Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за търговия, находящо се на Градски пазар – Шабла

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.2 от ЗОС; чл.24, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 167/22.12.2020г. и Заповед № РД-04-37/22.01.2021г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за търговия с идентификатор 83017.502.2280.1 по КК на гр.Шабла с площ 20кв.м., находящо се на Градски пазар – Шабла.
Търгът ще се проведе на 11.02.2021г. /четвъртък/ от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Помещението се отдава за срок от 3 /три/ години.
Началната тръжна цена е 50.00/петдесет 0.00/лв. с ДДС на месец.
Стойността на тръжната документация е 10.00/десет/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 10.02.2021г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 03.02.2021г. до 10.02.2021г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 10.02.2021г.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 03.02.2021г. до 17:00 часа на 10.02.2021г.
При неявяване на кандидати на 11.02.2021г. насрочвам втори търг на 25.02.2021г. от 10:30ч. при същите ред и условия.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20 % от началната тръжна цена за терена, за който се кандидатства и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 24.02.2021г.
Стойността на тръжната документация е 10.00 лв./десет лева/ и се заплаща в служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 24.02.2021г.
Получаването на тръжна документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на терените всеки работен ден от 15.02.2021г. до 24.02.2021г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 24.02.2021г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост с местонахождение – с. Горун

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 133/03.09.2020  г. на Общински съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-427/24.09.2020 г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот – частна общинска собственост :

  • Имот – ПИ 17275.501.119; местонахождение – с. Горун; площ – 2281 кв.м.; начална тръжна цена /лева/ без ДДС – 31 114,00; депозит на вноска /лева/ – 6 222,80; Решение на Общински съвет – Шабла – 133/03.09.2020 .

Търгът   ще  се проведе на 22.10.2020 г. /четвъртък/ от 11:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.

Стойността на тръжната документация е 60,00 /шестдесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 21.10.2020 г.

Получаването на тръжната документация става в стая 106 на Общината от 13.10.2020 г. до 16:00 часа на 21.10.2020 г., след представяне на документ за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 13.10.2020 г. до 21.10.2020 г. от 13:00 до 16:00 часа.

Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената начална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 16:00 часа на 21.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 21.10.2020 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел.05743/40-45, вътр.108

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот с местонахождение с. Ваклино

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 124/03.09.2020  г. на Общински съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-426/24.09.2020 г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот – частна общинска собственост :

  • ПИ 10032.501.7, УПИ ІІ-7, кв.7, Сграда 10032.501.7.1, Бивша здравна служба, Сграда –10032.501.7.2 – гараж; местонахождение на имота – с. Ваклино; Начална тръжна цена /лева/ без ДДС – 50 840.00; депозитна вноска /лева/ – 10 168.00 лв.; Решение на Общински съвет – Шабла – 124/03.09.2020 г.

     Търгът   ще  се проведе на 22.10.2020 г. /четвъртък/ от 10:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.

Стойността на тръжната документация е 60,00 /шестдесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 21.10.2020 г.

Получаването на тръжната документация става в стая 106 на Общината от 13.10.2020 г. до 16:00 часа на 21.10.2020 г., след представяне на документ за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 13.10.2020 г. до 21.10.2020 г. от 13:00 до 16:00 часа.

Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената начална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 16:00 часа на 21.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 21.10.2020 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел.05743/40-45, вътр.108