Публичен търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти частна общинска собственост по КК на гр. Шабла

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.37, ал.1 от ЗОС; чл.56, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 360/27.02.2018г. и Заповед № РД-04-89/20.03.2018 г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за за учредяване на възмездно право на строеж, върху имоти частна общинска собственост, както следва:
• ПИ 83017.503.3073 по КК на гр.Шабла, УПИ XVIII, кв.14, целият с площ от 755 кв. м., с начална тръжна цена 4 047.00лв. без ДДС;
• ПИ 83017.503.3074 по КК на гр.Шабла, УПИ XIX, кв.14, целият с площ от 791 кв. м., с начална тръжна цена 4 240.00лв. без ДДС;
• ПИ 83017.503.410 по КК на гр.Шабла, УПИ VIII, кв.128, целият с площ от 959 кв. м., с начална тръжна цена 5 140.00лв. без ДДС
Търгът ще се проведе на 11.04.2018 г. /сряда/ от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Спечелилите търга участници се задължават да извършат строителство на масивна жилищна сграда за задоволяване на собствени жилищни нужди в срок от 5 години от датата на подписване на договора , като в противен случай правото на строеж се погасява в полза на община Шабла и платената за него цена не се възстановява.
Приобретателите на правото на строеж се задължават да не продават, прехвърлят, заменят или даряват отстъпеното право на строеж и изградената сграда за срок от 10 години.
Стойността на тръжната документация е 10,00/десет 0.00/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 15:00 ч. на 10.04.2018 г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 15:00 часа на 10.04.2018 г.
Оглед на имота всеки работен ден от 03.04.2018г. до 10.04.2018 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 03.04.2018г. до 15:00 часа на 10.03.2018г.
При неявяване на кандидати на 11.04.2018г. ще се проведе втори търг на 18.04.2018г. от 10:00ч. при същите ред и условия.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост по КК на гр. Шабла

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.2 от ЗОС; чл.19, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 350/30.01.2018г. и Заповед № РД-04-62/20.02.2018 г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, с идентификатор ПИ 83017.502.2046 по КК на гр.Шабла, с площ 80.00кв.м. – съгласно предварително изготвена схема за поставяне на обект предназначен за търговска дейност.
Търгът ще се проведе на 13.03.2018 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Частта от имота се отдава за срок от 5 /пет/ години.
Началната тръжна цена е 120,00/сто и двадесет 0.00/лв. с ДДС на месец.
Стойността на документацията е 10,00/десет 0.00/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 15:00 ч. на 12.03.2018 г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на имота или 24.00/двадесет и четири 0.00/лв. и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 15:00 часа на 12.03.2018 г.
Оглед на имота всеки работен ден от 07.03.2018г. до 12.03.2018 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 07.03.2018г. до 15:00 часа на 12.03.2018г.
При неявяване на кандидати на 13.03.2018г. ще се проведе втори търг на 20.03.2018г. от 10:00ч. при същите ред и условия.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Обява за публично оповестен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗОС, чл.24, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, решение на Общински съвет гр.Шабла № 207/27.01.2017г. и Заповед РД-04-478/10.11.2017г., обявява публично оповестен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост с идентификатор ПИ 83017.40.28.1 по КК на гр.Шабла, представляваща лява зала от ТВ ретранслатор гр.Шабла с площ 3 кв.м и телевизионна мачта.
Задължително условие за участие в конкурса е предмета на дейност на участниците да е свързан с изграждане, поддържане и използване на обществена клетъчна мрежа и предоставяне на далекосъобщителни услуги на цялата територия на страната.
Дата на публично оповестеният конкурс – 10:00 часа на 19.12.2017 г.
Срок на договора за наем – 6 години.
Начална месечна конкурсна цена – 250 лв. без ДДС
Стойност на конкурсната документация – 10.00 лв. Получава се в стая 106 в сградата на общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитна вноска за участие в конкурса е 20% от първоначалната конкурсна месечна наемна цена без ДДС или 50.00лв. и се внася по сметка BG64 CECB 9790 3347 2437 00, BIC: CECBBGSF при „ЦКБ” АД до 15:00 часа на 18.12.2017 г.
Оглед на имота всеки работен ден от 14.12.2017 до 18.12.2017 г. от 13:00 ч. до 15:00ч.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 14.12.2017г. до 15:00 часа на 18.12.2017г.
При неявяване на кандидати на 19.12.2017г. ще се проведе втори търг на 09.01.2018г. от 10:00ч. при същите ред и условия.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект – частна общинска собственост, предназначен за осъществяване на търговска дейност и продажба на рибарски принадлежности в Общински пазар гр. Шабла

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.2 от ЗОС; чл.93, ал.2; чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 307/26.09.2017г. и Заповед № РД-04-437/19.10.2017 г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект – частна общинска собственост, предназначен за осъществяване на търговска дейност и продажба на рибарски принадлежности с площ 13.02 кв.м, находящ се в Общински пазар гр.Шабла, с идентификатор ПИ 83017.502.2280.2.1 по кадастралната карта на гр.Шабла.
Търгът ще се проведе на 14.11.2017 г. /вторник/ от 09:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Самостоятелния обект се отдава за срок от 5 /пет/ години.
Началната тръжна цена е 32,55/тридесет и два 0.00/лв. с ДДС на месец.
Стойността на документацията е 10,00/десет 0.00/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 15:00 ч. на 13.11.2017 г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на имота или 6,51/шест 0.51/лв., и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 15:00 часа на 13.11.2017г.
Оглед на имотите всеки работен ден от 09.11.2017 до 13.11.2017 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 09.11.2017г. до 15:00 часа на 13.11.2017г.
При неявяване на кандидати на 14.11.2017г. ще се проведе втори търг на 21.11.2017г. от 09:30ч. при същите ред и условия.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108