Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект по КК на гр. Шабла за склад, с площ от 64.00 кв.м.

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 14, ал.2 и чл.8, ал.4 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.93, ал.1, т.2 и чл.95, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 508/22.02.2019 г. по Протокол № 53 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-119/18.03.2019г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект – ПИ 83017.506.110.1 по КК на гр.Шабла – частна общинска собственост, за склад, с площ 64.00 кв.м.

Самостоятелния обект се отдава за срок от 5/пет/ години, считано от датата на сключване на договор.
Началната тръжна на обекта е в размер на 64.00/шестдесет и четири 0.00/лева на месец с вкл. ДДС.
Търгът ще се проведе на 17.04.2019 г. /сряда/ от 09:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена за терена, за който се кандидатства и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 17:00 часа на 09.04.2019г.
Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 16.04.2019г.
Получаването на тръжна документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на терените всеки работен ден от 09.04.2019 до 16.04.2019г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 16.04.2019г.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 24.04.2019г. от 09:30 ч.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20 % от началната тръжна цена за терена, за който се кандидатства и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 17:00 часа на 23.04.2019г.
Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 23.04.2019г.
Получаването на тръжна документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на терените всеки работен ден от 18.04.2019г. до 24.04.2019г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 24.04.2019г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект – ПИ 24102.501.407.1 по КК на с. Дуранкулак – частна общинска собственост за търговия, с площ 18 кв.м.

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 14, ал.2 и чл.8, ал.4 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.93, ал.1, т.2 и чл.95, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 495/30.01.2019 г. по Протокол № 52 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-112/15.03.2019г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самосточтелен обект – ПИ 24102.501.407.1 по КК на с.Дуранкулак – частна общинска собственост, за търговия, с площ 18.00 кв.м.

Самостоятелния обект се отдава за срок от 5/пет/ години, считано от датата на сключване на договор.
Началната тръжна на обекта е в размер на 27.00/двадесет и седем 0.00/лева на месец с вкл. ДДС.
Търгът ще се проведе на 10.04.2019 г. /сряда/ от 09:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена за терена, за който се кандидатства и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 17:00 часа на 09.04.2019г.
Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 09.04.2019г.
Получаването на тръжна документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на терените всеки работен ден от 02.04.2019 до 09.04.2019г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 09.04.2019г.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 17.04.2019г. от 09:30 ч.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20 % от началната тръжна цена за терена, за който се кандидатства и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 17:00 часа на 16.04.2019г.
Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 16.04.2019г.
Получаването на тръжна документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на терените всеки работен ден от 11.04.2019г. до 16.04.2019г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 16.04.2019г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот ПИ 83017.502.2282 по КК на гр. Шабла – публична общинска собственост, за търговски и обслужващи дейности, съгласно схема за поставяне

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот ПИ 83017.502.2282 по КК на гр. Шабла