Съобщение по чл. 129 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-67 от 11.02.2019 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПР за УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ ХVІІІ и УПИ ХІХ в кв.18 по плана на с.Крапец, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич
14.02.2019г.

Съобщение по чл. 129 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-68 от 11.02.2019 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПР за УПИ ІV и УПИ V част от кв.23 по плана на с.Граничар, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105
В 14 дневен срок от съобщението, могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич
14.02.2019г.

Ул. „Комсомолска“ в Шабла става еднопосочна

Общинска администрация Шабла, уведомява гражданите на Шабла, че поради зачестилите ПТП в отсечката, от 4-ти февруари (понеделник), ул. „Комсомолска“, в участъка от кръстовището с ул. „Равно поле“ до площад „Червено знаме“, става еднопосочна. От пл. „Червено знаме“, ще се излиза само през ул. „Боровец“.

Съобщение по чл.129, ал.2 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-05 от 03.01.2019 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ, ІV, VІІ, ХІІІ и УПИ ХІV част от кв.140 по плана на гр. Шабла, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”.
В 14 дневен срок от съобщението, да направят писмени възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр. Добрич
08.01.2019г.