Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост с местонахождение – с. Горун

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 133/03.09.2020  г. на Общински съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-427/24.09.2020 г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот – частна общинска собственост :

  • Имот – ПИ 17275.501.119; местонахождение – с. Горун; площ – 2281 кв.м.; начална тръжна цена /лева/ без ДДС – 31 114,00; депозит на вноска /лева/ – 6 222,80; Решение на Общински съвет – Шабла – 133/03.09.2020 .

Търгът   ще  се проведе на 22.10.2020 г. /четвъртък/ от 11:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.

Стойността на тръжната документация е 60,00 /шестдесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 21.10.2020 г.

Получаването на тръжната документация става в стая 106 на Общината от 13.10.2020 г. до 16:00 часа на 21.10.2020 г., след представяне на документ за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 13.10.2020 г. до 21.10.2020 г. от 13:00 до 16:00 часа.

Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената начална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 16:00 часа на 21.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 21.10.2020 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел.05743/40-45, вътр.108

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот с местонахождение с. Ваклино

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 124/03.09.2020  г. на Общински съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-426/24.09.2020 г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот – частна общинска собственост :

  • ПИ 10032.501.7, УПИ ІІ-7, кв.7, Сграда 10032.501.7.1, Бивша здравна служба, Сграда –10032.501.7.2 – гараж; местонахождение на имота – с. Ваклино; Начална тръжна цена /лева/ без ДДС – 50 840.00; депозитна вноска /лева/ – 10 168.00 лв.; Решение на Общински съвет – Шабла – 124/03.09.2020 г.

     Търгът   ще  се проведе на 22.10.2020 г. /четвъртък/ от 10:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.

Стойността на тръжната документация е 60,00 /шестдесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 21.10.2020 г.

Получаването на тръжната документация става в стая 106 на Общината от 13.10.2020 г. до 16:00 часа на 21.10.2020 г., след представяне на документ за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 13.10.2020 г. до 21.10.2020 г. от 13:00 до 16:00 часа.

Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената начална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 16:00 часа на 21.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 21.10.2020 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел.05743/40-45, вътр.108

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Шабла

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 127/03.09.2020  г. на Общински съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-425/24.09.2020 г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот – частна общинска собственост :

Имот, ПИ 83017.504.4342, местонахождение – гр. Шабла, площ – 686 кв.м., начална тръжна цена /лева/ без ДДС – 18 905.00 лв., депозит на вноска /лева/ – 3 781.00 лв. – Решение на Общински съвет – Шабла – 127/03.09.2020.

Търгът   ще  се проведе на 22.10.2020 г. /четвъртък/ от 9:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Шабла.

Стойността на тръжната документация е 60,00 /шестдесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 21.10.2020 г.

Получаването на тръжната документация става в стая 106 на Общината от 13.10.2020 г. до 16:00 часа на 21.10.2020 г., след представяне на документ за закупуване.

Оглед на имота всеки работен ден от 13.10.2020 г. до 21.10.2020 г. от 13:00 до 16:00 часа.

Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената начална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 16:00 часа на 21.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 21.10.2020 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел.05743/40-45, вътр.108