Търг с тайно наддаване за отдаване под наем земеделска земя в землището на гр. Шабла

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр.Шабла № 463/ 26.09.2018г. и Заповед № РД-04-413/09.11.2018 г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на гр.Шабла, както следва:

ПИ 83017.102.1 с площ 59.025 дка.
Имотът се отдават за срок от 2/две/ стопански години 2018-2019г. и 2019-2020г.
Търгът ще се проведе на 09.11.2018 г. /петък/ от 09:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 10 % от началната тръжна цена за масива, за който се кандидатства и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 17:00 часа на 08.11.2018 г.
Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 08.11.2018 г.
Получаването на тръжна документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 01.11.2018 до 08.11.2018 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 08.11.2018 г.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 16.11.2018 г. от 09:30 ч.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 10 % от началната тръжна цена за масива, за който се кандидатства и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 17:00 часа на 15.11.2018 г.
Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 15.11.2018 г.
Получаването на тръжна документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 12.11.2018 до 15.11.2018 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 15.11.2018 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Пролез

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр.Шабла № 417/ 30.05.2018г. и Заповед № РД-04-247/22.06.2018 г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи в землището на с.Пролез, както следва:

ПИ 58596.36.160 – 0.554 дка
ПИ 58596.36.162 – 0.476 дка
ПИ 58596.36.163 – 0.899 дка

Имотите се отдават за срок от 2/две/ стопански години 2018-2019г. и 2019-2020г.
Начална тръжна цена за годишен наем на 1 дка – 80.00 лв/дка
Търгът ще се проведе на 18.07.2018 г. /сряда/ от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на документацията е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 11.07.2018г.
Получаването на тръжната документация става  в Центъра за обслужване на граждани, стая 106  на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00,  BIC: СЕСВ ВG SF  при „ЦКБ” АД до 17:00 часа на 17.07.2018г.
Оглед на имотите всеки работен  до 17.07.2018 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 17:00 часа на 17.07.2018 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от една стопанска година

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр.Шабла № 419/ 30.05.2018г. и Заповед № РД-04-246/22.06.2018 г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 1 /една/ стопанска година 2018-2019 г., с начална тръжна цена за наем на 1 дка – 80.00 лв/дка.
Търгът ще се проведе на 18.07.2018 г. /сряда/ от 09:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Списък с включената земеделска земя може да бъде открит на www.shabla.bg, раздел „Търгове и конкурси”.
Стойността на документацията е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 17.07.2018г.
Получаването на тръжната документация става  в Центъра за обслужване на граждани, стая 106  на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00,  BIC: СЕСВ ВG SF  при „ЦКБ” АД до 17:00 часа на 17.07.2018г.
Оглед на имотите всеки работен ден до 17.07.2018 г. от 13:00 ч. до 16:00ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 17.07.2018 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

списък земя чл.19 за 1год 2

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Пролез

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр.Шабла № 417/ 30.05.2018г. и Заповед № РД-04-247/22.06.2018 г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи в землището на с.Пролез, както следва:

ПИ 58596.28.52 – 21.264 дка
ПИ 58596.31.146 –367.736 дка
ПИ 58596.36.160 – 0.554 дка
ПИ 58596.36.161 – 10.037 дка
ПИ 58596.36.162 – 0.476 дка
ПИ 58596.36.163 – 0.899 дка
ПИ 58596.36.164 – 47.729 дка
ПИ 58596.36.167 – 90.328 дка

Имотите се отдават за срок от 2/две/ стопански години 2018-2019г. и 2019-2020г.
Начална тръжна цена за годишен наем на 1 дка – 80.00 лв/дка
Търгът ще се проведе на 11.07.2018 г. /сряда/ от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на документацията е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 15:00 ч. на 10.07.2018г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 15:00 часа на 10.07.2018г.
Оглед на имотите всеки работен ден от 04.07.2018 до 10.07.2018 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 05.07.2018г. до 15:00 часа на 10.07.2018 г.
При неявяване на кандидати или при ненаемане на всички обявени земеделски земи, се насрочва втори търг на 18.07.2018 г. от 9:30 часа при същите ред и условия.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108