Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда община Шабла съобщава, че е постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на три броя сламени къщи и пункт (вишка) за изучаване на видовете в Дуранкулашко езеро”, разположени в ПИ 24102.201.2, землище с. Дуранкулак, община Шабла, с Възложители „Сидом“ ООД, „Парк Резиденс Пирин“ АД и Донка Боянова Христова.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до постъпилата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в сградата кметството в с. Дуранкулак, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.
Срокът за обществен достъп е от 16 до 30 април 2018 година включително.

Информация за преценка
Община Шабла
16.04.2018 г.

Съобщение по чл. 129 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-112 от 5.04.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен изменение проект за ПУП-ПР за УПИ I, кв.165 по плана на гр.Шабла, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура.
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр. Добрич

10.04.2018г.

Съобщение по чл. 128 от ЗУТ

На основание чл.128 от ЗУТ, Общинска администрация Шабла обявява, че със заповед № РД-04-105/02.04.2018 год. на кмета на община Шабла е разрешено изработване проект за изменение на ПУП-ПР в обхват УПИ I и УПИ II в кв.12 по плана на с. Ваклино, община Шабла. В 14 дневен срок от обявлението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта за изменение на ПУП.

02.04.2018 год.