Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Шабла

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.1 от ЗОС; чл.19, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 397/30.08.2022г. и Заповед № РД-04-490/15.09.2022г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с идентификатор ПИ 83017.504.4329 по КК на гр.Шабла, с площ 49.00кв.м. – съгласно предварително изготвена схема за поставяне на обект предназначен за търговска дейност.
Търгът ще се проведе на 06.10.2022г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Частта от имота  се отдава за срок от 5 /пет/ години.
Началната тръжна цена е 73,50/седемдесет и три, 0.50/лв. с ДДС на месец.
Стойността на документацията е 10,00/десет 0.00/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 05.10.2022г.
Получаването на тръжната документация става  в Центъра за обслужване на граждани, стая 106  на Общината, от 27.09.2022г. до 05.10.2022г., след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на имота или 14.70/четиринадесет 0.70/лв.  и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 05.10.2022г.
Оглед на имота всеки работен ден от 27.09.2022г. до 05.10.2022г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 27.09.2022г. до 17:00 часа на 05.10.2022г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на заведение за обществено хранене, находящо се на Градски пазар – Шабла

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.2 от ЗОС; чл.24, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 359/25.05.2022г. и Заповед № РД-04-464/09.09.2022г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на заведение за обществено хранене състоящо се от самостоятелни обекти с идентификатори 83017.502.2280.2.1 със ЗП 13.02кв.м., 83017.502.2280.2.2 със ЗП 33.48кв.м. и 83017.502.2280.3.1 със ЗП 19.84 по КК на гр.Шабла, находящи се на Градски пазар – Шабла..
Търгът ще се проведе на 29.09.2022г. /четвъртък/ от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Помещението  се отдава за срок от 5 /пет/ години.
Началната тръжна цена е 165.85/сто шестдесет и пет 0.85/лв. с ДДС на месец.
Стойността на тръжната документация е 10.00/десет/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 28.09.2022г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, от 20.09.2022г. до 28.09.2022г., след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 20.09.2022г. до 28.09.2022г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 28.09.2022г.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 20.09.2022г. до 17:00 часа на 28.09.2022г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от една стопанска година 2022-2023 г.

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет – Шабла № 357/31.05.2022г. и Заповед № РД-04-302/17.6.2022г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 1 /една/ стопанска година 2022-2023г. с начална тръжна цена за всички имоти – 95лв./дка. Списъкът с обявените на търг имоти е достъпен на интернет адрес: www.shabla.bg в раздел Търгове.
Търгът ще се проведе на 21.07.2022г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20% от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 20.07.2022г.
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 20.07.2022г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 12.07.2022г. до 20.07.2022г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 12.07.2022г. до 17:00 часа на 20.07.2022г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Приложение 1

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }