Съобщение за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на автоматична офшорна Черноморска ферма

На основание чл. 95, ал. 1, изр. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на автоматична офшорна Черноморска ферма за производство на 1500 т. сьомгова пъстърва и други ендемични култури, разположена на 20 – 22 км. от морския бряг, на траверс Крапец, община Шабла“, с Възложител: „Салвелинус Рея – Фиш“ КД.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.06.2019 г.
Публикувано на 11.06.2019 г.

Уведомление

Съобщение по чл. 129, ал.2 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-218 от 27.05.2019 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-160 от кв.39 по плана на гр.Шабла, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”.
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич

Съобщение по чл. 129, ал.2 от ЗУТ

Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-219 от 27.05.2019 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-243 в кв.28 по плана на с.Крапец, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”, стая 105
В 14 дневен срок от съобщението, заинтересованите лица могат да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр. Добрич

Съобщение по чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ и инвестиционен проект за обект „Морски клуб в УПИ ХІІІ, кв. 9 по ПУП-ПР на СО „Кария“, находящ се в землището на гр. Шабла, община Шабла, област Добрич, с възложител: община Шабла.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 17.05.2019 г.
Публикувано на 17.05.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение

 

Съобщение по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ

Общинска администрация Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава че е изработен ПУП-ПР/Подробен устройствен план-план за промяна на регулация  /  на УПИ VІІІ-1332 от кв.68   по плана на гр.Шабла, община Шабла

Подробният устройствен план може да бъде разгледан в общинска администрация  гр.Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница  на общината.

В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени  възражения, предложения  и искания по проекта за подробен устроиствен план до Общинска администрация гр.Шабла

15.05.2019г.