 495/07.03.2023г. и Заповед № РД-04-357/14.07.2023г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под аренда на земеделска земя – овощни градини за срок от 10 стопански години, за следните имоти:
ПИ 83017.31.151 – 15.311дка с начална тръжна цена 90лв./дка годишно
ПИ 83017.40.37 – 10.822дка с начална тръжна цена 90лв./дка годишно
ПИ 27108.1.19 – 58.382дка с начална тръжна цена 90лв./дка годишно
Търгът ще се проведе на 03.08.2023г. /четвъртък/ от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 от 24.07.2023г. до 17:00 ч. на 02.08.2023г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 24.07.2023г. до 02.08.2023г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 02.08.2023г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 24.07.2023г. до 17:00 часа на 02.08.2023г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108