Търг за продажба на самостоятелни обекти в сграда, гр. Шабла

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.46, чл.47, ал.1, чл.93, ал.1, т.2 и чл.95, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 511/06.04.2023 г. по Протокол №58 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-202/04.05.2023 г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за продажба на:
 СОС 83017.502.2372.1.2, представляващ II-ри етаж от сграда с идентификатор 83017.502.2372.1 по кадастралната карта на гр.Шабла, с площ 203.40кв.м и 31.9445% прилежащи общи части на сградата, с начална тръжна цена 77 425,00 лв. без ДДС
 СОС 83017.502.2372.1.3, представляващ III-ти етаж от сграда с идентификатор 83017.502.2372.1 по кадастралната карта на гр.Шабла, с площ 203.40кв.м и 31.9445% прилежащи общи части на сградата, с начална тръжна цена 66 650,00 лв. без ДДС
Търгът ще се проведе на 25.05.2023 г. /четвъртък/ от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на документацията за участие в търга е 60,00 лв./шестдесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 23.05.2023 г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, от 15.05.2023 г. до 23.05.2023 г. след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 15.05.2023 г. до 23.05.2023 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от посочената начална тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 23.05.2023 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 24.01.2022 г. до 17:00 часа на 23.05.2023 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на преместваеми обекти, гр. Шабла

 

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 14, ал.1 и чл.8, ал.4 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.93, ал.1, т.2 и чл.95, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 516/06.04.2023г. по Протокол №58 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-186/28.04.2023г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на преместваеми обекти с обща площ 84кв.м. представляващи: контейнер с площ 27кв.м., покрита веранда с площ 12кв.м., овален басейн с площ 41кв.м., две съблекални с обща площ 2 кв.м. и два соларни душа с обща площ 2кв.м. разположени в ПИ 83017.505.463 по КК на гр.Шабла – частна общинска собственост.

Преместваемите обекти се отдават за срок от 10 години.
Начална тръжна цена в размер на 168.00/сто шестдесет и осем 0.00/лева с вкл. ДДС на месец. Наем ще се дължи за месеците:, юни, юли, август и септември. През останалия период от годината, наемателя ще има задължението да стопанисва имота с грижата на добър стопанин.
Търгът ще се проведе на 18.05.2023г. /четвъртък/ от 10:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Стойността на тръжната документация е 10.00/десет/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 16.05.2023г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, от 09.05.2023г. до 16.05.2023г. след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 09.05.2023 г. до 16.05.2023 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 16.05.2023 г.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 09.05.2023 г. до 17:00 часа на 16.05.2023 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.

 

 

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени за преместваеми обекти, гр. Шабла и с. Крапец

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.1 от ЗОС; чл.24, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 518/21.03.2023г. и Заповед № РД-04-187/28.04.2023г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от ПИ 83017.49.30 по КК на гр.Шабла с обща площ 30кв.м. и част от ПИ 39493.31.169 по КК на с.Крапец, за търговска дейност, съгласно схеми за поставяне и разрешения за ползване на земеделската земя за неземеделски нужди, както следва:
 Терен за преместваем обект №1 в ПИ 83017.49.30, с площ 6.00 кв.м;
 Терен за преместваем обект №2 в ПИ 83017.49.30, с площ 6.00 кв.м;
 Терен за преместваем обект №3 в ПИ 83017.49.30, с площ 6.00 кв.м;
 Терен за преместваем обект №4 в ПИ 83017.49.30, с площ 6.00 кв.м;
 Терен за преместваем обект №5 в ПИ 83017.49.30, с площ 6.00 кв.м;
 Терен за преместваем в ПИ 39493.31.169, с площ 30.00 кв.м.

Терените се отдават за срок от 5 /пет/ години.
Начални тръжни цени в размер на 9.00/девет/лева с вкл. ДДС на месец за обектите с площ 6кв.м. и начална тръжна цена в размер на 30.00/тридесет/лева с вкл. ДДС на месец за обект с площ 30кв.м. Наем ще се дължи за месеците:, юни, юли, август и септември. През останалия период от годината, наемателите ще имат задължението да стопанисват имота с грижата на добри стопани.

Търгът ще се проведе на 18.05.2023г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Шабла.
Стойността на документацията е 10,00/десет 0.00/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 16.05.2023г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, от 09.05.2023г. до 16.05.2023г., след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на имота, за който се кандидатства, и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 16.05.2023 г.
Оглед на имота всеки работен ден от 09.05.2023г. до 16.05.2023г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 09.05.2023г. до 17:00 часа на 16.05.2023 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на преместваем обект, гр. Шабла

Общинска администрация гр. Шабла на основание чл. 14, ал.7 и чл.8, ал.4 от ЗОС, чл.19, ал.1, чл.93, ал.1, т.2 и чл.95, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 498/07.03.2023г. по Протокол №57 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-139/30.03.2023г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на преместваем обект 18кв.м., за кафе-аперитив, разположен в ПИ 83017.503.4 по КК на гр.Шабла – публична общинска собственост.

Помещението се отдава за срок до 01.11.2028 година.
Началната тръжна на обекта е в размер на 45.00/четиридесет и пет 0.00/лева на месец с вкл. ДДС. Наем ще се дължи за месеците: април, май, юни, юли, август, септември и октомври. През останалия период от годината, наемателя ще има задължението да стопанисва имота с грижата на добър стопанин.
Търгът ще се проведе на 20.04.2023г. /четвъртък/ от 10:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Стойността на тръжната документация е 10.00/десет/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 18.04.2023 г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, от 10.04.2023 г. до 18.04.2023 г. след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 10.04.2023 г. до 18.04.2023 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 18.04.2023 г.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 10.04.2023 г. до 17:00 часа на 18.04.2023 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108