Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от една стопанска година

Общинска администрация гр. Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр.Шабла № 419/ 30.05.2018г. и Заповед № РД-04-246/22.06.2018 г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 1 /една/ стопанска година 2018-2019 г., с начална тръжна цена за наем на 1 дка – 80.00 лв/дка.
Търгът ще се проведе на 11.07.2018 г. /сряда/ от 09:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Списък с включената земеделска земя може да бъде открит на www.shabla.bg, раздел „Търгове и конкурси”.
Стойността на документацията е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 15:00 ч. на 10.07.2018г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 15:00 часа на 10.07.2018г.
Оглед на имотите всеки работен ден от 04.07.2018 до 10.07.2018 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 05.07.2018г. до 15:00 часа на 10.07.2018 г.
При неявяване на кандидати или при ненаемане на всички обявени земеделски земи, се насрочва втори търг на 18.07.2018 г. от 9:30 часа при същите ред и условия.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Списък по землища за отдаване на земеделска земя под наем за стопанската 2018-2019 г.

Публичен търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти частна общинска собственост по КК на гр. Шабла

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.37, ал.1 от ЗОС; чл.56, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 360/27.02.2018г. и Заповед № РД-04-89/20.03.2018 г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за за учредяване на възмездно право на строеж, върху имоти частна общинска собственост, както следва:
• ПИ 83017.503.3073 по КК на гр.Шабла, УПИ XVIII, кв.14, целият с площ от 755 кв. м., с начална тръжна цена 4 047.00лв. без ДДС;
• ПИ 83017.503.3074 по КК на гр.Шабла, УПИ XIX, кв.14, целият с площ от 791 кв. м., с начална тръжна цена 4 240.00лв. без ДДС;
• ПИ 83017.503.410 по КК на гр.Шабла, УПИ VIII, кв.128, целият с площ от 959 кв. м., с начална тръжна цена 5 140.00лв. без ДДС
Търгът ще се проведе на 11.04.2018 г. /сряда/ от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Спечелилите търга участници се задължават да извършат строителство на масивна жилищна сграда за задоволяване на собствени жилищни нужди в срок от 5 години от датата на подписване на договора , като в противен случай правото на строеж се погасява в полза на община Шабла и платената за него цена не се възстановява.
Приобретателите на правото на строеж се задължават да не продават, прехвърлят, заменят или даряват отстъпеното право на строеж и изградената сграда за срок от 10 години.
Стойността на тръжната документация е 10,00/десет 0.00/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 15:00 ч. на 10.04.2018 г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 15:00 часа на 10.04.2018 г.
Оглед на имота всеки работен ден от 03.04.2018г. до 10.04.2018 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 03.04.2018г. до 15:00 часа на 10.03.2018г.
При неявяване на кандидати на 11.04.2018г. ще се проведе втори търг на 18.04.2018г. от 10:00ч. при същите ред и условия.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост по КК на гр. Шабла

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.2 от ЗОС; чл.19, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 350/30.01.2018г. и Заповед № РД-04-62/20.02.2018 г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, с идентификатор ПИ 83017.502.2046 по КК на гр.Шабла, с площ 80.00кв.м. – съгласно предварително изготвена схема за поставяне на обект предназначен за търговска дейност.
Търгът ще се проведе на 13.03.2018 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Частта от имота се отдава за срок от 5 /пет/ години.
Началната тръжна цена е 120,00/сто и двадесет 0.00/лв. с ДДС на месец.
Стойността на документацията е 10,00/десет 0.00/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 15:00 ч. на 12.03.2018 г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на имота или 24.00/двадесет и четири 0.00/лв. и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 15:00 часа на 12.03.2018 г.
Оглед на имота всеки работен ден от 07.03.2018г. до 12.03.2018 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 07.03.2018г. до 15:00 часа на 12.03.2018г.
При неявяване на кандидати на 13.03.2018г. ще се проведе втори търг на 20.03.2018г. от 10:00ч. при същите ред и условия.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108