Провеждане на изнесени приемни на НССЗ-ТОО Добрич в Шабла и Тюленово

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), чрез териториалния си областен офис (ТОО) Добрич, планира да проведе изнесени приемни в община Шабла. Земеделските стопани ще бъдат консултирани на място, респективно ще получат навременна и точна информация за възможностите, които предлага Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейността е изцяло насочена към малките земеделски стопани, на които ще изготвим безплатно проектни предложения по мерки от ПРСР 2014-2020.

В град Шабла, приемната ще бъде на 23-ти октомври вторник, от 10:00 до 12:00 часа в Общинска служба Земеделие. В село Тюленово – на 25-ти октомври четвъртък, в кметството на селото.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 52/08.10.2018 г.

До ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ
С адрес: гр. София, ул. Цар Самуил № 79, ет.3, ап. 7
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация № 5808000206-1/31.08.2018г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.
Съобщението важи за периода от 08.10.2018г. до 22.10.2018 г.
Дата на поставяне на съобщението: 08.10.2018 г.
М. Йорданова: Г. Семерджиева:
/подпис/ /подпис/
Дата на сваляне на съобщението: 23.10.2018 г.
М. Йорданова: Г. Семерджиева:
/подпис/ /подпис/
Валидно до: 24.10.2018г.

Съобщение по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-399 от 03.10.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ, част от кв.5 по плана на с.Езерец, община Шабла, област Добрич.
Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”.
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич
05.10.2018г.

Съобщение по чл. 129, ал.2 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-397от 03.10.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ и УПИ ХІІІ част от кв.10 по плана на с.Езерец, община Шабла, област Добрич.
Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”.
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич
05.10.2018г.

Съобщение по чл. 129, ал.2 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-398 от 03.10.2018 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ, част от кв.74 по плана на гр.Шабла, община Шабла, област Добрич.
Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”.
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич
05.10.2018г.