Съобщение за изработен ПУП в гр. Шабла

Общинска администрация гр. Шабла съобщава на заинтересуваните лица че е изработен ПУП:
1. ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -план за регулация и застроявяне / за УПИ¬ VII и УПИ XVII кв.53 ц по регулационния план на гр. Шабла, община Шабла.
В четиринадесет дневен срок от съобщението заинтерисуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация гр. Шабла, стая 105, ет.1.

Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Дропла“ от п/ст „Генерал Тошево“ до п/ст „Шабла“, с 311 бр. стоманорешетъчни стълбове“, с Възложител: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС чрез Интернет страницата на община Шабла, в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в сградите на кметските наместничества в с. Горичане и с. Пролез, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.
Срокът за обществен достъп е за периода от 3 декември 2019 година до 17 декември 2019 година включително.

Община Шабла
03.12.2019 г.

Искане

Преценка

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 56/29.11.20190 г.

До МЕРИТАЙМ БГ ООД
С адрес: гр. Шабла, ул.Равно поле №23, вх.А, ап.6, ет.2
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000246-1/14.11.2019 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 29.11.2019г. до 16.12.2019г.
Дата на поставяне на съобщението: 29.11.2019 г.
М. Великова: М.Йорданова:
/подпис/ /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 16.12.2019 г.
М. Великова: М.Йорданова:
/подпис/ /подпис/
Валидно до: 16.12.2019 г.

Съобщение на Общински съвет – Шабла относно избор на съдебни заседатели

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели за Районен съд-Каварна към Общински съвет-Шабла на свое заседание допусна до изслушване следните кандидати:
1. Галина Ганчева Петкова
2. Катя Атанасова Николова
3. Димитрина Иванова Станева
4. Нина Иванова Петрова
5. Светла Стефанова Колева
6. Диана Александрова Димова
7. Янко Колев Цонков
8. Йорданка Райчева Варналиева
Изслушването на кандидатите ще се състои на 09.12.2019 г . от 13.30 ч. в заседателна зала на Общински съвет-Шабла /трети етаж/.
Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел за извършване на обществено-полезна дейност, могат да представят на Общински съвет-Шабла, становища за кандидатите, включващи въпроси, които да им бъдат поставяни.
Анонимни становища и сигнали няма да се разглеждат.

Съобщение за осигурен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл. 95, ал. 1, изр. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Ремонт и реконструкция на съществуващи рибарници с цел риборазвъждане, спортен риболов, отдих, в ПИ 24102.37.198 и 24102.38.197, изграждане на два тръбни кладенеца в ПИ 24102.37.188 и 24102.38.102 и водовземане от Дуранкулашко езеро“, с Възложител: „Кария Фиш Трейдинг“ ООД.
Уведомлението е предоставено на обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 21.11.2019 г.
Публикувано на 21.11.2019 г.

Уведомление