Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост с местонахождение – с. Горун

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 133/03.09.2020  г. на Общински съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-427/24.09.2020 г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот – частна общинска собственост :

  • Имот – ПИ 17275.501.119; местонахождение – с. Горун; площ – 2281 кв.м.; начална тръжна цена /лева/ без ДДС – 31 114,00; депозит на вноска /лева/ – 6 222,80; Решение на Общински съвет – Шабла – 133/03.09.2020 .

Търгът   ще  се проведе на 22.10.2020 г. /четвъртък/ от 11:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.

Стойността на тръжната документация е 60,00 /шестдесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 21.10.2020 г.

Получаването на тръжната документация става в стая 106 на Общината от 13.10.2020 г. до 16:00 часа на 21.10.2020 г., след представяне на документ за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 13.10.2020 г. до 21.10.2020 г. от 13:00 до 16:00 часа.

Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената начална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 16:00 часа на 21.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 21.10.2020 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел.05743/40-45, вътр.108

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот с местонахождение с. Ваклино

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 124/03.09.2020  г. на Общински съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-426/24.09.2020 г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот – частна общинска собственост :

  • ПИ 10032.501.7, УПИ ІІ-7, кв.7, Сграда 10032.501.7.1, Бивша здравна служба, Сграда –10032.501.7.2 – гараж; местонахождение на имота – с. Ваклино; Начална тръжна цена /лева/ без ДДС – 50 840.00; депозитна вноска /лева/ – 10 168.00 лв.; Решение на Общински съвет – Шабла – 124/03.09.2020 г.

     Търгът   ще  се проведе на 22.10.2020 г. /четвъртък/ от 10:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.

Стойността на тръжната документация е 60,00 /шестдесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 21.10.2020 г.

Получаването на тръжната документация става в стая 106 на Общината от 13.10.2020 г. до 16:00 часа на 21.10.2020 г., след представяне на документ за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 13.10.2020 г. до 21.10.2020 г. от 13:00 до 16:00 часа.

Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената начална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 16:00 часа на 21.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 21.10.2020 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел.05743/40-45, вътр.108

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Шабла

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 127/03.09.2020  г. на Общински съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-425/24.09.2020 г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот – частна общинска собственост :

Имот, ПИ 83017.504.4342, местонахождение – гр. Шабла, площ – 686 кв.м., начална тръжна цена /лева/ без ДДС – 18 905.00 лв., депозит на вноска /лева/ – 3 781.00 лв. – Решение на Общински съвет – Шабла – 127/03.09.2020.

Търгът   ще  се проведе на 22.10.2020 г. /четвъртък/ от 9:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Шабла.

Стойността на тръжната документация е 60,00 /шестдесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 21.10.2020 г.

Получаването на тръжната документация става в стая 106 на Общината от 13.10.2020 г. до 16:00 часа на 21.10.2020 г., след представяне на документ за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 13.10.2020 г. до 21.10.2020 г. от 13:00 до 16:00 часа.

Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената начална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 16:00 часа на 21.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 21.10.2020 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел.05743/40-45, вътр.108

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, автосервиз

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.2 от ЗОС; чл.24, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 129/03.09.2020г. и Заповед № РД-04-429/24.09.2020 г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ 83017.503.3173 с площ 1537кв.м., автосервиз с идентификатор 83017.503.3173.2 с ЗП 146кв.м., сграда с идентификатор 83017.503.3173.1 с ЗП 10кв.м.и  сграда с идентификатор 83017.503.3173.3 с ЗП 11кв.м.

Търгът ще се проведе на 15.10.2020 г. /четвъртък/ от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.

Имота  се отдава за срок от 10 /десет/ години.

Началната тръжна цена е 594,00/пет стотин деветдесет и четири 0.00/лв. с ДДС на месец.

Стойността на тръжната документация е 10.00/десет/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 14.10.2020 г.

Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 05.10.2020 до 14.10.2020 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 14.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 05.10.2020г. до 17:00 часа на 14.10.2020 г.

При неявяване на кандидати на 15.10.2020г. насрочвам втори търг на 29.10.2020г. от 10:30ч. при същите ред и условия.

Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20 % от началната тръжна цена за терена, за който се кандидатства и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 28.10.2020 г.

Стойността на тръжната документация е 10.00 лв./десет лева/ и се заплаща в  служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 28.10.2020г.

Получаването на тръжна документация става  в Центъра за обслужване на граждани, стая 106  на Общината, след представяне на документ за закупуване.

Оглед на терените всеки работен ден от 19.10.2020г. до 28.10.2020г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 28.10.2020 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

 

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени в регулация за обработване

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл., чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет – Шабла № 131/ 03.09.2020г. и Заповед № РД-04-428/24.09.2020 г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени в регулация за обработване  за срок от 3 /три/ стопански години. Списъкът с обявените на търг имоти е достъпен на интернет адрес: www.shabla.bg в раздел Търгове.

Търгът ще се проведе на 15.10.2020 г. /четвъртък/ от 09:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.

Начална тръжна цена – 40.00 лв./дка с ДДС годишно.

Стойността на документацията е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 14.10.2020г.

Получаването на тръжната документация става  в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 14.10.2020г.

Оглед на имотите всеки работен ден от 05.10.2020г. до 14.10.2020г. от 13:00ч. до 16:00ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 06.07.2020г. до 17:00 часа на 14.10.2020г.

При неявяване на кандидати или при ненаемане на всички обявени земеделски земи, се насрочва втори търг на 29.10.2020 г. от 09:30 часа.

Списък с всички ненаети имоти след провеждане на първия търг ще бъде обявен на 19.10.2020г. на интернет адрес: www.shabla.bg в раздел Търгове.

Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20% от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 28.10.2020г.

Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 28.10.2020г.

Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.

Оглед на имотите всеки работен ден от 19.10.2020 до 28.10.2020г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 19.10.2020г. до 17:00 часа на 28.10.2020г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108