Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост

Общинска администрация гр. Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.1 от ЗОС; чл.19, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 38/12.02.2020г. и Заповед № РД-04-86/21.02.2020 г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с идентификатор ПИ 83017.504.4330 по КК на гр.Шабла, с площ 72.00кв.м. – съгласно предварително изготвена схема за поставяне на обект предназначен за търговска дейност.

Търгът ще се проведе на 17.03.2020 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.

Частта от имота  се отдава за срок от 10 /десет/ години.

Началната тръжна цена е 108,00/сто и осем, 0.00/лв. с ДДС на месец.

Стойността на документацията е 20,00/двадесет 0.00/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 16.03.2020 г.

Получаването на тръжната документация става  в Центъра за обслужване на граждани, стая 106  на Общината, след представяне на документ за закупуване.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на имота или 21.60/двадесет и един 0.60/лв.  и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 16.03.2020 г.

Оглед на имота всеки работен ден от 09.03.2020г. до 16.03.2020 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 09.03.2020г. до 15:00 часа на 16.03.2020г.

При неявяване на кандидати на 17.03.2020г. ще се проведе втори търг на 24.03.2020г. от 10:00ч. при същите ред и условия.

Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20 % от началната тръжна цена за терена, за който се кандидатства и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД  до 17:00 часа на 23.03.2020г.

Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в  служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 23.03.2020г.

Получаването на тръжна документация става  в Центъра за обслужване на граждани, стая 106  на Общината, след представяне на документ за закупуване.

Оглед на терена всеки работен ден от 18.03.2020г.  до 23.03.2020г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 23.03.2020г.

 

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

 

 

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от една стопанска година 2019-2020 г.

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр.Шабла № 549/ 22.05.2019г. и Заповед № РД-04-438/12.09.2019 г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 1 /една/ стопанска година 2019-2020 г., както следва:
 ПИ 17275.9.33 – 40.116 дка, НТП Нива – 80.00лв./дка;
 Част от ПИ 24102.29.91 – 92.000 дка, НТП Насип – 51.00лв./дка;
 ПИ 83017.1.39 – 58.293 дка, НТП Нива – 80.00лв./дка.
Търгът ще се проведе на 04.10.2019 г. /петък/ от 09:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на документацията е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 03.10.2019г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 03.10.2019г.
Оглед на имотите всеки работен ден от 24.09.2019г. до 03.10.2019г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 24.09.2019г. до 17:00 часа на 03.10.2019г.
При неявяване на кандидати или при ненаемане на всички обявени земеделски земи, се насрочва втори търг на 09.10.2019 г. от 09:30 часа.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20% от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 08.10.2019 г.
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 08.10.2019 г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 04.10.2019 до 08.10.2019 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 04.10.2019г. до 17:00 часа на 08.10.2019 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр.Шабла № 592/ 16.08.2019г. и Заповед № РД-04-429/04.09.2019 г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя, за срок от 10 стопански години, както следва:
ПИ 16095.36.1 – 4.493 дка – 80.00лв./дка годишно;
ПИ 16095.17.82 – 25.912 дка – 80.00лв./дка годишно.
Договорите за аренда подлежат на актуализиране в случай, че средното годишно рентно плащане за съответното землище за предходната стопанска година е по-високо от договорената стойност
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 24.09.2019 г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 16.09.2019 до 24.09.2019 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 24.09.2019 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 16.09.2019г. до 17:00 часа на 24.09.2019 г.
До участие не се допускат кандидати, които не са подали някой от следните документи:
 Заявление за участие
 Удостоверение за регистрация на фирмата /при необходимост/
 Декларация, че е запознат с тръжните условия и състоянието на имота /по образец/
 Декларация, че не се намира в производство, нито е обявено в несъстоятелност или ликвидация
 Декларация за оглед на имота
 Квитанция за закупени тръжни документи – оригинал
 Документ за внесен депозит – оригинал

Нотариално заверено пълномощно /ако се представлява от друго лице/
При неявяване на кандидати или при ненаемане на всички обявени имоти, насрочвам втори търг на 02.10.2019 г. от 11:30 часа при същите ред и условия.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20% от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 01.10.2019 г.
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 01.10.2019 г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 26.09.2019 до 01.10.2019 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 26.09.2019г. до 17:00 часа на 01.10.2019 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя по КК на с. Ваклино

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.47, ал.1, чл.93, ал.1, т.2 и чл.95, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 597/16.08.2019 г. по Протокол № 60 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-427/04.09.2019г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя с идентификатор ПИ 10032.20.10 по кадастралната карта на с.Ваклино с площ 31 594 кв.м.

Началната конкурсна цена на имота е в размер на 96 362.00/ деветдесет и шест хиляди триста шестдесет и два 0.00/лева.
Търгът ще се проведе на 25.09.2019 г. /сряда/ от 09:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на документацията за участие в търга е 60,00 лв./шестдесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 24.09.2019 г.
Получаването на документацията за участие в търга става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 16.09.2019 до 24.09.2019 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% или 19 272.40лв. от началната цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 24.09.2019г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 16.09.2019г. до 17:00 часа на 24.09.2019 г.

До участие не се допускат кандидати, които не са подали някой от следните документи:
 Заявление за участие
 Удостоверение за регистрация на фирмата /при необходимост/
 Декларация, че е запознат с тръжните условия и състоянието на имота /по образец/
 Декларация, че не се намира в производство, нито е обявено в несъстоятелност или ликвидация
 Декларация за оглед на имота
 Квитанция за закупени тръжни документи – оригинал
 Документ за внесен депозит – оригинал
 Нотариално заверено пълномощно /ако се представлява от друго лице/

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен конкурс на 02.10.2019 г. от 09:30 ч.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20% или 19 272.40лв. от началната цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 01.10.2019 г.
Стойността на тръжната документация е 60.00 лв./шестдесет лева/ и се заплаща в служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 01.10.2019г.
Получаването на тръжна документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на терените всеки работен ден от 26.09.2019г. до 01.10.2019г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 01.10.2019 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти-публична общинска собственост

Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.19, ал.1, чл.110 и чл.110, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 601/16.08.2019 г. по Протокол № 60 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-430/04.09.2019г. на Кмета на Общината, обявява конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, за срок от 5 години, както следва:

  • Част от лицевата страна на сградата на Общинска администрация за поставяване на банкомат, ул. „Равно поле” № 35, гр. Шабла, представляващо част от фоайе с идентификатор ПИ 83017.504.4305.1 с площ от 4 кв.м. – начална конкурсна цена 6.40лв. с ДДС на месец;

 

  • Част от лицевата страна на сградата на Кметство село Крапец за поставяне на банкомат, ул. „Първа”, с. Крапец, представляващо част от фоайе с идентификатор ПИ 39493.501.440.1 с площ от 4 кв.м. – начална конкурсна цена общо 6.40лв. с ДДС на месец.

 

Стойността на документацията за участие в конкурса е 10,00 лв./десет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 15.10.2019 г.

Получаването на документацията за участие в конкурса става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.

Оглед на имотите всеки работен ден от 07.10.2019 до 15.10.2019 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Депозитната вноска за участие в конкурса е в размер на 20% от началната цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 15.10.2019г.

Предложенията за участие в конкурса се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 07.10.2019г. до 17:00 часа на 15.10.2019 г.

Задължително условие за участие в публичния конкурс е предоставянето на банкови услуги.

 

До участие не се допускат кандидати, които не са подали някой от следните документи:

  • Заявление за участие
  • Удостоверение за регистрация на фирмата /при необходимост/
  • Декларация, че е запознат с конкурсните условия и състоянието на имота /по образец/
  • Декларация, че не се намира в производство, нито е обявено в несъстоятелност или ликвидация
  • Декларация за оглед на имота
  • Квитанция за закупени конкурсни документи – оригинал
  • Документ за внесен депозит – оригинал
  • Нотариално заверено пълномощно /ако се представлява от друго лице/

 

При неявяване на кандидати или при явяване на само един кандидат ще се проведе повторен конкурс на 30.10.2019 г. от 09:30 ч.

Депозитната вноска за участие във втория конкурс е в размер на 20% от началната цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 29.10.2019 г.

Стойността на документацията за участие в конкурса е 10.00 лв./десет лева/ и се заплаща в  служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 29.10.2019г.

Получаването на конкурсна документация става  в Центъра за обслужване на граждани, стая 106  на Общината, след представяне на документ за закупуване.

Оглед на имотите всеки работен ден от 16.10.2019г. до 29.10.2019г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Предложенията за участие в конкурса се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 29.10.2019 г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108