Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Минка Денкова Стоянова, в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, собственик  на   УПИ XVIII-50, в кв. 8 по регулационния план  на с. Тюленово, община Шабла, област Добрич, че е изработен подробно устройствен план- план за регулация засягащ  УПИ XXI, УПИ XX и УПИ II, в кв.8 по действащия регулационен план на с.Тюленово, общ. Шабла, предвиждащ корекция на дворищните регулационни линии, така че да съвпадат с кадастралните граници и план за застрояване на новообразуван УПИ XX.

Преписката се намира в отдел „Устройство на територията “ при общ. Шабла, като при желание заинтересованото лице, може да се запознае с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Шабла в 14 дневен срок от обявяването  на настоящото съобщение, съгласно чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията.

Съобщение по чл. 128, ал.3 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Димитър Иванов Димитров, в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, собственик  на   УПИ II-50, в кв. 8 по регулационния план  на с. Тюленово, община Шабла, област Добрич, че е изработен подробно устройствен план- план за регулация засягащ  УПИ XXI, УПИ XX и УПИ II, в кв.8 по действащия регулационен план на с.Тюленово, общ. Шабла, предвиждащ корекция на дворищните регулационни линии, така че да съвпадат с кадастралните граници и план за застрояване на новообразуван УПИ XX.

Преписката се намира в отдел „Устройство на територията “ при общ. Шабла, като при желание заинтересованото лице, може да се запознае с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Шабла в 14 дневен срок от обявяването  на настоящото съобщение, съгласно чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 67/27.01.2020 г.

 До   ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ ДИМОВ

С адрес: гр. София,  ж.к.Лев Толстой, №26, вх.Д, ап.86, ет.5

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000262-1/26.11.2019 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода  от  27.01.2020г.  до  10.02.2020г.

Дата на поставяне на съобщението:  27.01.2020 г.

С.Марчев:                         М.Йорданова:

/подпис/                                     /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  10.02.2020 г.

С.Марчев:                            М.Йорданова:

/подпис/                                    /подпис/

Валидно до:     10.02.2020 г.               

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 66/27.01.2020 г.

До   ВАРНА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ООД

С адрес: гр. Варна,  р-н Одесос, бул. Генерал Колев, №76, ап.6, ет.3

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок  от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла  на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“  от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000259-1/25.11.2019 г.

В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода  от  27.01.2020г.  до  10.02.2020г.

Дата на поставяне на съобщението:  27.01.2020 г.

С.Марчев:                         М.Йорданова:

/подпис/                                     /подпис/

Дата на сваляне на съобщението:  10.02.2020 г.

С.Марчев:                            М.Йорданова:

/подпис/                                    /подпис/

Валидно до:     10.02.2020 г.