Учебни стрелби в района на Шабла

От 08.00 часа на 10.06.2019 г. до 17.00 часа на 13.06.2019 г. (резервен ден – 14.06.2019 г.), в района на Зенитния полигон на ВВС – Шабла и прилежащата акватория на Черно море, ще се проведат полети и стрелби с използване на артилерийско, ракетно, зенитно-ракетно и авиационно въоръжение.

За осигуряване на безопасността по време на стрелбите са въведени временни забрани на корабоплаването и въздухоплаването в морското и въздушно пространство, заключено между ивицата на нос „Карталборун“ (Дуранкулак), нос „Калиакра“ и акваторията на Черно море, на разстояние 12 мили от бреговата ивица и височина до 40 000 м. над морската повърхност.

С цел недопускане на инциденти, следва всички граждани да ограничат пребиваването в района на стрелбите.

Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС

На основание чл. 95, ал. 1, изр. 3 от Закона за опазване на околната среда, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение, свързано с „водовземане от съществуващ сондаж С-2х, находящ се в ПИ83017.12.5, гр. Шабла, за капково напояване на зеленчукова градина в същия имот, с площ 54756 дка“, с възложител: М. Тонкова.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 09.05.2019 г.
Публикувано на 09.05.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение

Кампания на Националния осигурителен институт за изчисляване на прогнозна пенсия

Във връзка с прилагане на Параграф 22 ц от Закона за изменение и допълнение на КСО от 7-ми май 2019 г. стартира кампания за изчисляване на прогнозна пенсия.

Желаещите да се възползват от предлаганата услуга следва да представят:

1. Документ за самоличност

2. Документ УП-2 или УП-15 за тригодишен период /от 1982 г.- до 1996 г./

3. Да заявят /да разполагат с предварителна информация/ за общия си трудов стаж към 31.12.1996 г.

Консултациите на гражданите от област Добрич ще се осъществяват от мобилен екип от служители на териториалното поделение, съгласно приложен график:

В община Шабла –  13, 21 и 30 май 2019 г. от 9:30 ч. до 15:00 ч.

Място: Сградата на Общинска администрация – гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, стая 210, II-ри етаж.

Скаутите и приятели чистят на 11 май

Скаутски клуб „Ястребите“ Шабла/Дуранкулак с подкрепата на WWF и Община Шабла oрганизира почистване на брега пред Шабленско езеро. Чували и ръкавици за участниците са осигурени. Транспортът на чувалите със събраните отпадъци е организиран от кметство с. Езерец, с помощта на частен земеделски производител.

Организаторите канят всички желаещи да се включат в съвместната инициатива. Сборен пункт пред сградата на кметство с. Езерец, в 09:30 часа на 11 май 2019 г. (събота). Носете си вода и не забравяйте доброто настроение.

За добри дела скаути и приятели, винаги готови!

Съобщение по чл. 129 , ал.2 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-152 от 12.04.2019 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПР за УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ ХІІ, ХІІІ и УПИ ХІV в кв.18 по плана на с.Тюленово, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич