Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на преместваеми обекти

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.1 от ЗОС; чл.19, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 548/13.06.2023г. и Заповед № РД-04-355/14.07.2023г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот ПИ 83017.503.3021 по КК на гр.Шабла с площ 15кв.м., част от имот ПИ 73780.501.264 по КК на с.Тюленово с площ 15кв.м., част от ПИ 24102.501.382 по КК на с. Дуранкулак с площ 15кв.м., съгласно схеми за поставяне за преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, както следва:
 Част от ПИ 83017.503.3021, с площ 15.00 кв.м., като от тях 2.5 кв.м. за разполагане на премествам обект и 12.5кв.м. прилежащо паркомясто;
 Част от ПИ 73780.501.264, с площ 15.00 кв.м., като от тях 2.5 кв.м. за разполагане на премествам обект и 12.5кв.м. прилежащо паркомясто;
 Част от ПИ 24102.501.382, с площ 15.00 кв.м., като от тях 2.5 кв.м. за разполагане на премествам обект и 12.5кв.м. прилежащо паркомясто.
Терените се отдават за срок от 5 /пет/ години.
Начални тръжни цени в размер на 26.00/двадесет и шест, 0.00/лева без ДДС на месец за всеки един от имотите.
Търгът ще се проведе на 03.08.2023г. /четвъртък/ от 10:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Стойността на документацията е 10,00/десет 0.00/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 02.08.2023г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, от 24.07.2023г. до 02.08.2023г., след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на имота, за който се кандидатства, и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 02.08.2023г.
Оглед на имота всеки работен ден от 24.07.2023г. до 02.08.2023г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 24.07.2023г. до 17:00 часа на 02.08.2023г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя за срок от десет години

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет – Шабла № 495/07.03.2023г. и Заповед № РД-04-357/14.07.2023г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под аренда на земеделска земя – овощни градини за срок от 10 стопански години, за следните имоти:
ПИ 83017.31.151 – 15.311дка с начална тръжна цена 90лв./дка годишно
ПИ 83017.40.37 – 10.822дка с начална тръжна цена 90лв./дка годишно
ПИ 27108.1.19 – 58.382дка с начална тръжна цена 90лв./дка годишно
Търгът ще се проведе на 03.08.2023г. /четвъртък/ от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 от 24.07.2023г. до 17:00 ч. на 02.08.2023г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 24.07.2023г. до 02.08.2023г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 02.08.2023г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 24.07.2023г. до 17:00 часа на 02.08.2023г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от една стопанска година 2023-2024г.

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет – Шабла № 538/04.05.2023г. и Заповед № РД-04-277/08.06.2023г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 1 /една/ стопанска година 2023-2024г. Списъците с обявените на търг имоти е достъпен на интернет адрес: www.shabla.bg в раздел Търгове.
Начална тръжна цена за наем на земеделска земя 115лв./дка за всички имоти в Приложение 1 и 80лв./дка за всички имоти в Приложение 2.
Търгът ще се проведе на 06.07.2023г. от 11:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20% от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 05.07.2023г.
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 05.07.2023г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 30.06.2023г. до 05.07.2023г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 30.06.2023г. до 17:00 часа на 05.07.2023г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Приложение 1

Приложение 2

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от една стопанска година 2023-2024г.

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет – Шабла № 538/04.05.2023г. и Заповед № РД-04-277/08.06.2023г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 1 /една/ стопанска година 2023-2024г. Списъците с обявените на търг имоти е достъпен на интернет адрес: www.shabla.bg в раздел Търгове.
Начална тръжна цена за наем на земеделска земя 115лв./дка за всички имоти в Приложение 1 и 80лв./дка за всички имоти в Приложение 2.
Търгът ще се проведе на 29.06.2023г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 27.06.2023г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, от 19.06.2023г. до 17:00 часа на 27.06.2023г., след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 19.06.2023г. до 27.06.2023г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 27.06.2023г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 19.06.2023г. до 17:00 часа на 27.06.2023г.
При неявяване на кандидати или при ненаемане на всички обявени земеделски земи, насрочвам втори търг на 06.07.2023г. от 11:30 часа при същите ред и условия.
Списък с всички ненаети имоти след провеждане на първия търг ще се обяви на 30.06.2023г. на интернет адрес: www.shabla.bg в раздел Търгове.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20% от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 05.07.2023г.
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 05.07.2023г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 30.06.2023г. до 05.07.2023г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 30.06.2023г. до 17:00 часа на 05.07.2023г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108
или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Приложение 1

приложение 2